Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)


Erich Petlák: Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluver, 2019. 104 s. ISBN 978-80-571-0150-5.

Takmer s určitosťou môžeme povedať, že motivácia je jednou z najvýznamnejších oblastí edukačného procesu, pretože od nej v značnej miere závisia výsledky učebnej činnosti žiakov. Nie náhodou je v súčasnosti k tejto problematike publikovaných množstvo článkov a monografií, ktoré majú prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť a zároveň odstrániť neželaný stres z vyučovania.

Stiahnuť celý článok v PDFapríl 15, 2020

Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Miluše Vítečková: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7.

Pedeutologickej literatúry, teda literatúry opisujúcej profesiu učiteľa nie je nikdy dosť. Nejde tu o to, že by sa printovali a prepisovali známe pohľady na uvedenú profesiu, ale predovšetkým o to, že tak, ako všetko okolo nás sa mení a vyvíja, mení sa aj profesia učiteľa..

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 15, 2020

Obsah

január 8, 2020

Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie


Anotácia: Udržanie demokracie ako politického zriadenia závisí od vzdelaných občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a racionálne argumentovať. Každý človek v danej spoločnosti by mal disponovať istými občianskymi kompetenciami. Tie by mali byť rozvíjané predovšetkým v období všeobecného vzdelávania. Zmyslom gramotnosti je okrem rozvoja zručností čítania a písania aj príprava žiakov na občiansky a politický život. Na to, aby sa jednotlivci stali súčasťou spoločnosti, musia vedieť čítať pre svoje účely a zároveň hodnotiť informácie s cieľom uskutočniť rozhodnutia. V súčasnosti si v zahraničnej edukačnej sfére čoraz viac získava pozornosť koncept deliberatívnej demokracie, ktorý vychádza z predstavy, že cieľom deliberácie nemusí byť nevyhnutne prijatie konsenzu, ale jej podstatou je diskusia o probléme s ostatnými jednotlivcami, argumentovanie a zdôvodňovanie. Práve v rámci občianskeho vzdelávania si deliberácia môže nájsť vhodné uplatnenie ako typ komunikačnej techniky podporujúci skupinovú diskusiu. Ide tak o rozlišovanie medzi demokratickým a pedagogickým konceptom deliberácie, pričom v príspevku vychádzame z pedagogického konceptu.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 5-15

Kľúčové slová: deliberatívna demokracia, deliberácia, občianske vzdelávania, občianska gramotnosť

Civic Education Using the Principles of Deliberative Democracy. Maintaining democracy as a political establishment depends on educated citizens who are able to think critically and reasonably. Every person in a society should have certain civic competences. These should be developed especially in the period of general education. In addition to developing reading and writing skills, literacy aims to prepare pupils for civic and political life. In order to become part of society, individuals need to be able to read for their own purposes and at the same time evaluate information to make decisions. Nowadays, the concept of deliberative democracy is increasingly gaining attention in the foreign educational sphere, based on the notion that deliberation does not necessarily aim at adopting consensus, but rather involves discussing the problem with other individuals, arguing and reasoning. It is in the context of civic education that deliberation can find a suitable application as a type of communication technique supporting group discussion. It is thus a distinction between the democratic and pedagogical concept of deliberation, while the paper is based on the pedagogical concept.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 5-15)

Key words: deliberative democracy, deliberation, civic education, civic Literacy.

Stiahnuť celý článok v PDFjanuár 8, 2020

Jančová, Ivana, Rochovská, Ivana: Súčasný stav využívania interpretácie vizuálneho umenia v materských školách v okrese Brezno

Anotácia: Štúdia sa venuje problematike využívania interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Uvádza výsledky skúmania zameraného na názory učiteliek materských škôl z okresu Brezno na opodstatnenosť zaradenia témy interpretácie vizuálneho umenia do Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016), na ich skúsenosti z realizácie vizuálnej interpretácie diela vo vzdelávacom procese, ako aj ich záujem o knižné publikácie zamerané na danú tému. Výsledky skúmania preukázali, že učiteľky prevažne súhlasia so zaradením témy interpretácie vizuálneho umenia do Štátneho vzdelávacieho programu predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016), avšak tému nezaraďujú do vzdelávania po jeho zavedení vo väčšej miere ako pred jeho zavedením, napriek tomu, že je zahrnutá vo výkonových štandardoch. Pri analýze výtvarných diel vo vzdelávacom procese učiteľky vyvážene uplatňujú verbálnu aj vizuálnu interpretáciu. Majú záujem o publikácie na danú tému, ktoré by podľa nich mali obsahovať najmä metodické usmernenia a praktické námety ako realizovať interpretáciu vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 16-37

Kľúčové slová: vizuálne umenie, interpretácia umeleckého diela, predprimárne vzdelávanie, materská škola

The Current State of Using of Visual Art Interpretation in the District of Brezno (Slovakia). The study deals with the issue of using of visual art interpretation in pre-primary education. It presents the research results focused on the opinions of kindergarten teachers fom the district of Brezno on the implementation of the topic into the National Educational Programme for Pre-primary Education in Kindergartens (2016), their experiences with visual interpretation of the artwork in the process of education, and their interest of books related to the topic. The research results show that teachers mainly agreed with the implementation of the topic into the National Educational Programme for Pre-primary Education in Kindergartens (2016). However, they did not implement the topic more intensely after the programme than before the programme, although it is prescribed by educational standards. Teachers also mentioned they used both verbal and visual interpretation when analysing the artwork. They also had an interest in publications related to the topic. They would like to have the publication with methodical guidelines and practical proposes how to realize the visual art interpretation in pre-primary education.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 16-37)

Key words: visual art, the interpretation of the artwork, pre-primary education, kindergarten.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 8, 2020