Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Temiaková, Dominika: Aktuálne témy občianskeho vzdelávania dospelých

Anotácia: Občianske vzdelávanie ako jeden z druhov vzdelávania dospelých zastáva v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Rozvíja občianske sebauvedomenie a slobodu, odolnosť voči manipuláciám a frustrácii z diania v spoločnosti, je tiež prevenciou extrémizmu. Ak má byť účinné a efektívne, svojou povahou a charakterom si vyžaduje, aby bolo realizované neobmedzene, aj ako neoddeliteľná súčasť ďalšieho vzdelávania, a zároveň musí byť určené a dostupné všetkým skupinám obyvateľstva bez rozdielu. Príspevok sa venuje vybraným charakteristickým črtám občianskeho vzdelávania dospelých, obsahovému zameraniu a stručnému náčrtu inštitucionálneho zabezpečenia občianskeho vzdelávania v Českej republike a v Nemecku.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 58-64

Kľúčové slová: občianske vzdelávanie, dospelí, význam, obsah a témy občianskeho vzdelávania dospelých

Current topics of adult civic education. Civic education as one of the types of adult education plays an irreplaceable role in society. It develops civic self-awareness and freedom, resilience to manipulation and frustration in society, as well as preventing extremism. If it is to be effective and efficient, it, by its nature and nature, requires that it be carried out indefinitely, as an integral part of further education, and at the same time it must be identified and accessible to all groups of the population without delay. The paper deals with selected characteristic features of adult civic education, its content and brief outline of institutional provision of civic education in the Czech Republic and Germany.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 58-64)

Key words: civic education, adult, importance, content and topics of adult civic education.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 8, 2020

Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia


V priestoroch zámku v Smoleniciach sa v dňoch 17. -18. októbra 2019 uskutočnila mimoriadne cenná konferencia z oblasti dejín školstva a vzdelávania 20. storočia zameraná predovšetkým na totalitné ideológie. Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu bola venovaná obetiam, prenasledovaným a perzekvovaným a skrytým hrdinom obdobia komunizmu. Konferenciu zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu výchovy (CEUPES) a časopis Historia Scholastica. Medzinárodná konferencia bola súčasťou riešenia dvoch projektov VEGA: VEGA No. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 a VEGA No. 1/0056/19 Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova.

Stiahnuť celý článok v PDFjanuár 8, 2020

Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)


Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda: Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2019. 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.

Odborné publikácie k téme inklúzie vo vzdelávaní sú v dobe stúpajúceho extrémizmu a spoločenskej instability, ale aj kritických diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v ČR i SR veľmi užitočné. Uvedená publikácia Zilcher a Svoboda (2019) k tomuto diskurzu určite prispieva nielen dobrou syntézou a vovedením do problematiky v historicko-spoločenskom kontexte, ale aj snahou o preniknutie do praktických problémov na školách.

Stiahnuť celý článok v PDFjanuár 8, 2020

Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Dáša Porubčanová: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

Medzi frekventované pojmy súčasnej pedagogiky sa oprávnene zaraďuje aj pojem diagnostika (z gr. diagnosis – rozpoznávať, určovať na základe poznania). Niet pochybností o tom, že obsah tohto pojmu je sui generis polysémantický a interdisciplinárny, čo dokladá tiež skutočnosť, že funkčne sa uplatňuje nielen v pedagogike, resp. v psychológii, ale tiež v medicíne, či dokonca v oblasti niektorých technických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 8, 2020

Contents

október 14, 2019