Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Pavličková, Alexandra: Celoslovenská verzia súťaže „Komenský a my“

Osobnosť Jana Amosa Komenského je hlavne starším generáciám pomerne známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho myšlienok v povedomí spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017

Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-73-08694-7.

Rozvoj edukácie dospelých a s ním súvisiaca potreba hlbšieho teoretického skúmania problematiky výchovy, vzdelávania a učenia sa dospelého človeka, ako i prijatie andragogickej koncepcie teórie edukácie dospelých v 2. polovici 20. storočia sa zákonite odráža aj v náraste odbornej literatúry z tejto oblasti. Plne to platí aj pre Českú republiku a Slovensko, ktoré ešte počas spoločnej Československej republiky položili v 90. rokoch 20. storočia základy súčasnej českej a slovenskej andragogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017

Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0096-5.

Detstvo a raná mladosť sú obdobiami formovania osobnosti človeka, ktoré skrývajú mnohé úskalia, často ukryté pod povrchom nánosov nevhodných výchovných zásahov nielen najbližšieho výchovného prostredia – rodiny, ale aj postupne sa zapájajúcich výchovnovzdelávacích inštitúcií: materská škola, základná a napokon stredná škola. Ne/vychovávajúce autority (rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri a pod.) majú v vo svojich rukách obrovskú moc a často o tom ani nevedia. Môžu formovať aj deformovať, podporovať aj demotivovať. Ich rukami prechádzajú nové generácie, v ktorých ani jeden budúci dospelý pokračovateľ populácie nie je rovnaký ako ten druhý.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017

Obsah

júl 13, 2017

Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

 

Anotácia: Problematika ukončenia ľudského života integruje v sebe možnosti filozofického pohľadu, sociologického pohľadu, psychologického a psychiatrického, i z pohľadu religionistiky a etiky. Osobitnú kapitolu tvoria nepriaznivé socioekonomické podmienky života, psychické zlyhávanie, dlhotrvajúce bolesti, nevyliečiteľné choroby a nezvládnuté stavy straty slobody. Samovraždy v umeleckých dielach (Wertherovský efekt). Pozornosť vedy a výskumu je aj v oblasti sociologických analýz, no i biológie, genetiky a neurológie. Prevláda názor, podľa ktorého za 60 – 70 percent dokonaných samovrážd sú zodpovedné depresie. Základy suicidológie ako vedy o samovražde sú orientované na profylaxiu, analýzu vnútorných aj vonkajších podmienok, ktoré vedú k samovraždám. Najnovšie výsledky výskumov prvýkrát ukazujú, že je možné samovraždy predvídať, i keď úzko špecializovaná prevencia a terapia samovraždy nejestvuje. Je však nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca pedagógov, osobitne v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálneho lekárstva, ale aj psychiatrie a sociológie.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 157-167

Kľúčové slová: samovražda, anómia, Menningerov syndróm, aspekty samovraždy, samovraždy vo svetle sociálnych vied, prevencia samovrážd, depresia.

Suicide rate as the Social pathological phenomena. The issue of end of life integrates itself in the possibility of a philosophical perspective, the perspective of sociological, psychological and mental, from the perspective of religious studies and ethics. Special chapters are unfavorable socio-economic conditions of life, mental failure, prolonged pain, incurable diseases and conditions of uncontrolled loss of freedom. Suicides in artistic works (Werther’s effect). The focus is science and research in the field of sociological analysis, but also biology, genetics and neurology. It is thought by which the 60 to 70 percent of accomplished suicides are the responsibility of depression. Basic science suicidology as suicide are focused on prophylaxis, the analysis of internal and external conditions that lead to suicide. Recent research results show the first time, it is possible to predict suicide, though a very specialized treatment and prevention of suicide there. The necessary interdisciplinary cooperation of teachers, particularly in the field of social pedagogy, social work, social medicine, but psychiatry and sociology.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 157-167)

Key words: suicide, anomie, Menninger syndrome, aspects of suicide, suicide in the light of social science, suicide prevention, depression.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017