Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 4, číslo 1.

Lukáč, Eduard: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia

Dňa 28. marca 2012 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Pre-šove konala medzinárodná vedecká konferencia Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia. Konferencia, ktorú organizátori napláno-vali pri príležitosti 420. výročia narodenia tejto osobnosti, bola zároveň sprievodným podujatím pri príležitosti osláv 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity. K hlavným organizátorom patrili: Katedra predškolskej a ele-mentárnej pedagogiky a psychológie PedF PU, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP – Organization Mondiale pour l´Education Préscolaire). Hlavným cieľom podujatia bolo pripomenúť si dosah myšlienok Jana Amosa Komenského vo vzťahu k aktuálnej edukačnej realite.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Lukáč, Eduard: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia

Prokešová, Miriam: Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012

Ve dnech 11. – 12. 10. 2012 se konal v malebném prostředí Beskyd již v pořadí 10. ročník konference Pedagogická diagnostika a evaluace, tentokrát s uvedeným rokem 2012. V úvodu jednání konference přivítal děkan Pedagogické fakulty OU doc. PhDr. Josef Malach, CSc. a současně její odborný garant domácí i zahraniční účastníky z Česka, Polska a Slovenska. S radostí konstatoval, že se účastníci scházejí na již v pořadí 10. konferenci, jejíž historie započala v roce 1993 konferencí Pedagogická diagnostika ´93 v Orlové.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Prokešová, Miriam: Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012

Drabant, Stanislav – Glemba, Martin: Konferencia na tému Občianska edukácia mládeže a politický extrémizmus

Konferencia Mládež a politický extrémizmus sa konala 7.11.2012 v Bratislave na pôde IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Jej odborným garantom bol Ladislav Macháček, predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV. Téma oslovila viac ako dvadsať odborníkov z rozličných spoločen-skovedných odborov, ako aj študentov vysokých škôl, vrátane pedagogických odborov.

Cieľom konferencie bolo preskúmať otvorenosť občianskej spoločnosti na území Slovenskej republiky voči pravicovému extrémizmu a zistiť sociálnu vzdialenosť občanov k menšinám.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Drabant, Stanislav – Glemba, Martin: Konferencia na tému Občianska edukácia mládeže a politický extrémizmus

Tuma, Miroslav: Prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc., vysokoškolský pedagóg a komeniológ

Andrej Čuma patri do generácie postupne vymierajúcich zakladateľských pedagógov, ktorí budovali piliere tejto vedy vo veľmi zložitom období povojnových premien plných rôznych turbulencií, prešľapov, nespravodlivosti, krívd a utrpení. Školy museli fungovať aj vtedy, poslucháči museli študovať, lebo chceli dosiahnuť vyššiu úroveň svojho bytia a my učitelia sme museli vyučovať. V literatúre sa skupiny autorov zvyknú označovať spoločným menom, podobne, ako je to aj vo výtvarnom umení. Pedagogická Historiografia obdobné označenia nepoužíva, i keď pre túto našu generáciu osemdesiatnikov by sa celkom dobre hodilo označenie „ Zabudnutá generácia“.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Tuma, Miroslav: Prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc., vysokoškolský pedagóg a komeniológ

Hlaďo, Petr: Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů (Zdeněk Friedmann)

Monografie „Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů“ je výsledkem práce PhDr. Petra Hlaďo, PhD., odborného asistenta z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o uznávaného autora, který se dlouhodobě věnuje výzkumu volby povolání žáků základních a středních škol, kariérové zralosti žáků, kariérovému poradenství, kariérové výchově a dalším tématům, které s předmětnou problematikou recenzované publikace souvisejí.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Hlaďo, Petr: Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů (Zdeněk Friedmann)