Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-73-08694-7.

Rozvoj edukácie dospelých a s ním súvisiaca potreba hlbšieho teoretického skúmania problematiky výchovy, vzdelávania a učenia sa dospelého človeka, ako i prijatie andragogickej koncepcie teórie edukácie dospelých v 2. polovici 20. storočia sa zákonite odráža aj v náraste odbornej literatúry z tejto oblasti. Plne to platí aj pre Českú republiku a Slovensko, ktoré ešte počas spoločnej Československej republiky položili v 90. rokoch 20. storočia základy súčasnej českej a slovenskej andragogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0096-5.

Detstvo a raná mladosť sú obdobiami formovania osobnosti človeka, ktoré skrývajú mnohé úskalia, často ukryté pod povrchom nánosov nevhodných výchovných zásahov nielen najbližšieho výchovného prostredia – rodiny, ale aj postupne sa zapájajúcich výchovnovzdelávacích inštitúcií: materská škola, základná a napokon stredná škola. Ne/vychovávajúce autority (rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri a pod.) majú v vo svojich rukách obrovskú moc a často o tom ani nevedia. Môžu formovať aj deformovať, podporovať aj demotivovať. Ich rukami prechádzajú nové generácie, v ktorých ani jeden budúci dospelý pokračovateľ populácie nie je rovnaký ako ten druhý.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Praha: Grada. 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5

Predložená publikácia pochádza z dielne známych českých odborníkov na problematiku výchovy, rizikového správania, zvládania kritických životných situácií a prevenciu sociálnopatologických javov.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)

Brno: Edika, 2016. 40 s. ISBN 978-80-266-0950-6

ADHD. Mnoho pedagógov sa každodenne stretáva s týmito štyrmi písmenami, ktorými sa označuje vážna porucha správania ovplyvňujúca život dieťaťa, a aj jeho rodiny, už od útleho detstva. Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou je potom výzvou pre všetkých ľudí, ktorí sa v okolí takéhoto dieťaťa pohybujú a práve ich vhodné reakcie môžu napomôcť vo formovaní jeho osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)

Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)

Praha: Grada, 2017. 223 s. ISBN 978-80-271-0051-4

Vzdelávanie v produktívnom veku zohráva v súčasnosti významné miesto. Predstavuje dôležitý determinant individuálneho ale i celospoločenského rozvoja, čo si vyžaduje sústavný rozvoj didaktickej teórie. V odbornej andragogickej literatúre sa stretávame často s rozličnou interpretáciou didaktických pojmov, časté anglicizmy bez poznania odborného, andragogického kontextu mnohokrát sťažujú dorozumievanie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)