Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. 174 s. ISBN 978-615-5372-72-8 (print). ISBN 978-615-5372-73-5 (online).

Sociálny kontext výchovy je možné vidieť v rovine podmienok bezprostredne pôsobiacich (v rodine, škole a mimoškolskej, záujmovej činnosti), ako aj v rovine podmienok vyskytujúcich sa v širšom prostredí (miesto bydliska, kraj) a v rovine celospoločenskej. Osobnosť jedinca sa rozvíja pod vplyvom rôznych sociokultúrnych determinantov, z ktorých dominantné postavenie má prostredie rodiny a školy. I keď primárny vplyv na formovane osobnosti dieťaťa má rodina, škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na jej pôsobenie a vhodným spôsobom ho dopĺňa.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Slovník sociální patologie je útla knižočka, ktorá by mohla potešiť každého, kto má rád vo veciach jasno – študenta, učiteľa, akademika, pracovníka v pomáhajúcich profesiách, no hoci aj rodiča alebo bežného občana. Pojmy, vo vnútri ukryté, sa totiž týkajú každého z nás – ide o o bežné sociálne javy, a to nielen patologické.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)

Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-73-08694-7.

Rozvoj edukácie dospelých a s ním súvisiaca potreba hlbšieho teoretického skúmania problematiky výchovy, vzdelávania a učenia sa dospelého človeka, ako i prijatie andragogickej koncepcie teórie edukácie dospelých v 2. polovici 20. storočia sa zákonite odráža aj v náraste odbornej literatúry z tejto oblasti. Plne to platí aj pre Českú republiku a Slovensko, ktoré ešte počas spoločnej Československej republiky položili v 90. rokoch 20. storočia základy súčasnej českej a slovenskej andragogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0096-5.

Detstvo a raná mladosť sú obdobiami formovania osobnosti človeka, ktoré skrývajú mnohé úskalia, často ukryté pod povrchom nánosov nevhodných výchovných zásahov nielen najbližšieho výchovného prostredia – rodiny, ale aj postupne sa zapájajúcich výchovnovzdelávacích inštitúcií: materská škola, základná a napokon stredná škola. Ne/vychovávajúce autority (rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri a pod.) majú v vo svojich rukách obrovskú moc a často o tom ani nevedia. Môžu formovať aj deformovať, podporovať aj demotivovať. Ich rukami prechádzajú nové generácie, v ktorých ani jeden budúci dospelý pokračovateľ populácie nie je rovnaký ako ten druhý.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Praha: Grada. 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5

Predložená publikácia pochádza z dielne známych českých odborníkov na problematiku výchovy, rizikového správania, zvládania kritických životných situácií a prevenciu sociálnopatologických javov.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)