Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Lauková, Petronela: Andragogická komunikácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2019, 212 s. ISBN 978-80-223-4892-8.

Sociálna komunikácia a jej aplikácia v oblasti výchovy a vzdelávania je dlhodobo predmetom záujmu odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú. Napriek tomu, že z tejto oblasti existuje viacero vedeckých prác a učebníc, je to problematika stále aktuálna a dôležitá. Každá nová práca znamená posun v poznaní a má veľký význam aj vo využití v praxi. Preto treba privítať, že doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD. sa podujala spracovať komunikáciu v oblasti edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)


Erich Petlák: Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluver, 2019. 104 s. ISBN 978-80-571-0150-5.

Takmer s určitosťou môžeme povedať, že motivácia je jednou z najvýznamnejších oblastí edukačného procesu, pretože od nej v značnej miere závisia výsledky učebnej činnosti žiakov. Nie náhodou je v súčasnosti k tejto problematike publikovaných množstvo článkov a monografií, ktoré majú prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť a zároveň odstrániť neželaný stres z vyučovania.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)

Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Miluše Vítečková: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7.

Pedeutologickej literatúry, teda literatúry opisujúcej profesiu učiteľa nie je nikdy dosť. Nejde tu o to, že by sa printovali a prepisovali známe pohľady na uvedenú profesiu, ale predovšetkým o to, že tak, ako všetko okolo nás sa mení a vyvíja, mení sa aj profesia učiteľa..

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)


Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda: Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2019. 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.

Odborné publikácie k téme inklúzie vo vzdelávaní sú v dobe stúpajúceho extrémizmu a spoločenskej instability, ale aj kritických diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v ČR i SR veľmi užitočné. Uvedená publikácia Zilcher a Svoboda (2019) k tomuto diskurzu určite prispieva nielen dobrou syntézou a vovedením do problematiky v historicko-spoločenskom kontexte, ale aj snahou o preniknutie do praktických problémov na školách.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)

Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Dáša Porubčanová: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

Medzi frekventované pojmy súčasnej pedagogiky sa oprávnene zaraďuje aj pojem diagnostika (z gr. diagnosis – rozpoznávať, určovať na základe poznania). Niet pochybností o tom, že obsah tohto pojmu je sui generis polysémantický a interdisciplinárny, čo dokladá tiež skutočnosť, že funkčne sa uplatňuje nielen v pedagogike, resp. v psychológii, ale tiež v medicíne, či dokonca v oblasti niektorých technických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)