Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 4.

Polakovičová, Renáta – Pavličková, Alexandra: 11. ročník celoslovenského kola literárnej a výtvarnej súťaže „Komenský a my“ – správa z vyhodnotenia

V priestoroch Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa dňa 19. júna 2014 konala vernisáž a slávnostné vyhodnotenie už 11. ročníka celoslovenského kola českej literárnej a výtvarnej súťaže: „Komenský a my“. Súťaž si kladie za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Pozornosť sa venovala výsledkom tvorivej činnosti súťažiacich detí a mládeže základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorým boli udelené diplomy a zaujímavé ocenenia za ich víťazné práce.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 18, 2014   Komentáre vypnuté na Polakovičová, Renáta – Pavličková, Alexandra: 11. ročník celoslovenského kola literárnej a výtvarnej súťaže „Komenský a my“ – správa z vyhodnotenia

Dombi, Alice – Dombi, Mária (eds.): Fejezetek a szociálpedagógia Köréből – Kapitoly z oblasti sociálnej pedagogiky (Eleonóra Mendelová)

Szeged: JGYP Kar, Szegedi Tudományegyetem, 2013, 216 s. ISBN 978-615-5106-12-5

Podstatou sociálnopedagogickej práce je prevencia, kompenzácia nedostatkov spoločnosti a možná korekcia, ktoré sociálny pedagóg realizuje v spolupráci s rôznymi výchovnými činiteľmi a v rôznych prostrediach edukácie (výchovno-vzdelávacie, špeciálno-výchovné, preventívne zariadenia, zariadenia náhradnej rodinnej výchovy, zdravotnícke zariadenia…). Autori posudzovaného zborníka vychádzajú z tézy, že sociálny pedagóg rieši sociálne kontakty, sociálne problémy detí a mládeže v spolupráci s osobami, skupinami, pričom vo svojej práci analyzuje a skúma zákonitosti fungovania spoločnosti, spoločenské nerovnosti, problémové situácie, rizikové činitele atď.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 18, 2014   Komentáre vypnuté na Dombi, Alice – Dombi, Mária (eds.): Fejezetek a szociálpedagógia Köréből – Kapitoly z oblasti sociálnej pedagogiky (Eleonóra Mendelová)

Müller, Oldřich (ed.) a kol.: Terapie ve speciální pedagogice (Jana Svetlíková)

2.prepracované vydanie, Praha: Grada Publishing, a.s. 2014, 508 s. ISBN 978-80-247-4172-7

Početný, 22-členný pestrý kolektív autorov pod vedením editora Oldřicha Müllera, pracovníka Ústavu špeciálnopedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, sa podujal na náročnú úlohu pojednať o terapii v špeciálnej pedagogike a zhrnúť doterajšie výsledky a skúsenosti v Českej republike. Ako sám editor uvádza v úvode, na prelome tisícročí sa mení paradigma českej špeciálnej pedagogiky a dochádza k me-dziodborovému „prelamovaniu“ hraníc a k rozširovaniu okruhu potenciálnych kompetencií špeciálnych pedagógov smerom k používaniu špecifických terapeutických prístupov. Nie že by sa v špeciálnopedagogickej praxi aj doteraz nevyužívali v oblasti reedukácie, kompenzácie a rehabilitácie postupy s tera-peutickým presahom, ale problémom bolo odlíšenie miery výchovno-vzdelávacieho a terapeutického charakteru týchto prístupov a postupov. Na druhej strane aj vzdelávanie špeciálnych pedagógov sa minulosti neorientovalo na terapie, ale špeciálnopedagogické metódy a postupy.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 18, 2014   Komentáre vypnuté na Müller, Oldřich (ed.) a kol.: Terapie ve speciální pedagogice (Jana Svetlíková)

Jarkovská, Lucie: Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (Katarína Minarovičová)

Praha – Brno: SLON a Masarykova univerzita, 2013. 195 s. ISBN 978-80-7419-119-0, ISBN 978-80-210-6098-2

Otázkam spojeným so sexuálnou výchovou a rodovou rovnosťou sa v mediál-nom priestore venovala v poslednom období na Slovensku väčšia pozornosť najmä zo strany rodičov, predstaviteľov cirkví a časti odborníkov z oblasti psychológie. Menej však zaznievali hlasy práve z pedagogickej odbornej obce. Publikácia Gender před tabulí predstavuje prínos do odbornej diskusie o rodovej problematike v školskom prostredí. Autorka Lucie Jarkovská je sociologička, ktorá sa od roku 1999 venuje problematike rodu vo vzdelávaní a to prakticky aj teoreticky. Je autorkou informačnej brožúry Rovné příležitosti chlapců a dívek ve vzdělávaní, spoluautorkou publikácie pre učiteľky/učiteľov, študentky/študentov pedagogických fakúlt Gender ve škole.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 18, 2014   Komentáre vypnuté na Jarkovská, Lucie: Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (Katarína Minarovičová)