Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Praha: Grada. 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5

Predložená publikácia pochádza z dielne známych českých odborníkov na problematiku výchovy, rizikového správania, zvládania kritických životných situácií a prevenciu sociálnopatologických javov.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)

Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)

Brno: Edika, 2016. 40 s. ISBN 978-80-266-0950-6

ADHD. Mnoho pedagógov sa každodenne stretáva s týmito štyrmi písmenami, ktorými sa označuje vážna porucha správania ovplyvňujúca život dieťaťa, a aj jeho rodiny, už od útleho detstva. Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou je potom výzvou pre všetkých ľudí, ktorí sa v okolí takéhoto dieťaťa pohybujú a práve ich vhodné reakcie môžu napomôcť vo formovaní jeho osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)

Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)

Praha: Grada, 2017. 223 s. ISBN 978-80-271-0051-4

Vzdelávanie v produktívnom veku zohráva v súčasnosti významné miesto. Predstavuje dôležitý determinant individuálneho ale i celospoločenského rozvoja, čo si vyžaduje sústavný rozvoj didaktickej teórie. V odbornej andragogickej literatúre sa stretávame často s rozličnou interpretáciou didaktických pojmov, časté anglicizmy bez poznania odborného, andragogického kontextu mnohokrát sťažujú dorozumievanie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)

LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu v školskej edukácii (Erich Petlák)

Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2016, 243 s., ISBN 978-80-555-1612-7

Posudzovaná publikácia má interdisciplinárny charakter – medicína a pedagogika. Je spracovaná „čitateľne“ tak, aby čitateľa zaujala a priviedla ho jednak k hlbšiemu uvažovaniu nad problematikou zdravia a správneho štýlu života, k tomu ako v edukácii pristupovať k problematike, ale aj k istej sebareflexii správania sa k sebe samému.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 10, 2017   Komentáre vypnuté na LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu v školskej edukácii (Erich Petlák)

KROUPOVÁ, Kateřina a kol.: Slovník speciálněpedagogické terminologie (vybrané pojmy) (Katarína Vladová)

Praha: Grada, 2016, 328 s., ISBN 978-80-247-5264-8

V odbore špeciálna pedagogika nie je príliš častým javom, aby prakticky v priebehu jedného roka v jednej krajine vyšli hneď dva slovníky špeciálnej pedagogiky. Po dlhých rokoch vákua v tejto oblasti sa dve renomované české nakladateľstvá – Portál (2015) a Grada (2016) v predmetnej oblasti postarali o takéto vítané obohatenie slovníkovej literatúry. Kým Slovník speciální pedagogiky (M. Valenta a kol., Portál 2015) mal klasické abecedné triedenie hesiel (a samostatné pertraktovanie významných osobností špeciálnej pedagogiky ako prílohu), K. Kroupová s 9- členným kolektívom sa v práve recenzovanom slovníku rozhodli pre iné štruktúrovanie textu. Vyše 1000 hesiel slovníka najprv rozdelili do desiatich kapitol (zhruba podľa odborov špeciálnej pedagogiky) a v rámci nich potom prezentovali terminologické vymedzenie jednotlivých súvzťažných pojmov.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 10, 2017   Komentáre vypnuté na KROUPOVÁ, Kateřina a kol.: Slovník speciálněpedagogické terminologie (vybrané pojmy) (Katarína Vladová)