Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Tomečková, Patrícia: Prvopočáteční čtení a psaní (Martina Fasnerová)

Martina Fasnerová: Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada, 2018. 282 s. ISBN 978-80-271-0289-1.

Odborná literatúra k téme elementárneho čítania a písania je pre učiteľov veľmi užitočná. Monografia M. Fasnerovej (2018) ponúka komplexný pohľad na spomínanú problematiku podrobnou analýzou historického kontextu, ale aj príkladmi z praxe a realizovaným výskumom.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Tomečková, Patrícia: Prvopočáteční čtení a psaní (Martina Fasnerová)

Veselei, Michal: Nitra a okolie v rokoch 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi (Miroslav Palárik, Alena Mikulášová, Martin Hetéyni)

Miroslav Palárik, Alena Mikulášová, Martin Hetényi: Nitra a okolie v rokoch 1939 – 1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2020. 126 s. ISBN 978-80-558-1614-2.

Učebnice a ďalšie textové pomôcky z jednotlivých vyučovacích predmetov nebývajú často recenzované vo vedeckých časopisoch. Pozornosť sa sústreďuje skôr na ich didaktickú alebo obsahovú analýzu. Chceli by sme však poukázať na zaujímavú prácu, ktorej dôležitosť nevidíme len v tematike, ale aj v jej spracovaní.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Veselei, Michal: Nitra a okolie v rokoch 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi (Miroslav Palárik, Alena Mikulášová, Martin Hetéyni)

Burkovičová, Radmila: Dieťa medzivojnového Slovenska (Miriam Láclavíková, Adriana Švecová)

LÁCLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. (2019). Dieťa medzivojnového Slovenska.
Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovenku a jej inštitucionálna základňa. 1. vyd. Praha: Leges. 246 s. ISBN 978-80-7502-377-3.

Hlavním tématem monografie je právní úprava, činnost obcí a praxe veřejných i soukromých institucí sociální práce v oblasti péče o děti a mládež v období meziválečného Československa. Téma je zpracováno s východisky v tehdejší sociální, ekonomické i politické situaci, a dotýká se i výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Burkovičová, Radmila: Dieťa medzivojnového Slovenska (Miriam Láclavíková, Adriana Švecová)

Silberg, Slavka: Profesijná andragogika (Dominika Temiaková et al.)

TEMIAKOVÁ, D. et al.: Profesijná andragogika. Nitra, UKF Nitra 2020. 260 s.
ISBN: 978-80-558-1561-9.

Profesijná andragogika patrí k vedným disciplínam, ktoré v posledných rokoch zaznamenávajú významný rozmach. Zmeny požiadaviek na trhu práce, transformácia organizácií na agilnejšie digitálne pracoviská, virtuálne tímy, prostredie internetu, demografické starnutie a neustály tlak na inovácie v globálnej konkurencii, sú výzvami predurčujúcimi význam a naplnenie úloh profesijnej andragogiky.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Silberg, Slavka: Profesijná andragogika (Dominika Temiaková et al.)

Sládkayová, Michaela: Volný čas (Ivan Chorvát, Jiří Šafr)

Ivan Chorvát, Jiří Šafr (eds.): Volný čas, společnost, kultura. Česko – Slovensko. Praha: SLON, 2019. 248 s. ISBN 978-80-7419-270-8.

Pojem voľný čas predstavuje základnú a jednu z východiskových kategórií v
edukácii. Špecificky v edukácii dospelých operujeme s týmto pojmom pomerne často. Nakoľko sa vzdelávanie dospelých venuje aj neformálnemu vzdelávaniu dospelých, voľný čas môžeme považovať priam až za ťažiskový pojem, najmä ak hovoríme o záujmovom či občianskom vzdelávaní dospelých, ktoré sa primárne realizujú vo sfére voľného času.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Sládkayová, Michaela: Volný čas (Ivan Chorvát, Jiří Šafr)