Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Pavličková, Alexandra, Turzák, Tomáš: Výtvarno – literárna súťaž „Komenský a my“ oslavovala svoj 15. ročník

Individualita Jána Amosa Komenského je hlavne starším generáciám dosť známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho názorov v povedomí našej súčasnej spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť nadčasové myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018

Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Koncom tohto roku uplynie desaťročie, čo v Prešove zomrel významný slovenský historik pedagogiky Ján Gallo (nar. 1922 v Chyžnom, dnes okr. Revúca). Pripomíname si ho aj v súvislosti s tým, že tento rok vyšla jeho doteraz nepublikovaná monografická práca Pedagogické portréty profesorov revúckeho gymnázia (Bratislava: CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 2018).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018

Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Poláčková Šolcová, I. Emoce – regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018

Obsah

apríl 13, 2018

Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých

 

Anotácia: Psychodidaktické témy, ktoré orientujú svoju pozornosť predovšetkým na vzdelávací kontext, boli v poslednej dobe rozpracované v mnohých teoretických a výskumných publikáciách. Dané témy sú prepojené so všeobecnou didaktikou, didaktikou individuálnych predmetov, lingvistikou, pedagogickou psychológiou, antropológiou, neurovedou. Vzhľadom na to, že psychodidaktický kontext edukácie je širokospektrálna a interdisciplinárna téma, súčasný príspevok sa zaoberá problematikou psychodidaktických aspektov v kontexte vyučovania a učenia sa cudzích jazykov dospelými jednotlivcami.
Dobrí lektori sa snažia neustále hľadať a zdokonaľovať spôsoby, ako pomôcť účastníkom vzdelávania rozvíjať ich kľúčové kompetencie. Podpora lektorov má šancu byť úspešná, najmä vtedy, ak je systematická, vrátane vysoko kvalitnej teoretickej prípravy. Cieľom je upriamiť pozornosť na teoretické poznatky a používanie psychodidaktických aspektov počas cudzojazyčného vzdelávania dospelých.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 65-75

Kľúčové slová: psychodidaktika, konštruktivizmus, vzdelávanie dospelých, informácie, vedomosti, štruktúrovanie.

Psychodidactic perception of adult language learning. Psychodidactic themes, which focus their attention primarily on the educational context, have been recently elaborated in many theoretical and research publications. The themes are linked to general didactics, didactics of individual subjects, linguistics, pedagogical psychology, anthropology, neuroscience. Because of that the psychodidactic context of education is a broad-spectrum and interdisciplinary topic, the present contribution deals with the issue of psychodidactic aspects in the context of teaching and learning of foreign languages by adult individuals. Good lecturers are constantly seeking and improving ways to help learners develop their key competencies. Support for lecturers has a chance to be successful, especially if it is systematic, including high-quality theoretical training. The aim is to draw attention to theoretical knowledge and the use of psychodidactic aspects during adult foreign language education.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 65-75)

Key words: psychodidactics, constructivism, adult education, information, knowledge, structure.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018