Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 1.

Lifelong Learning – A Challenge for the Education Theory (László Trencsényi)

Anotácia: Celoživotné učenie sa – výzva pre pedagogickú teóriu. Táto štúdia nastoľuje otázku, či pojem “celoživotné učenie” nie je synonymom “celoživotného vzdelávania”. Aj keď sa vzdelávanie končí v mladom veku, človek sa učí celý život. Nastoľuje to nejakú zmenu v teoretickom diskurze v pedagogike? Je oddelenie roly žiakov/študentov od roly učiacich sa reálne, relevantné, obhájiteľné a vysvetliteľné? Alebo tieto javy sú len parafrázami z.kladných pojmov, a preto v pedagogike potrebujeme nové paradigmy, ktoré ponúkajú koherentné odpovede na tieto otázky.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 1: 28-35

Kľúčové slová: pedagogická teória, paradigma, celoživotné učenie sa, celoživotné vzdelávanie, formálne vzdelávanie, non-formálne vzdelávanie, informálne vzdelávanie

Stiahnuť celý článok v PDF

január 13, 2011   Komentáre vypnuté na Lifelong Learning – A Challenge for the Education Theory (László Trencsényi)

Cooperative Instruction: Its Influence on Class Climate in Grade 5 (Jana Trabalíková)

The paper analyzes the relationship between class climate and cooperative teaching. It focuses on effects of social models implemented into teaching and observes the changes in pupils´ perception in five dimensions of My Class Inventory questionnaire (Satisfaction, Friction, Competitiveness, Difficulty, Cohesiveness) after 40 hours of cooperative instruction in Science. No statistically significant findings were determined between pretest and posttest measurements, which suggest that cooperative teaching only in a single school subject will not bring desirable effects in classroom climate. In addition to cooperation of pupils, cooperation of teachers in the school is needed in implementing changes in modes of instruction.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 1: 36-52)

Key words: class climate, cooperative teaching, cooperation

Download Paper in PDF

január 13, 2011   Komentáre vypnuté na Cooperative Instruction: Its Influence on Class Climate in Grade 5 (Jana Trabalíková)

Kooperatívne vyučovanie a jeho vplyv na klímu triedy v 5. roč. ZŠ (Jana Trabalíková)

Anotácia: Príspevok analyzuje súvislosť medzi klímou školskej triedy a kooperatívnym vyučovaním. Zaoberá sa vplyvom implementovania sociálnych foriem vyučovania do edukačného procesu. Diagnostikuje zmeny v žiakmi pociťovanej úrovni spokojnosti a súdržnosti a naopak, nezhôd, súťaživosti a pocitu náročnosti učiva. Výsledky výskumu naznačujú, že implementovanie kooperatívneho vyučovania len na vyučovacích hodinách jedného predmetu nemusí priniesť očakávaný pozitívny posun v aspektoch klímy triedy. Povzbudzuje k podpore spolupráce žiakov, ale zdôrazňuje potrebu tímovej spolupráce pedagógov v tomto smere.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 1: 36-52

Kľúčové slová: klíma triedy, kooperatívne vyučovanie, spolupráca

Stiahnuť celý článok v PDF

január 13, 2011   Komentáre vypnuté na Kooperatívne vyučovanie a jeho vplyv na klímu triedy v 5. roč. ZŠ (Jana Trabalíková)

Informácia o sprístupnení „Elektronickej učebnice metodológie pedagogického výskumu“ (Lujza Koldeová)

Časopis PEDAGOGIKA.SK v roku 2010 vo svojom druhom čísle uverejnil informáciu o príprave elektronickej učebnice pedagogického výskumu. Išlo o učebnicu zameranú na kvantitatívny výskum, ktorá bola určená najmä študentom so slabšími vedomosťami a zručnosťami z výskumnej metodológie.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 13, 2011   Komentáre vypnuté na Informácia o sprístupnení „Elektronickej učebnice metodológie pedagogického výskumu“ (Lujza Koldeová)

Rozvoj vedy na Slovensku a doktorandské štúdium: problémy a perspektívy (Darina Dvorská)

Dňa 6. októbra 2010 sa v malom kongresovom centre Vedy SAV v Bratislave konalo diskusné fórum pod názvom Rozvoj vedy na Slovensku a doktorandské štúdium: problémy a perspektívy, ktoré pripravila Rada slovenských vedeckých spoločností. O poslaní každoročného diskusného fóra Rady hovoril v úvodnom príhovore jeho odborný garant Prof. Ladislav Macháček, predseda SPaS pri SAV.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 13, 2011   Komentáre vypnuté na Rozvoj vedy na Slovensku a doktorandské štúdium: problémy a perspektívy (Darina Dvorská)