Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)


Erich Petlák: Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluver, 2019. 104 s. ISBN 978-80-571-0150-5.

Takmer s určitosťou môžeme povedať, že motivácia je jednou z najvýznamnejších oblastí edukačného procesu, pretože od nej v značnej miere závisia výsledky učebnej činnosti žiakov. Nie náhodou je v súčasnosti k tejto problematike publikovaných množstvo článkov a monografií, ktoré majú prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť a zároveň odstrániť neželaný stres z vyučovania.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)

Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Miluše Vítečková: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7.

Pedeutologickej literatúry, teda literatúry opisujúcej profesiu učiteľa nie je nikdy dosť. Nejde tu o to, že by sa printovali a prepisovali známe pohľady na uvedenú profesiu, ale predovšetkým o to, že tak, ako všetko okolo nás sa mení a vyvíja, mení sa aj profesia učiteľa..

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)


Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda: Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2019. 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.

Odborné publikácie k téme inklúzie vo vzdelávaní sú v dobe stúpajúceho extrémizmu a spoločenskej instability, ale aj kritických diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v ČR i SR veľmi užitočné. Uvedená publikácia Zilcher a Svoboda (2019) k tomuto diskurzu určite prispieva nielen dobrou syntézou a vovedením do problematiky v historicko-spoločenskom kontexte, ale aj snahou o preniknutie do praktických problémov na školách.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)

Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Dáša Porubčanová: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

Medzi frekventované pojmy súčasnej pedagogiky sa oprávnene zaraďuje aj pojem diagnostika (z gr. diagnosis – rozpoznávať, určovať na základe poznania). Niet pochybností o tom, že obsah tohto pojmu je sui generis polysémantický a interdisciplinárny, čo dokladá tiež skutočnosť, že funkčne sa uplatňuje nielen v pedagogike, resp. v psychológii, ale tiež v medicíne, či dokonca v oblasti niektorých technických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)


Hoci sa môže zdať, že nejde o publikáciu pedagogickú, zdanie klame. Interakčný výcvik, nech už sa nazýva psychologický, sociálno – psychologický alebo jednoducho iba interakčný, je rozhodne tou správnou voľbou pre každého pedagóga či učiteľa, študenta pedagogiky alebo odbornej špecializácie, alebo skrátka iba pre toho, kto pracuje so skupinou (detí, žiakov, študentov, ľudí…). Presne preto, že pracuje so skupinou – skupina má svoju dynamiku, proces práce v nej svoje špecifiká a preto by žiaden pedagóg či učiteľ nemal túto stránku svoje profesie ignorovať. Nielen preto, že môže so svojou nevedomosťou škaredo „naraziť“, ale najmä preto, že každá jedna skupina má svoj nezameniteľný potenciál a s takouto komoditou plytvať je neodpustiteľné

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)