Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Lajčin, Daniel, Marks, Igor: Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy (Janka Štulrajterová)

Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. 119 s. ISBN 987-80-263-1362-5.

Historicko – pedagogické bádanie autorov má vždy ambíciu pretaviť ich úsilie do zmysluplného diela, ktoré inšpiruje nielen vedeckú suitu, ale širšiu čitateľskú verejnosť. Dejiny školstva a pedagogiky v poslednej dobe zápasia o pozornosť, preto akékoľvek teoretická práca z tejto oblasti je vítaná a potvrdzuje jej miesto základnej pedagogickej disciplíny. Dejiny sú mozaikou udalostí a ľudí, ktorí tieto udalosti tvoria, ich osudov, činnosti, postojov a názorov, odhodlania zmeniť veci (v ideálnom prípade) k lepšiemu.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018

Koreňová, Lucia (zost.): Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska (Vladimír Michalička)

Revúca: Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca – Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej, 2017. 161 s.

Prvé Slovenské ev. a. v. patronátne gymnázium v Revúcej má za sebou už 155 – ročnú históriu. Toto jubileum si v minulom roku Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Prvé slovenské literárne gymnázium, Mesto Revúca a Matica slovenská v Martine pripomenuli vedeckou konferenciou. Z tohto podujatia vydalo zborník príspevkov, ktoré na konferencii odzneli.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018

Obsah

január 14, 2018

Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

 

Anotácia: Život slovenskej rodiny sa nachádza medzi kontinuitou a zmenou, kvalitou, ktorej jednotlivé aspekty a atribúty bude nevyhnutné empiricky identifikovať, ale následne aj hodnotiť, ak nemáme iba nečinne prihliadať na tento vývoj. Pokladáme za nevyhnutné pokúsiť sa do tohto vývoja na základe výsledkov hodnotenia intervenovať na makroúrovni (predovšetkým v kreovaní adekvátnej a cieľavedomej rodinnej politiky, zbavenej vulgárneho ekonomizmu), ale i na mikroúrovni, prostredníctvom sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, poradenstva, regionálnej, školskej a komunálnej rodinnej politiky, s aktivizáciou všetkých zúčastnených, vrátane vedy a výskumu.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 5-18

Kľúčové slová: rodina, tradicionalizmus, folklorizmus, spolužitie bez sobáša, medzigeneračné vzťahy, Hajnalova línia.

The current Slovak family – Scientific discovery: the condition of creating a family policy. The life of the Slovak family lies between continuity and change, a quality whose individual aspects and attributes will need to be empirically identified, but then evaluated if we do not just have to ignore this development. We think it necessary to try to intervene at the macro level on the basis of the results of the evaluation (especially in the creation of an adequate and targeted family policy, free of vulgar economics) but also at the micro level through social pedagogy, social work, counseling, regional, school and community family policies, with the activation of all stakeholders, including science and research.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 5-18)

Key words: family, traditionalism, folklore, coexistence without marriage, intergenerational relations, Hajnal line.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018

Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na špecifickú skupinu intelektovo nadaných žiakov s vývinovými poruchami učenia. Títo žiaci, hoci majú vysoký potenciál dosahovať vynikajúce výsledky, sú často limitovaní touto pridruženou diagnózou. Táto štúdia sa zameriava na ich identifikovanie v skupine nadaných detí a detí s poruchou učenia. Práca vymedzuje základné osobnostné a výkonové charakteristiky a typy nadaných žiakov s poruchami učenia. Záverečná časť sa venuje možnostiam pedagogickej podpory týchto žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 18-27

Kľúčové slová: intelektové nadanie, poruchy učenia, pedagogická podpora.

Identification and support of intellectually gifted students with learning disabilities. The paper focuses on a specific group of intellectually gifted children with learning disabilities. These children, although having a high potential to achieve excellent results, are often limited by this associated diagnosis. This study aims to identify them in a group of gifted children and children with learning disabilities. The work defines the basic personality and performance characteristics and types of gifted children with learning disabilities. The final part discusses the possibilities of pedagogical support of these children.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 18-27)

Key words: intellectual giftedness, learning disabilities, pedagogical support.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018