Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 10, číslo 3.

Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca


16. mája 2019 vstúpil medzi osemdesiatnikov profesor Štefan Švec, významná osobnosť v pedagogike, ktorá stála pri etablovaní andragogiky ako vedy o výchove, vzdelávaní a poradenstve dospelých. Rozpracovaním teórie vied o výchove a ich členením podľa ontogenézy a modelu medicínskych vied na pedagogiku, andragogiku a geragogiku profesor Štefan Švec významne prispel k rozvoju a usústavneniu andragogiky ako vedy o adultnej edukácii.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca

Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka


Začiatkom mája sa plný fyzickej sily naakumulovanej z rôznych športových aktivít, neustáleho čítania a sledovania domácej i svetovej literatúry dožil významného životného jubilea prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)


Hoci sa môže zdať, že nejde o publikáciu pedagogickú, zdanie klame. Interakčný výcvik, nech už sa nazýva psychologický, sociálno – psychologický alebo jednoducho iba interakčný, je rozhodne tou správnou voľbou pre každého pedagóga či učiteľa, študenta pedagogiky alebo odbornej špecializácie, alebo skrátka iba pre toho, kto pracuje so skupinou (detí, žiakov, študentov, ľudí…). Presne preto, že pracuje so skupinou – skupina má svoju dynamiku, proces práce v nej svoje špecifiká a preto by žiaden pedagóg či učiteľ nemal túto stránku svoje profesie ignorovať. Nielen preto, že môže so svojou nevedomosťou škaredo „naraziť“, ale najmä preto, že každá jedna skupina má svoj nezameniteľný potenciál a s takouto komoditou plytvať je neodpustiteľné

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)

Tománková, Martina, Kostrub, Dušan: Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (Vladimíra Lauko Jacková)

Zámerom je predstaviť monografiu, ktorá vychádza z prezentovania rodiny ako najvýznamnejšieho socializačného činiteľa tvoriaceho základ spoločnosti a kotviaci článok reťazca spájajúceho jednotlivca so spoločnosťou. Rodina vo svojich rôznorodých rodinných formách reaguje na zmeny v spoločnosti a predstavuje stabilizujúci prvok v súčasnom svete. Monografia ponúka pohľad na ponímanie výchovy a stratégií výchovy, v ktorých sa zrkadlia zmeny v spoločnosti a ich špecifiká ako determinanty, ktoré sa priamo podieľajú na transformácii rodinnej výchovy dneška. Monografia vznikla v rámci grantovej schémy KEGA- projekt č. 070UK-2016

Stiahnuť celý článok v PDF

15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na

Tománková, Martina, Kostrub, Dušan: Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (Vladimíra Lauko Jacková)

Kasperová, Dana: Československá obec učiteľská v kontextu reformy vzdělávaní učitelů (ŠVSP) a reformy školy (Janka Medveďová)

V roku 2018, kedy sme si pripomenuli 100. výročie vzniku medzivojnovej Československej republiky vyšla rozsahom obsiahla monografia českej historičky dejín školstva a pedagogiky doc. Dany Kasperovej, PhD. Nová republika mala veľkorysé plány, ale zmeny si vyžadovali dôkladnú diskusiu a prípravu. V oblasti školstva rezonovala predovšetkým unifikácia školského systému, celkovej reformy školy a reformy akademickej prípravy budúcich učiteľov. Významným činiteľom, ktorý do celospoločenského pedagogického diskurzu zasahoval boli samotní učitelia, nielen univerzitní profesori, ale aj učitelia národných škôl, ktorí sa združovali v rôznych učiteľských spolkoch.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na

Kasperová, Dana: Československá obec učiteľská v kontextu reformy vzdělávaní učitelů (ŠVSP) a reformy školy (Janka Medveďová)