Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Žitniaková Gurgová, Beata – Behúňová, Lucia: Stresory a syndróm vyhorenia v práci učiteľa ZŠ


 

Anotácia: Výskumná štúdia je zameraná na analýzu problematiky stresorov v práci učiteľa a miery syndrómu vyhorenia v práci učiteľa na základnej škole. Výskum bol realizovaný dostupným výberom na vzorke 50 učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy. Metodiku výskumu tvorila testová batéria pozostávajúca z dotazníka vlastnej proveniencie inšpirovanej výskumom O. Clipa a A. Boghean (2015) a C. Henniga a G. Kellera (1996) a dotazníka od A. Pines a E. Aronson (Křivohlavý, 1998) na zistenie miery vyhorenia. Za najstresujúcejšie vo svojej práci považujú učitelia najčastejšie prítomnosť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, časté legislatívne zmeny a spoločenské ohodnotenie ich práce. Za častý prejav stresu pokladali fyzické vyčerpanie, psychické vyčerpanie, náchylnosť k chorobám, bolesti hlavy a vnútorné napätie. Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov – začiatočníkov (BM = 2) nižšia ako u učiteľov – pokročilých (BM = 2,7). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi učiteľmi začiatočníkmi a pokročilými (F = 2,75; p-hodnota = 0,006). Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov I. stupňa ZŠ (BM = 2,72) vyššia ako u učiteľov II. stupňa ZŠ (BM = 2,16). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi týmito skupinami učiteľov (F = 1,12; p-hodnota = 0,036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 2: 92-108

Kľúčové slová: stresory, učiteľ, ZŠ, burnout syndróm, prejavy stresu, copingové stratégie.

Stressors and Burnout in Teacher´s Work at Elementary School. The research study examined perceptions of teachers upon the stress factors and the rate of burnout at the elementary teacher’s work. A sample of 50 teachers of first and second grade of primary school completed the questionnaire by our provenance inspired by research of O. Clipa and A. Boghean (2015) , C. G. Hennig and Keller (1996) and a questionnaire by A. Pines and E. Aronson (Křivohlavý, 1998). It was found that most stressful in teachers work are pupils with special educational needs, frequent legislative changes and social evaluation of their work. They were considered physical exhaustion, mental exhaustion, susceptibility to diseases, headaches and internal tensions, such frequent consequences of the stress. The average rate of burnout among teachers was – Beginners (BM 2) lower than of teachers – Advanced (BM = 2.7). Based on t-test was confirmed by the significant difference between beginners and advanced teachers (F = 2.75; p-value = 0.006). The average rate of burnout among teachers was in the teachers of first grade of primary school (BM = 2.72) higher than in teachers second grade of primary school (BM = 2.16). On the basis of the t-test was confirmed a significant difference between these groups of teachers (F = 1.12; p-value = 0.036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 92-108)

Key words: stressors, teacher, primary school, burnout, consequences of the stress, coping strategies.

Stiahnuť celý článok v PDF