Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV a Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. (vedy o výchove a vzdelávaní), ktorá sa uskutoční dňa 20. 11.2020 na FiF UK v Bratislave

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020

Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Pozývame záujemcov stať sa členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020

Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Lauková, Petronela: Andragogická komunikácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2019, 212 s. ISBN 978-80-223-4892-8.

Sociálna komunikácia a jej aplikácia v oblasti výchovy a vzdelávania je dlhodobo predmetom záujmu odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú. Napriek tomu, že z tejto oblasti existuje viacero vedeckých prác a učebníc, je to problematika stále aktuálna a dôležitá. Každá nová práca znamená posun v poznaní a má veľký význam aj vo využití v praxi. Preto treba privítať, že doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD. sa podujala spracovať komunikáciu v oblasti edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020

Obsah

14 júla, 2020

Ďuricová, Lenka, Petrík, Štefan, Vašašová, Zlata: Vnímanie autority učiteľom – lídrom edukácie

Anotácia: Príspevok je venovaný problematike autority učiteľa, v súčasnej demokratickej spoločnosti opäť aktuálnej. Tento pedagogicko-psychologický konštrukt považujeme za dôležitý aj vo vzťahu k roli lídra, ktorá neodmysliteľne k tejto profesii patrí, minimálne vo vzťahu k žiakom, študentom. Cieľom tejto štúdie je preskúmať vnímanie pojmu autorita učiteľa u pedagógov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Ako výskumný nástroj používame metódu sémantického diferenciálu, ktorý je schopný naznačiť umiestnenie pojmu v jeho sémantickom priestore. Náš výskumný súbor tvorí 607 respondentov (86% žien a 14% mužov), učiteľov pôsobiacich na druhom stupni základných škôl. Výsledky vo všeobecnosti naznačujú skôr kladné vnímanie pojmu autorita (pozitivita a dynamika). Ako premenná, ktorá má vplyv na vnímanie tohto pojmu, sa ukazuje kvalifikácia samotná (ukončené úplné učiteľské vysokoškolské vzdelanie) a spôsob jej získania.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 127-138

Kľúčové slová: autorita učiteľa, učiteľ – líder, sémantický diferenciál.

Perception of authority by teacher – leader of education. The paper focuses on teacher´s authority in our democratic society. This pedagogical and psychological construct is considered to be important in the relation to the role of a leader that is an inseparable part of teacher´s profession. The aim of our study is to find out how authority is perceived by teachers at lower secondary education. The research method of the semantic differential has been used. The research sample consists of 607 respondents (86 % female and 14 % male).The analyses of results proved more positive than negative perceiving of the term “authority”. The variable that has a considerable impact on perceiving this term is teacher´s qualification.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11, (N 3: 127-138)

Key words: teacher´s authority, teacher-leader, semantic differential.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020