Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 2.

Obsah

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Obsah

Harhaj, Milan: Pedagogika Ericha Fromma

Anotácia: Príspevok má za cieľ tvorivo načrtnúť rámcové východiská myslenia a tvorby Ericha Fromma pre možnosti našej edukačnej praxe. Chápeme ich ako prospešné a predstavujeme ich vo viacerých ohľadoch. Frommov interdisciplinárny prístup považujeme za racionálne pôsobivý a výchovne inšpiratívny. Jeho záujem o sociálny a jazykový makrokontext, rozpracovanie biofilnej orientácie so zámerom realizácie v konkretizovanom vzťahu, predstavuje solídnu bázu pre interakciu v edukačnej rovine. Uvedený prístup zasadzujeme do kontextu podpory prosociálneho správania, vrátane rómskych žiakov. Potenciál vidíme v uplatniteľnosti funkčne preventívnej alternatívy. Ide najmä o hostilitu a nežiaduce sociálno-patologické javy u detí v školskom prostredí smerom k senzibilizovaniu problematiky a rozvíjaniu ich reálnych schopností. Vo vzťahu k edukačnej aplikovateľnosti poukazujeme na hľadanie optima, principiálnu otvorenosť, ale i úskalia Frommovho humanistického prístupu. Neusilujeme o rozvíjanie psychoanalytickej pedagogiky, chceme skôr vyzdvihnúť a edukačne usúvzťažniť aspekty autorovho myslenia. Či už pôvod autora, antropologické filozofovanie a skúmanie kontextov sociológie a psychológie našli azda najviac svoje zúročenie v jeho psychoanalytickej praxi, ktorá predstavuje odrazové konkrétum jeho tvorby. Predstavujeme jej pertraktovanie s ohľadom na edukačný kontext.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 77-90

Kľúčové slová: znevýhodnené prostredie, edukácia, úskalia pomoci, orientačné normy.

Erich Fromm Pedagogy. The Contribution is aimed to sketch creatively the framework bases of Erich Fromm´s thinking and work for the possibilities of our education practice. They are understood as beneficial so we present them from various aspects. Fromm´s interdisciplinary approach is considered to be rationally impressive and educationally inspirational. His interest in the social and language macrocontext, the elaboration of biophilia orientation with the intention of realisation in a concretise relationship; introduces a solid basis for the interaction on an educational level. The approach is set into the context of prosocial behaviour support, including Romany pupils. The potential is recognised in the applicability of functionally preventive alternative. We mainly aim at hostility and unwanted social-pathological phenomena among the children at school environment towards the sensibilization of problems and the development of their real abilities. In terms of educational applicability, we point out the search for optimum, fundamental openness, and difficulties of Fromm´s humanistic approach. We do not aspire to develop psycho-analytical pedagogy; we want to stress and put into the relation some aspects of Erich Fromm´s thinking and work. Whether it is the author´s origin, anthropological philosophies or the context investigations of sociology and psychology, all are mirrored and utilized in his psychoanalytical practice which represents the cornerstone concretum of his work. We introduce its pertractions with a respect to the educational context.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 2: 77-90)

Key words: disadvantaged background, education, difficulties of help, character orientation norms.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Harhaj, Milan: Pedagogika Ericha Fromma

Kovalčíková, Iveta, Runčáková, Ivana: Diagnostika metakognitívnych schopností a exekutívnych funkcií žiakov

Anotácia: Cieľom predkladanej štúdie je (1) vymedziť konštrukt exekutívne funkcie (EF), exekutívne fungovanie a metakognícia, resp. metakognitívne schopnosti žiakov, (2) poukázať na možnosti posudzovania úrovne metakognitívnych schopností žiakov, (3) ponúknuť prehľad diagnostických nástrojov zisťovania úrovne EF žiakov. V príspevku sú primárne analyzované výskumy, v ktorých boli aplikované vybrané diagnostické nástroje EF. Zámerom prehľadovej štúdie je prispieť k poznaniu možností diagnostiky exekutívnych funkcií žiakov. Včasné diagnostikovanie deficitov v oblasti EF žiakov a ich následná stimulácia môže byť kľúčová pre školskú úspešnosť žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 91-107

Kľúčové slová: Exekutívne funkcie, Metakognícia, Diagnostika, D-KEFS

Diagnosis of metacognitive abilities and executive functions of pupils. The aim of the present study is (1) to define the construct of executive functions (EF), the executive functioning and metacognition, respectively metacognitive abilities of pupils, (2) to point out the possibilities for assessing the level of pupils‘ metacognitive abilities, (3) to offer an overview of the diagnostic tools for determining pupils‘ level of EF. The paper primarily analyses the research in which selected EF diagnostic tools were applied. The aim of the literature review is to contribute to the knowledge of diagnostics of pupils‘ executive functions. Early EF diagnosis of pupils‘ deficits and their subsequent stimulation can be crucial for pupils‘ success at school.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 2: 91-107)

Key words: Executive functions, Metacognition, Diagnostics, D-KEFS.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Kovalčíková, Iveta, Runčáková, Ivana: Diagnostika metakognitívnych schopností a exekutívnych funkcií žiakov

Guričanová, Dana: Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte

Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou rodovo vyváženého jazyka z lingvistického hľadiska. Na konkrétnych príkladoch ukazuje riziká mechanického dopĺňania ženského pendantu bez adekvátnych štylistických úprav.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 108-111

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Guričanová, Dana: Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte

Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc

Slovenský profesor pedagogiky, ktorý zanechal po sebe stopu v oblasti vzdelávania stredných odborných škôl poľnohospodárskych, v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a nakoniec v učiteľskej, didaktickej príprave na FiF UK v Bratislave, Prof. PhDr. Ing. Jozef Konôpka, CSc., navždy opustil svojich najbližších a pedagogickú obec 24.03.2020. .

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc