Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Zemančíková, Vladimíra – Kubalíková, Andrea – Trabalíková, Jana: Sociálny status rodiny ako determinant voľnočasových aktivít mládeže Žilinského kraja


Anotácia: Sociálny status rodiny ako determinant voľnočasových aktivít mládeže Žilinského kraja. Príspevok popisuje a analyzuje voľnočasové aktivity mládeže na pozadí sociálnoekonomického statusu rodiny. Vychádza z výskumu uskutočneného v roku 2013 v Žilinskom regióne. Ako determinanty voľnočasových aktivít mládeže analyzuje znaky sociálnoekonomického statusu – vzdelanie rodiča, profesiu rodiča a ekonomickú situáciu rodiny. Príspevok obsahuje aj analýzu voľnočasových aktivít rodičov mládeže vzhľadom na ich príslušnosť k sociálno-ekonomickej vrstve.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 3: 155-176

Kľúčové slová: voľný čas, voľnočasové aktivity, socioekonomický status, mládež, vzdelanie

Family Social Origin as Determinant of Youth Free-Time Activities in the Žilina Region. Abstract: The paper describes and analyses the free-time activities of youth in relationship to family socio-economic status. Empirical data come from a survey conduct in 2013 in the Žilina region. The socio-economic parameter used were parent education, parent profession and economic situation of family. The paper contains the analyse of free-time activities of parents in relationship to family socio-economic status.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 3: 155-176)

Key words: freetime, free-timeactivities, socio-economic status, youth, education

Stiahnuť celý článok v PDF