Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)


Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda: Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2019. 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.

Odborné publikácie k téme inklúzie vo vzdelávaní sú v dobe stúpajúceho extrémizmu a spoločenskej instability, ale aj kritických diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v ČR i SR veľmi užitočné. Uvedená publikácia Zilcher a Svoboda (2019) k tomuto diskurzu určite prispieva nielen dobrou syntézou a vovedením do problematiky v historicko-spoločenskom kontexte, ale aj snahou o preniknutie do praktických problémov na školách.

Stiahnuť celý článok v PDFjanuár 8, 2020   Komentáre vypnuté na Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)

Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Dáša Porubčanová: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

Medzi frekventované pojmy súčasnej pedagogiky sa oprávnene zaraďuje aj pojem diagnostika (z gr. diagnosis – rozpoznávať, určovať na základe poznania). Niet pochybností o tom, že obsah tohto pojmu je sui generis polysémantický a interdisciplinárny, čo dokladá tiež skutočnosť, že funkčne sa uplatňuje nielen v pedagogike, resp. v psychológii, ale tiež v medicíne, či dokonca v oblasti niektorých technických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 8, 2020   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)


Hoci sa môže zdať, že nejde o publikáciu pedagogickú, zdanie klame. Interakčný výcvik, nech už sa nazýva psychologický, sociálno – psychologický alebo jednoducho iba interakčný, je rozhodne tou správnou voľbou pre každého pedagóga či učiteľa, študenta pedagogiky alebo odbornej špecializácie, alebo skrátka iba pre toho, kto pracuje so skupinou (detí, žiakov, študentov, ľudí…). Presne preto, že pracuje so skupinou – skupina má svoju dynamiku, proces práce v nej svoje špecifiká a preto by žiaden pedagóg či učiteľ nemal túto stránku svoje profesie ignorovať. Nielen preto, že môže so svojou nevedomosťou škaredo „naraziť“, ale najmä preto, že každá jedna skupina má svoj nezameniteľný potenciál a s takouto komoditou plytvať je neodpustiteľné

Stiahnuť celý článok v PDFjúl 15, 2019   Komentáre vypnuté na

Kolařík, Marek: Interakční psychologický výcvik (Silvia Dončevová)

Tománková, Martina, Kostrub, Dušan: Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (Vladimíra Lauko Jacková)

Zámerom je predstaviť monografiu, ktorá vychádza z prezentovania rodiny ako najvýznamnejšieho socializačného činiteľa tvoriaceho základ spoločnosti a kotviaci článok reťazca spájajúceho jednotlivca so spoločnosťou. Rodina vo svojich rôznorodých rodinných formách reaguje na zmeny v spoločnosti a predstavuje stabilizujúci prvok v súčasnom svete. Monografia ponúka pohľad na ponímanie výchovy a stratégií výchovy, v ktorých sa zrkadlia zmeny v spoločnosti a ich špecifiká ako determinanty, ktoré sa priamo podieľajú na transformácii rodinnej výchovy dneška. Monografia vznikla v rámci grantovej schémy KEGA- projekt č. 070UK-2016

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 15, 2019   Komentáre vypnuté na

Tománková, Martina, Kostrub, Dušan: Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (Vladimíra Lauko Jacková)

Kasperová, Dana: Československá obec učiteľská v kontextu reformy vzdělávaní učitelů (ŠVSP) a reformy školy (Janka Medveďová)

V roku 2018, kedy sme si pripomenuli 100. výročie vzniku medzivojnovej Československej republiky vyšla rozsahom obsiahla monografia českej historičky dejín školstva a pedagogiky doc. Dany Kasperovej, PhD. Nová republika mala veľkorysé plány, ale zmeny si vyžadovali dôkladnú diskusiu a prípravu. V oblasti školstva rezonovala predovšetkým unifikácia školského systému, celkovej reformy školy a reformy akademickej prípravy budúcich učiteľov. Významným činiteľom, ktorý do celospoločenského pedagogického diskurzu zasahoval boli samotní učitelia, nielen univerzitní profesori, ale aj učitelia národných škôl, ktorí sa združovali v rôznych učiteľských spolkoch.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 15, 2019   Komentáre vypnuté na

Kasperová, Dana: Československá obec učiteľská v kontextu reformy vzdělávaní učitelů (ŠVSP) a reformy školy (Janka Medveďová)