Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí

Dňa 3.5.2017 sa na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal už XIV. ročník medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie, pod názvom Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí. Konferencia sa konala pod záštitou Evy Szórádovej, dekanky Pedagogickej fakulty. Cieľom konferencie bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a andragogickej teórie, praxe a výskumu, ale aj rozvoj kľúčových stratégií podporujúcich kritické a tvorivé myslenie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017

Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Praha: Grada. 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5

Predložená publikácia pochádza z dielne známych českých odborníkov na problematiku výchovy, rizikového správania, zvládania kritických životných situácií a prevenciu sociálnopatologických javov.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017

Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)

Brno: Edika, 2016. 40 s. ISBN 978-80-266-0950-6

ADHD. Mnoho pedagógov sa každodenne stretáva s týmito štyrmi písmenami, ktorými sa označuje vážna porucha správania ovplyvňujúca život dieťaťa, a aj jeho rodiny, už od útleho detstva. Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou je potom výzvou pre všetkých ľudí, ktorí sa v okolí takéhoto dieťaťa pohybujú a práve ich vhodné reakcie môžu napomôcť vo formovaní jeho osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017

Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)

Praha: Grada, 2017. 223 s. ISBN 978-80-271-0051-4

Vzdelávanie v produktívnom veku zohráva v súčasnosti významné miesto. Predstavuje dôležitý determinant individuálneho ale i celospoločenského rozvoja, čo si vyžaduje sústavný rozvoj didaktickej teórie. V odbornej andragogickej literatúre sa stretávame často s rozličnou interpretáciou didaktických pojmov, časté anglicizmy bez poznania odborného, andragogického kontextu mnohokrát sťažujú dorozumievanie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017

Obsah

apríl 12, 2017