Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Obsah

január 14, 2019

Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Ganajová, Mária: Učiteľ a jeho vybrané atribúty ako faktory pri využívaní nástrojov školského hodnotenia

 

Anotácia: Každý proces ľudskej činnosti je úzko spojený s prirodzenou potrebou hodnotenia a evaluácie, rovnako ani výchovno-vzdelávací proces si nemôžeme predstaviť bez hodnotenia. Štúdie o hodnotení v procese vzdelávania sú podrobne rozpracované v pedagogickom a metodologickom základe vzdelávania. Hodnotenie ako také, je komplexný a zložitý proces, lebo zahrňuje veľa premenných zo strany samotných aktérov hodnotenia. Zmeny spoločenských procesov prinášajú nové výzvy a potreby a požadujú nové postoje, prístupy a flexibilnosť od mladej generácie. Uvedené procesy si nevyhnutne žiadajú zmeny a inovácie v súčasnom systéme vzdelávania a zvlášť v hodnotení vzdelávacieho procesu. Naša štúdia prezentuje výsledky výskumu orientovaného na prehľad použitia a stupeň výskytu hodnotiacich nástrojov v procese hodnotenia žiackych učebných výstupov a rozvíjajúceho hodnotenia v pedagogickej praxi učiteľov. Získané dáta sme podrobili aj analýze stochastických vzťahov vzhľadom na faktor učiteľa a jeho vybraných atribútov (dĺžka pedagogickej praxe a vzdelávacia oblasť aprobačného predmetu učiteľa), zisťujúc ich mieru, akou determinujú odpoveď respondentov na ich využitie a stupeň výskytu jednotlivých nástrojov hodnotenia v ich pedagogickej praxi.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 1: 5-26

Kľúčové slová: školské hodnotenie, učebné výstupy, rozvíjajúce hodnotenie, nástroje rozvíjajúceho hodnotenia

Teacher and his selected attributes as factors of utilising school assessment tools. Every process of human activity is closely linked to the natural need for assessment and evaluation, as well as the education process cannot be imagined without evaluation. The evaluation process is generally complex, because involve many variables from the actors of the evaluation. The studies of school assessment and evaluation process are widespread and theirs pedagogical and methodological background is well elaborated. The changes of the society bring and describe new challenges and needs, predict and require new attitudes and flexibility of the young generation. These requirements lay a charge on our education system to innovate the recent school assessment and evaluation process. This paper deals with assessment practice in Slovakia and presents the results of the research focused on getting data about which pupils‘ learning outcomes are assessed and which kind of assessment for learning tools are used by teachers in school assessment process within their pedagogical practice. We also analysed the stochastic relationships in relation to the teacher factor and his selected attributes (the length of pedagogical practice and the educational area by the teacher’s subject specification), ascertaining the extent to which they determine respondents‘ response in using assessment tools and their frequency of occurrence in their pedagogical practice.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 1: 5-26)

Key words: school assessment, pupils‘ learning outcomes, assessment for learning (AfL), tools for AfL.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Brestovanský, Martin: Didaktické reflektívne komunity: paradigma vzájomnej pomoci vs. paradigma posudzujúceho hodnotenia v rozvoji kvality vzdelávania

Anotácia: Cieľom článku je uviesť do slovenskej pedagogickej diskusie špecifický prístup v reflektovaní a ďalšom rozvoji vyučovania postavený na vytvorení komunity kľúčových aktérov združených v sieti spolupracujúcich škôl, ich zriaďovateľov a facilitátorov z radov akademikov a ďalších odborníkov. Didaktická reflektívna komunita (angl. instructional rounds, porov. City, Elmore et al., 2009) v presne štruktúrovanom postupe definuje problémy praxe, vytvára popisné dáta z pozorovaní praxe, analyzuje ich a formuluje akčné teórie vybranej školy. Je postavená na princípe vzájomnej pomoci, vzájomného partnerského učenia sa, sleduje rozvoj celého kolektívu (školy a systému) a dáta čerpá najmä zo sledovania správania žiakov a ich porozumenia úlohám, do ktorých sú zapájaní. Prístup umožňuje odstraňovať zvyčajné bariéry medzi hodnotiteľom a hodnoteným a zapája všetkých aktérov vzdelávacieho procesu, čím podporuje systematickosť v rozhodovaní o zmenách riadenia a manažovania škôl. Vychádza z participatívnej paradigmy, ktorej prijatie je podmienené posilnením autonómie škôl a rol jednotlivých aktérov v školách.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 1: 27-46

Kľúčové slová: didaktická reflektívna komunita, profesijný rozvoj učiteľov, rozvoj školy, hodnotenie, participatívna paradigma.

Instructional rounds: paradigm of sharing and helping vs. the paradigm of judging in the instructional practice improvement. The aim of the article is to introduce a specific approach in the reflection and improvement of teaching. The instructional rounds (Elmore et al., 2009) aims at creating a community of key actors associated in a network of cooperating schools, their founders, superintendents, parents, facilitators from academics, and other professionals. Rounds, in a precisely structured way, defines practical problems, creates descriptive data from practice observation, analyses them and formulates the action theories for the visited school. The cooperation is based on the principle of help and mutual learning. It´s focused on development of the entire team (schools and system) and draws particulars from observing pupils‘ behaviour and understanding of the tasks they are involved in. The approach allows to remove the usual barriers between the evaluator and the observed teacher. All actors are engaged in the learning process, so that the systematic improvement of the school management is possible. The rounds approach originates from participatory paradigm whose admission is conditioned by strengthening both the autonomy of schools and the role of individual actors in schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 1: 27-46 )

Key words: instructional rounds, teachers´ professional development, school development, evaluation, participatory paradigm.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Sokolová, Lenka, Lemešová, Miroslava, Harvanová, Silvia: Čo sa deje v školskej triede? Dva pohľady na nevhodné správanie detí v škole

Anotácia: riadenie školskej triedy, zvládanie disciplíny a nevhodného správania patria k dôležitým učiteľským zručnostiam. Na druhej strane sú náročné školské situácie častým zdrojom stresu a pracovnej nespokojnosti učiteľov a učiteliek, a to najmä v období tranzitu do praxe a v prvých rokoch vyučovania. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť: a) ako študenti učiteľstva a učitelia v praxi (N = 629) vnímajú nevhodné správanie (46 rôznych typov správania) s ohľadom na mieru prežívaného stresu; b) analyzovať videozáznamy vyučovacích hodín z bežných základných škôl na Slovensku (9 vyučovacích hodín z 2 škôl) s dôrazom na výskyt nevhodného správania. Vo vnímaní nevhodného správania sme zistili významné rozdiely naprieč kariérovým cyklom, približne 33 % prejavov správania (15 prejavov zo 46) sme identifikovali v rámci sledovaných vyučovacích hodín. Z výsledkov vyplývajú námety pre ďalší výskum aj pre prípravu budúcich učiteľov a učiteliek.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 1: 47-64

Kľúčové slová: školská trieda, nevhodné správanie, učitelia, študenti učiteľstva, analýza videozáznamu.

“What happens in the classroom? Two perceptions of pupils‘ misbehaviour at school. Classroom management and the dealing with discipline and misbehaviour are important teacher’s skills. On the other hand, challenging situations in the classroom are frequent source of teachers‘ stress and professional dissatisfaction, especially at the transition into practice and during the first years of teaching. The aim of this study is a) to analyse student teachers‘ and teachers‘ (N = 629) perceptions of 46 types of classroom behaviour as a source of teacher’s stress, and b) to analyse video records of lessons from common elementary schools in Slovakia (9 lessons recorded in 2 schools) to identify the occurrence of misbehaviour. The analyses revealed that there are significant differences in the perception of misbehaviour across career cycle and that about 33% of the types of misbehaviour (15 types out of 46) can be identified within the recorded lessons. Based on the results, further research objectives and the suggestions for teacher training are discussed.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 1: 47-64)

Key words: classroom, misbehaviour, teachers, student teachers, video record analysis.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Porubčanová, Dáša, Marks, Igor: Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola…“

Vysoká škola DTI organizovala dňa 29.10.2018 5. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život“. Jej zámerom bolo viesť odbornú diskusiu na tému „Šťastná škola a školské pravidlá“.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019