Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 1, číslo 3.

Dopita, Miroslav: Zdroje a původ konceptu znalostní společnosti

Anotácia: Problematika znalostní společnosti se ve společenskovědním diskursu častěji objevuje od 70. let 20. století v souvislosti s pracemi Petera F. Druckera a konceptem postindustriální společnosti Daniela Bella, kterou současně označuje i za informační či znalostní společnost. Soustředění zájmu v 70. až 90. letech 20. století na informační společnost odpoutalo pozornost od kvality znalostí k jejich kvantitě. Včlánku je věnována pozornost novějším analytickým konceptům znalostní společnosti, které reprezentují němečtí sociologové Nico Stehr, který je autorem Knowledge Societies (1994), a Helmut Willke. Opomenuty nezůstávají ani normativní přístupy nadnárodních společností jako je OECD a UNESCO. Cílem příspěvku je ozřejmit původ označení společnosti za znalostní, úskalí tohoto označení a objevivší se výzvy s tím spojené.
PEDAGOGIKA.SK, 2010, ročník 1, č. 3: 197-222
Klíčová slova: postindustriální společnost, informační společnost, znalostní spo- lečnost, znalosti, informace, vzděláváni

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júna, 2010   Komentáre vypnuté na Dopita, Miroslav: Zdroje a původ konceptu znalostní společnosti

Aguerrondová, Inés: Komplexné znalosti a edukačné kompetencie

Anotácia: Autorka rozširuje perspektívu pedagogického myslenia až k epistemo- logickým obzorom súčasnej vedy. Nielen blízku budúcnosť, ale aj súčasnosť ľud- stva vníma zhľadiska praktických problémov, ktoré potrebujú prichádzajúce generácie vedieť riešiť. Z tohto dôvodu zdôrazňuje v edukácii dôležitosť nového definovania kompetencií s konotáciami konania, účelnosti a účinnosti. Hovorí o potrebe rozvíjania nového myslenia, v ktorom sa prekonáva rozdiel medzi pozna- ním a konaním, a charakterizuje ho viacerými prívlastkami – systémové, komplexné a technologické. Toto myslenie porovnáva s myslením „klasickým“. Do komplexného prístupu, ktorý v edukácii zdôrazňuje, zahŕňa aj etické, spoločenské a environmentálne kategórie. Pre autorku je zvlášť významné, aby sa odovzdané znalosti vrátili späť do spoločnosti.
PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 3: 223-237
Kľúčové slová: škola; znalosti; komplexnosť; kompetencie; kurikulum; systémové myslenie; vedomostná spoločnosť

14 júna, 2010   Komentáre vypnuté na Aguerrondová, Inés: Komplexné znalosti a edukačné kompetencie

Šeďová, Klára: Jaký je současný stav českých pedagogických časopisů?

Pokud bychom posuzovali stav vědní disciplíny podle toho, kolik akademických časopisů v oboru vychází, museli bychom konstatovat, že česká pedagogika prožívá zlaté časy. Čtenářům i autorům je k dispozici pět časopisů obecně zaměřených na pedagogické vědy, patří mezi ně dva časopisy vydávané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogika a Orbis Scholae, dále dva časopisy se sídlem redakce v Brně – Pedagogická orientace (vydává Česká pedagogická společnost) a Studia paedagogica (Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) a konečně olomoucký časopis E-pedagogium, který vychází pod dohledem tamější Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Rozdíly jsou dané tradicí konkrétního časopisu i mírou reprezentace coby celonárodního periodika.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júna, 2010   Komentáre vypnuté na Šeďová, Klára: Jaký je současný stav českých pedagogických časopisů?

Kolláriková, Zuzana: Zmeny vo vydávaní pedagogických časopisov na Slovensku

V úvodníku pedagogického radu vedeckého periodika Pedagogickej fakulty Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis z roku 2009 napísal O. Kaščák pod názvom Vedecké časopisy na červenej listine (http://pdfweb.tru ni.sk/down/ACTAFP/2009/2009d.pdf s. 5-7), že na Slovensku nastal čas ohrozenia vydávania serióznej pedagogickej časopiseckej tlače.

Autor poukazuje na neprajné podmienky najmä v súvislosti so zabezpečením vydávania vedeckého pedagogického časopisu Pedagogická revue. Pripomína aj súčasné úzke čitateľské pokrytie menovanými Actami Facultatis Paedagogicae UT.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júna, 2010   Komentáre vypnuté na Kolláriková, Zuzana: Zmeny vo vydávaní pedagogických časopisov na Slovensku

Požár, Ladislav – Kudláčová, Blanka: Konferencia Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky

V dňoch 8. a 9. apríla 2010 sa pri príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Transdiciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Konferenciu zorganizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. Celé toto významné vedecké podujatie sa uskutočnilo v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach, kde boli veľmi dôstojné priestory pre podnetné rokovania a diskusie.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júna, 2010   Komentáre vypnuté na Požár, Ladislav – Kudláčová, Blanka: Konferencia Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky