Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 1.

Macháček, Ladislav: 50. výročie založenia Československej pedagogickej spoločnosti

Pripomenutie založenia sa konalo 18. novembra 2014 na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Záštitu prevzala dekanka fakulty Radka Wildová a predseda Rady vědeckých společností AV ČR Lubomír Hrouda. Na programe boli vystúpenia niekoľkých osobností ako Zdeněk Helus, Eva Opravilová, Jana Uhlířová, Tomáš Čech.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: 50. výročie založenia Československej pedagogickej spoločnosti

Gräffingerová, Mária: Mladí vedeckí pracovníci a popularizácia vedy

Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže usporiadala v rámci 11. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie pri príležitosti výročia 17. novebra 1989, pod názvom Veda a jej popularizácia, Nové výzvy pre mladú vedeckú elitu Slovenska. V rámci programu generačnej obnovy vedeckých spoločností R SVS mali doktorandi ako aj mladí vedeckí pracovníci možnosť informovať odbornú verejnosť o najnovších výsledkoch svojho vedeckého výskumu, pričom ich vystúpenie posudzovala odborná komisia. Tá hodnotila okrem atraktívnosti výskumnej témy a jej sofistikovanej prezentácie aj zrozumiteľnosť jazykového prejavu, pohotovosť argumentácie v diskusii a dodržanie časového limitu.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Gräffingerová, Mária: Mladí vedeckí pracovníci a popularizácia vedy

Jašková, Anna Bartková, Lucia: V. doktorandská konferencia: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie

Dňa 28. októbra sa na pôde Inštitútu edukológie a sociálnej práce (IEaSP), Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove konal v poradí už V. ročník doktorandskej konferencie pod názvom Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie. Aj prostredníctvom tohto odborného podujatia si akademická obec uctila pamiatku dlhoročnej univerzitnej pedagogičky a nestorky odboru Sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove Anny Tokárovej, ktorá stála pri zrode myšlienky pravidelnej organizácie doktorandských konferencií, ktoré ponúknu budúcim vedeckým pracovníkom a vedeckým pracovníčkam priestor na prezentáciu výsledkov svojej práce, odbornú diskusiu a networking.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Jašková, Anna Bartková, Lucia: V. doktorandská konferencia: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie

Průcha, Jaroslav: Andragogický výzkum (Július Matulčík)

Praha: Grada 2014, 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7

O andragogike sa v odborných kruhoch veľmi často hovorí ako o mladej vede, ktorá sa vo svojom vývoji nachádza v štádiu, najmä v posledných rokoch, pomerne dynamického rozvíjania systému andragogiky. Rozvoj základných ako i špeciálnych andragogických disciplín, ktorých úlohou je odhaľovať špecifické zákonitosti v jednotlivých oblastiach edukácie dospelých, nie je možný bez využitia poznatkov získaných teoretickým a empirickým výskumom podlože-ným aj zodpovedajúcou metodológiou. Pri rozvíjaní vedného systému andragogiky zohrávala a zohráva významnú úlohu najmä pedagogika, z ktorej andragogika čerpá, okrem terminológie, aj teoreticko-metodologické východiská, spoločné pre edukačné vedy.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Průcha, Jaroslav: Andragogický výzkum (Július Matulčík)

Precht, Richard David: Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern [Anna, škola a láska k Bohu. Zrada vzdelávacieho systému na našich deťoch] (Jana Juhásová)

München: Goldmann Verlag 2013, 347 s. ISBN 978-3-442-31261-0

Publicista a univerzitný profesor Richard David Precht začína svoju knihu anekdotou školáčky Anny, ktorá maľuje obrázok. Na otázku učiteľa, čo Anna maľuje, dievčina odpovedá: „Milého Boha“. Učiteľ jej odporuje s tým, že Boha nemožno namaľovať, keďže nikto nevie ako vyzerá. Reakcia Anny: “Počkajte ešte päť minút, dozviete sa to”.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Precht, Richard David: Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern [Anna, škola a láska k Bohu. Zrada vzdelávacieho systému na našich deťoch] (Jana Juhásová)