Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Žumárová, Monika: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí


Anotace: Dítě vpředškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí. Příspěvek vychází z faktorů duševního vývoje člověka, vlivů prostředí ve vztahu k vývoji dítěte předškolního věku. Předmětem výzkumného šetření je posouzení vlivu sociálního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, na formování jeho osobnosti a kvalitu vývoje. Výzkumné šetření je kvalitativní s využitím metod pozorování, dotazníku pro rodiče dětí, orientačních zkoušek školní zralosti a kreseb rodiny.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 184-196

Kľúčové slová: rodina, sociální prostředí, dítě předškolního věku, osobnost

Child Development in Preschool Age and the Possibilities of Influence of Social Environment. This contribution is based on factors of mental human development, environmental influence towards the preschool child development. The subject of an investigation is to consider and assess the influence of social environment where the child is grow up, its personality formation and the quality of its develompent. This research survey is qualitative with the use of a method of observation, a questionnaire for parents of children, finding tests of preschool readiness and family drawings and drawings of spellbound families.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 184-196)

Key words: family, social environment, preschool child, personality

Stiahnuť celý článok v PDF