Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 10, číslo 2

Obsah

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Obsah

Petlák, Erich, Škoviera, Albín, Siváková, Gabriela: Vybrané aspekty edukácie žiakov vzhľadom na ich devalvačné prejavy

Anotácia: Príspevok je zameraný na oblasť výchovy žiakov a akcentuje potrebu jej výraznejšieho docenenia. Akcentuje, že výchova nie je len záležitosťou školy, ale celej spoločnosti. Je však samozrejmé, že škola a učitelia majú špecifickú úlohu a aj zodpovednosť. Realita je taká, že v školách pozorujeme rast nežiaducich prejavov žiakov, ktoré je potrebné inhibovať. Práve to, čo sa očakáva od učiteľov súčasnosti a budúcnosti, je zdôraznené v príspevku, napr. emocionalita edukácie, komplexnejší prístup k žiakovi a jeho správna diagnóza a pod. Sústredenie pozornosti na uvedené a ďalšie oblasti pomáha zo škôl odstraňovať agresivitu. V tejto súvislosti príspevok opisuje niektoré psychologické teórie agresie: teórie biologické, teórie frustrácie, teórie kognitívno-behaviorálne a teórie integratívne. V závere autori akcentujú myšlienku, že realita je taká, že súčasná doba devalvuje mravné, morálne a aj ostatné hodnoty ľudí. O to viac musíme posilňovať edukačnú prácu.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 2: 86-99

Kľúčové slová: výchova, nežiaduce prejavy, emocionalita edukácie, agresivita, mravné hodnoty.

Contribution to Devaluation Expressions of Pupils. The paper is focused on the area of pupil education and emphasizes the need for its appreciation. Education is not only a matter of school, but of whole society. But school and teachers have a specific role and responsibility. The reality is that in schools we can see an increase of unwanted pupils‘ manifestation that need to be inhibited. What is expected of present and future teachers is highlighted in the paper, e.g. emotionality of education, more comprehensive approach to the pupil and their correct diagnostics, etc. Focusing on these and other areas helps schools remove aggression. In this context, the paper describes some psychological theories of aggression: biological theory, theory of frustration, cognitive-behavioral theory and integrative theory. In conclusion, the authors emphasize the idea that reality is such that present times devalue moral and other values of people. Because of this we have to strengthen the educational work.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 2: 86-99)

Key words: education, undesirable manifestations, emotionality of education, aggression, moral values.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Petlák, Erich, Škoviera, Albín, Siváková, Gabriela: Vybrané aspekty edukácie žiakov vzhľadom na ich devalvačné prejavy

Kosturková, Martina: Potreba kritického sociologického myslenia v učiteľských študijných programoch

Anotácia: Podľa vízií Svetového ekonomického fóra sa za jednu z top spôsobilostí budúceho človeka považuje schopnosť kriticky myslieť. V súčasnosti si čoraz častejšie uvedomujeme, že rýchly životný štýl, presýtenosť informácií, náročné spoločenské situácie a pod. ovplyvňujú rozhodovaciu schopnosť jedinca. Učiteľ už nie je nosným sprostredkovateľom informácií a v tomto kontexte sa mení aj jeho rola v škole. Okrem iného, jeho úlohou je naučiť žiakov logicky posudzovať informácie v rôznych sociálno-kultúrnych kontextoch a dospieť k rozhodnutiu s preukázaním citlivosti na spoločenský problém. Pripravujú učiteľské fakulty študentov v týchto dimenziách? Cieľom štúdie bolo zistiť u študentov učiteľstva úroveň schopnosti kriticky uvažovať pri vybranom spoločenskom probléme. Predmetom obsahovej analýzy boli odborné eseje (N = 207; dostupný výber), ktoré boli súčasťou povinného výstupu spoločenskovedného predmetu učiteľských študijných programov v rámci troch fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, realizovaného v zimnom semestri akademického roka 2016/2017. Analýzou odborných esejí bolo preukázané, že približne tretina študentov nedokázala aplikovať prvky kritického sociologického myslenia pri riešení daného spoločenského problému. Najväčšie nedostatky boli zistené v neschopnosti študentov preukázať citlivosť pri špecifikácii tézy, ktorú považujeme vo vzťahu k potrebe riešenia spoločenského problému a k charakteru výstupu za nosnú. Tento deficit je výsledkom nekritického preberania množstva informácií, absencia systematickej podpory kritického myslenia v edukácii a pod. Autorka súhlasí s potrebou kognitívnej revolúcie v slovenskom školstve, ktorú už pred časom avizoval prof. Miron Zelina.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 2: 100-126

Kľúčové slová: kritické sociologické myslenie, model písania odborných esejí, obsahová analýza esejí, schopnosť kriticky sociologicky uvažovať

The Need for Critical and Sociological Thinking in Teaching Study Programmes. According to the vision of the World Economic Forum, one of the top capabilities of a future person is the ability to think critically. Currently, we are increasingly aware of the fact that rapid lifestyle, information overload, difficult social situations, etc. do have an influence on a decision-making ability of an individual. Teachers are no longer the main intermediaries of information and in this context their role at school is also changed. Apart from that, their role is to teach pupils to evaluate information logically in different socio-cultural contexts and to reach their decision by proving their sensitivity to a social problem. Do faculties prepare their future teachers in these dimensions? The aim of the study was to detect the level of students‘ ability to critically reflect on a chosen social problem. The subject of the content analysis were scientific essays (N = 207; available choice ), which were a part of the compulsory output of the social-scientific subject of the teacher study programmes within the three faculties of Prešov University in Prešov, realized in the winter semester of the academic year 2016/2017. By analyzing scientific essays, it was shown that approximately one third of students failed to apply elements of critical sociological thinking in solving a given social problem. The students´ major shortcomings were found in their lack of ability to demonstrate sensibility in specifying the thesis that we consider fundamental in relation to the need to solve a social problem and the character of the output. The mentioned lack is the result of a non – critical obtaining the enormous amount of information, the absence of systematic support for critical thinking in education, etc. The author agrees with the need for a cognitive revolution in Slovak education, which has recently been reported by Prof. Miron Zelina.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 2: 100-126)

Key words: critical and sociological thinking, model of writing scientific essays, content essay analysis, ability to think critical – sociological way

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Kosturková, Martina: Potreba kritického sociologického myslenia v učiteľských študijných programoch

Hurtová, Alica: Hudobná pedagogika na LMU v Mníchove

Anotácia: Predložený príspevok poskytuje prehľad možností štúdia hudobnopedagogických programov na Ludwig-Maximilians-Universität v bavorskom Mníchove a ich opis. Ďalej porovnáva slovenský a nemecký systém štúdia v oblasti hudobnej pedagogiky. Komparácii sa venuje na príklade programov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela ako zástupcu slovenských univerzít, pričom uvádza jednotlivé rozdiely a podobnosti oboch systémov. Text sa zaoberá celým priebehom štúdia od prijímacích skúšok až po uplatnenie absolventov a spomína aj konkrétnu stavbu, moduly a predmety nemeckých študijných programov. Osobitne poukazuje na špecifiká priebehu učiteľského štúdia a jeho postavenia v nemeckej spoločnosti.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 2: 127-145

Kľúčové slová: hudobná pedagogika, študijné programy, porovnanie, Nemecko, Slovensko

Music Pedagogy at LMU in Munich. The submitted paper provides an overview of study possibilities in Music Pedagogy programs at the Ludwig Maximilian University of Munich, Bavaria, and compares the Slovak and German systems of study in the field of Music Pedagogy. The comparison utilizes Matej Bel University in Banská Bystrica as a representative example of Slovak universities in order to highlight individual differences and similarities of both systems. The text deals with the whole process of study from entrance exams to graduate placement, including the German educational structure, modules and courses of study. Specifically it points out the process of educating future teachers and its position in German society.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 2: 127-145)

Key words: Music Pedagogy, Study Programs, Comparison, Germany, Slovakia.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Hurtová, Alica: Hudobná pedagogika na LMU v Mníchove

Ondrejkovič, Peter: O úlohách pedagogických vied v integračnom procese a procese socializácie

Anotácia: Príspevok sa zaoberá otázkami otvárania sa pedagogiky hraničným disciplínam vo vzťahu k otázkam socializácie ako predmetu pozornosti sociológie výchovy, ktorá by mohla byť príkladom integrácie vied o výchove a vzdelávaní.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 2: 146-152

Kľúčové slová: pedagogika, sústava vied o výchove a vzdelávaní, edifikácia, socializácia, autopoiesis, autokinéza

The role of pedagogical sciences in the integration process and the process of socialization. The paper deals with the issues of opening of pedagogy to border disciplines in relation to issues of socialization as a subject of attention of sociology of education, which could be an example of integration of science about education and education.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 2: 146-152)

Key words: pedagogy, a system of science on education and education, edification, socialization, autopsy, autokinesis.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: O úlohách pedagogických vied v integračnom procese a procese socializácie