Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Dončevová, Silvia: Invitation to international scientific conference: Perspectives of pedagogy and andragogy development in the Slovak republic and central european countries

Comenius University in Bratislava (Faculty of Arts, Department of Pedagogy and Andragogy) and Slovak Educational Research Society are pleased to invite you to international scientific conference with the theme „Perspectives of Pedagogy and Andragogy development in the Slovak republic and central european countries„.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018

Grofčíková, Soňa, Klimentová, Anna: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool (P2G)

Is the title of the project, that Department of Pedagogy at Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, applied successfully and got the grant in Erasmus+ programme, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The most impacted field is (KA201) Strategic partnerships for school education. The other participating institutions are UC Leuven-Limburg, Belgium, Hogeschool iPabo Amsterdam, Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden, the Netherlands and the School of Education of the IPP (ESE-IPP) Porto, Portugal.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018

Obsah

júl 11, 2018

Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií

 

Anotácia: Celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí na vstup do manželstva. Zároveň sa počas posledných desaťročí masívne rozšírili neformálne partnerské zväzky, kohabitácie, nielen na Slovensku, ale vo väčšine postindustriálnych štátov a stali sa bežnou formou partnerského spolužitia. V príspevku je prezentovaný výskum, zameraný na skúmanie postojov k manželstvu a kohabitácii z pohľadu troch generácií. Výskum bol realizovaný v období január – apríl 2017 na vybranej vzorke respondentov, ktorú tvorili reprezentanti troch generácií – študenti, rodičia, starí rodičia. Jeho cieľom bolo zmapovať názory verejnosti na aktuálne trendy v rodinnom správaní z pohľadu troch generácií, s akcentom na postoje k manželstvu a nemanželskému spolužitiu. Výskumom bolo preukázané, že názory respondentov na skúmanú problematiku manželstva a kohabitácie štatisticky významne závisia od príslušnosti respondenta k danej generačnej skupine.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 122-134

Kľúčové slová: rodina, manželstvo, kohabitácia, x2 test.

“Marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The overall change of the political and social environment is causing that young people are not motivating to enter the marriage. At the same time, informal partnership, cohabitation, not only in Slovakia, but in most post-industrial countries, have become massively expanded during the last decades and have become a common form of partnership. The paper presents a research focusing on exploring attitudes towards marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The research was conducted in January – April 2017 on a sample of respondents, which was composed of representatives of three generations – students, parents, old parents. The aim was to map public opinion on current trends in family behavior from the perspective of three generations, with emphasis on attitudes towards marriage and non-marital cohabitation. Research has shown that respondents’ views on the examined marriage and cohabitation are statistically significant depending on the respondent’s belonging to the generational group.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 122-134)

Key words: family, marriage, cohabitation, x2 test.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018

Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí

 

Anotácia: Príspevok je zameraný na analýzu výchovných programov školských klubov detí. Prieskumnú vzorku tvorili výchovno-vzdelávacie zariadenia – ŠKD, ktorých výchovné programy boli vytvorené v rozmedzí rokov 2016 – 2018. Náhodným výberom bolo získaných 17 výchovných programov. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina skúmaných ŠKD preberá obsah výchovného programu zo vzorového výchovného programu (2009), čím nevyužíva možnosť vytvorenia a upravenia výchovného programu podľa vlastných preferencií či preferencií školy. Ďalším zistením vyplývajúcim z prieskumu je to, že ŠKD stotožňujú vzdelávaciu tematickú oblasť výchovy s režimovou činnosťou príprava na vyučovanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 135-149

Kľúčové slová: školský klub detí, tematické oblasti výchovy, výchovný program, výkonový štandard.

“Analysis of educational programs of after school clubs. The paper is focused on the analysis of educational programs of after school clubs. The survey sample consist of education facilities – after school clubs whose educational programs were created between 2016 and 2018. There were analyzed 17 educational programs which were get through the random selection. The survey revealed that most of the after school clubs have taken the content of the educational program from the example educational program (2009). In this way after school clubs do not use the possibility to create and modify an educational program according to their own preferences or preferences of schools. Another finding from the survey is that after school clubs identifies the educational thematic area of education with the regime activity – preparation for teaching.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 135-149)

Key words: after school club, tematic areas of education, educational program, performance standard.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018