Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Martincová, Romana: Implementácia etickej výchovy? Problémy a perspektívy

Abstrakt: Etická výchova na Slovensku je stále nedoceneným odborom s množstvom problémov a otázok vyvstávajúcich od laickej i vedeckej komunity. Cieľom teoretickej štúdie bolo priblížiť a kategorizovať problémy implementácie etickej výchovy a sformulovať otázky pre perspektívu ďalšieho výskumu efektivity vyučovania etickej výchovy. Predložená štúdia predstavuje prvotné zmapovanie problémov, ktoré je potrebné objasniť skôr, než sa prejde k samotnému skúmaniu. Príspevok popisuje aktuálne ukotvenie predmetu v edukačnom systéme Slovenskej republiky, teoreticky rozoberá faktory ovplyvňujúce efektivitu implementácie programov, poukazuje na konkrétne problémy v oblasti implementácie etickej výchovy a kladie otázky pre ďalší výskum v súvislosti s danými problémami. Pokúsili sme sa v príspevku zodpovedať na dve položené výskumné otázky: Aké sú problémy implementácie etickej výchovy na Slovensku a ako je možné ich kategorizovať? Aké otázky pre ďalšie skúmanie z daných kategórií problémov vyplývajú? 

Kľúčové slová: etická výchova, implementácia, problémy vyučovania etickej výchovy

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 1: 35-42

Abstract: Ethical education in Slovakia is still an underappreciated field with a number of problems and questions arising from the laic and scientific community. The aim of the theoretical study was to bring the problems of implementation of ethical education closer, categorised and to formulate questions for the perspective of further research into the effectiveness of ethical education teaching. The study represents an initial mapping of the problems that need to be clarified before moving on to the investigation itself. The paper describes the current anchoring of the subject in the educational system of the Slovak Republic, theoretically discusses factors influencing the effectiveness of the implementation of programs, highlights specific problems in the field of implementation of ethical education and asks questions for further research in relation to the problem. We tried to answer two research questions: What are the problems of implementing ethical education in Slovakia and how can they be categorised? What are the questions for further examination of the categories of problems? 

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12 (no. 1: 35-42)

Keywords: Ethical education, Implementation, Problems of Teaching Ethical Education

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021

Schmidt, Zuzana, Schmidt, Peter: Kompetencia verzus kompetentnosť

Anotácia: V článku sa venujeme problematike kompetencií, respektíve nesprávnemu používaniu tohto veľmi frekventovaného pojmu. V poslednom desaťročí pojem „kompetencia“ vytesnil z pedagogického slovníka všetky rokmi zaužívané a výstižné slovenské odborné pojmy ako schopnosť, zručnosť či spôsobilosť. Tento invazívny proces mal za následok, že v pojmovom aparáte pedagógov vznikol chaos a  pojem kompetencia sa začal zmätočne používať. Našou snahou je poukázať na nedostatky a ako ich odstrániť, aby pekné slovenské pedagogické pojmy týkajúce sa spôsobilostí, zručností, schopností boli znovu zmysluplne využívané.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 1: 43-52

Kľúčové slová: kompetencia, právomoc, kompetentnosť, spôsobilosť, zručnosť, schopnosť

Abstract: Competence versus Capability. In the article we deal with the issue of competencies, respectively the incorrect use of this very frequent term. In the last decade, the term competence has pushed out of the pedagogical dictionary all the nice and concise Slovak professional terms such as ability, skill or competence. As a result of this invasive process, chaos arose in the conceptual apparatus of educators and the term competence began to be used meaninglessly. Our effort is to point out the shortcomings and how to eliminate them, so that nice Slovak pedagogical concepts related to abilities, skills, suitabilities are meaningfully used again.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12 (no. 1: 43-52)

Key words: competence, authority, capability, suitability , skill, ability

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021

Burkovičová, Radmila: Dieťa medzivojnového Slovenska (Miriam Láclavíková, Adriana Švecová)

LÁCLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. (2019). Dieťa medzivojnového Slovenska.
Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovenku a jej inštitucionálna základňa. 1. vyd. Praha: Leges. 246 s. ISBN 978-80-7502-377-3.

Hlavním tématem monografie je právní úprava, činnost obcí a praxe veřejných i soukromých institucí sociální práce v oblasti péče o děti a mládež v období meziválečného Československa. Téma je zpracováno s východisky v tehdejší sociální, ekonomické i politické situaci, a dotýká se i výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021

Silberg, Slavka: Profesijná andragogika (Dominika Temiaková et al.)

TEMIAKOVÁ, D. et al.: Profesijná andragogika. Nitra, UKF Nitra 2020. 260 s.
ISBN: 978-80-558-1561-9.

Profesijná andragogika patrí k vedným disciplínam, ktoré v posledných rokoch zaznamenávajú významný rozmach. Zmeny požiadaviek na trhu práce, transformácia organizácií na agilnejšie digitálne pracoviská, virtuálne tímy, prostredie internetu, demografické starnutie a neustály tlak na inovácie v globálnej konkurencii, sú výzvami predurčujúcimi význam a naplnenie úloh profesijnej andragogiky.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021

Sládkayová, Michaela: Volný čas (Ivan Chorvát, Jiří Šafr)

Ivan Chorvát, Jiří Šafr (eds.): Volný čas, společnost, kultura. Česko – Slovensko. Praha: SLON, 2019. 248 s. ISBN 978-80-7419-270-8.

Pojem voľný čas predstavuje základnú a jednu z východiskových kategórií v
edukácii. Špecificky v edukácii dospelých operujeme s týmto pojmom pomerne často. Nakoľko sa vzdelávanie dospelých venuje aj neformálnemu vzdelávaniu dospelých, voľný čas môžeme považovať priam až za ťažiskový pojem, najmä ak hovoríme o záujmovom či občianskom vzdelávaní dospelých, ktoré sa primárne realizujú vo sfére voľného času.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021