Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Matulčík, Július (ed).: ACTA ANDRAGOGICA 6. (Ivana Poláková)

Matulčík, J. (ed).: ACTA ANDRAGOGICA 6. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (monografický zborník na tému Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých). Bratislava, 2018. 322 s. ISBN 978-80-2234587-3.

Je dobrou tradíciou na renomovaných vysokých školách vydať vecný „odpočet“ svojej vedecko-výskumnej práce formou recenzovaných vedeckých zborníkov, ktokoré prinášajú aktuálne výsledky z končiacich výskumných projektov. Takouto publikáciou je aj ACTA ANDRAGOGICA 6, ktorá je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 14, 2019   Komentáre vypnuté na Matulčík, Július (ed).: ACTA ANDRAGOGICA 6. (Ivana Poláková)

Tuma, Miroslav, Poláková, Ivana: Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine (Rozália Čornaničová)

Miroslav Tuma, Ivana Poláková: Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine. Martin: 2018, 80 s. ISBN 978-80-570-0190-4.

Jednou z publikácií, ktoré boli prezentované pri príležitosti 100. výročia prijatia „Deklarácie slovenského národa“, ktorou sa Slováci 30. októbra 1918 prihlásili k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov je aj kniha autorov Miroslava Tumu a Ivany Polákovej Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine. Hneď úvodom treba povedať, že publikáciu vítam a chcem predstaviť z hľadiska andragogiky nielen ako vynikajúcu pramennú literatúru k dejinám výchovy a vzdelávania dospelých na Slovenku, ale aj ako inšpiratívnu pre rozvoj andragogiky v oblasti jej poslania v náročných obdobiach turbulentne sa meniacej spoločnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 14, 2019   Komentáre vypnuté na Tuma, Miroslav, Poláková, Ivana: Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine (Rozália Čornaničová)

Kopecký, Martin a kol.: Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře (Július Matulčík)

Martin Kopecký a kol.: Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 207 s. ISBN 978-80-7308-875-0.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 14, 2019   Komentáre vypnuté na Kopecký, Martin a kol.: Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře (Július Matulčík)

Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)

 Šeben Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní. Praha: Wolters Kluwer, 180 s., ISBN 978-807598-182-0.

Zo samotného názvu publikácie je zrejmé, komu je určená. Samotné autorky zameranie publikácie charakterizujú: „Cieľom publikácie je poskytnúť základnú orientáciu v oblasti pedagogických vied vysokoškolským študentom a absolventom inžinierskych odborov štúdia, ale aj študentom učiteľstva profesijných predmetov, takisto mladým začínajúcim učiteľom a doktorandom, vysokoškolským učiteľom.“

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)

Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)

 Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. 283 s. ISBN 978-80-85544-98-5.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)