Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Burkovičová, Radmila: Dieťa medzivojnového Slovenska (Miriam Láclavíková, Adriana Švecová)

LÁCLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. (2019). Dieťa medzivojnového Slovenska.
Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovenku a jej inštitucionálna základňa. 1. vyd. Praha: Leges. 246 s. ISBN 978-80-7502-377-3.

Hlavním tématem monografie je právní úprava, činnost obcí a praxe veřejných i soukromých institucí sociální práce v oblasti péče o děti a mládež v období meziválečného Československa. Téma je zpracováno s východisky v tehdejší sociální, ekonomické i politické situaci, a dotýká se i výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Burkovičová, Radmila: Dieťa medzivojnového Slovenska (Miriam Láclavíková, Adriana Švecová)

Silberg, Slavka: Profesijná andragogika (Dominika Temiaková et al.)

TEMIAKOVÁ, D. et al.: Profesijná andragogika. Nitra, UKF Nitra 2020. 260 s.
ISBN: 978-80-558-1561-9.

Profesijná andragogika patrí k vedným disciplínam, ktoré v posledných rokoch zaznamenávajú významný rozmach. Zmeny požiadaviek na trhu práce, transformácia organizácií na agilnejšie digitálne pracoviská, virtuálne tímy, prostredie internetu, demografické starnutie a neustály tlak na inovácie v globálnej konkurencii, sú výzvami predurčujúcimi význam a naplnenie úloh profesijnej andragogiky.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Silberg, Slavka: Profesijná andragogika (Dominika Temiaková et al.)

Sládkayová, Michaela: Volný čas (Ivan Chorvát, Jiří Šafr)

Ivan Chorvát, Jiří Šafr (eds.): Volný čas, společnost, kultura. Česko – Slovensko. Praha: SLON, 2019. 248 s. ISBN 978-80-7419-270-8.

Pojem voľný čas predstavuje základnú a jednu z východiskových kategórií v
edukácii. Špecificky v edukácii dospelých operujeme s týmto pojmom pomerne často. Nakoľko sa vzdelávanie dospelých venuje aj neformálnemu vzdelávaniu dospelých, voľný čas môžeme považovať priam až za ťažiskový pojem, najmä ak hovoríme o záujmovom či občianskom vzdelávaní dospelých, ktoré sa primárne realizujú vo sfére voľného času.

Otvoriť celý článok v PDF

18 januára, 2021   Komentáre vypnuté na Sládkayová, Michaela: Volný čas (Ivan Chorvát, Jiří Šafr)

Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Lauková, Petronela: Andragogická komunikácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2019, 212 s. ISBN 978-80-223-4892-8.

Sociálna komunikácia a jej aplikácia v oblasti výchovy a vzdelávania je dlhodobo predmetom záujmu odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú. Napriek tomu, že z tejto oblasti existuje viacero vedeckých prác a učebníc, je to problematika stále aktuálna a dôležitá. Každá nová práca znamená posun v poznaní a má veľký význam aj vo využití v praxi. Preto treba privítať, že doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD. sa podujala spracovať komunikáciu v oblasti edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)


Erich Petlák: Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluver, 2019. 104 s. ISBN 978-80-571-0150-5.

Takmer s určitosťou môžeme povedať, že motivácia je jednou z najvýznamnejších oblastí edukačného procesu, pretože od nej v značnej miere závisia výsledky učebnej činnosti žiakov. Nie náhodou je v súčasnosti k tejto problematike publikovaných množstvo článkov a monografií, ktoré majú prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť a zároveň odstrániť neželaný stres z vyučovania.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)