Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Obsah

Ročník 13, 2023, č. 1, s. 1-43

Dana Kollárová, Eva Pupíková: Profesijný rozvoj učiteľov materskej školy – inovačné
vzdelávanie učenie o lese

Jakub Švec: K otázke poznávania v kontexte historických prameňov filozofie výchovy

Radka Teleková: Podpora školskej adaptácie žiaka prostredníctvom formovania
predpokladov k učebným činnostiam v škole

Dana Kollárová, Alexandra Pavličková: Výtvarno-literárna súťaž Komenský a my má
devätnásť rokov

Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski et. al.: Pedagogika. Podręcznik akademicki
(Alena Vališová, Jitka Lorenzová)

Stiahnuť celé číslo v PDF

3 novembra, 2023

Obsah

Ročník 12, 2021, č. 4, s. 251-319

 • Silvia Dončevová: Kvalita pracovného prostredia a spokojnosť pedagogických a odborných zamestnancov v škole
 • Dáša Oravkinová: Rozvoj kognitívnych procesov u detí raného a predškolského veku
 • Dominika Dziurosz-Serafinowicz – Patryk Dziurosz-Serafinowicz: Does Questioning Help Us to Run a Tranquil Life?
 • Nikola Kallová: Vzťahovosť a dialóg Evidencia efektivity sokratovskej metódy vyučovania vo výskumnej literatúre
 • Recenzia: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole
 • Pozvánka na konferenciu: Výchova, vzdelávanie, prevencia a pomoc žiakom v náročných životných situáciách

Stiahnuť celé číslo v PDF

8 augusta, 2022

Obsah

Ročník 12, 2021, č. 3, s. 110-250

UČITEĽSKÁ PRÍPRAVA

 • Zelina, Miron: Reformy a smerovanie školstva
 • Matulčíková, Mária: Paralely v uplatňovaní teórií výchovy (vychovávania) a didaktických teórií a prax školského vzdelávania
 • Kurincová, Viera, Turzák, Tomáš: Širšie súvislosti angažovanosti rodičov v práci školy a príprava budúcich učiteľov
 • Medveďová, Janka: Názory J. A. Komenského na osobnosť učiteľa a ich inšpirácia v akademickej príprave budúcich učiteľov

SOCIÁLNY PEDAGÓG V ŠKOLE

 • Bakošová, Zlatica: Školský sociálny pedagóg v Slovenskej republike – teoretické rozpracovanie a praktické uplatnenie
 • Zemančíková, Vladimíra: Dieťa z odlišného socio-kultúrneho prostredia v predškolskej edukácii z aspektu sociálnej pedagogiky
 • Liberčanová, Kristína, Kurtek, Lara Izabela: Profesijná dráha školských sociálnych pedagógov na Slovensku

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 • Lukáč, Eduard, Mayer, Katarína, Lenhardtová, Martina: Niektoré výsledky výskumu výchovy a vzdelávania dospelých na Slovensku v období ČSR (1918 – 1938).
 • Matulčík, Július: Vývojové tendencie andragogiky ako vedy v kontexte celoživotného a širokoživotného vzdelávania a učenia sa dospelých
 • Pirohová, Ivana: Druhošancové vzdelávanie v ére prekarizácie práce
 • Szabová-Šírová, Lea: Vzdelávanie dospelých orientované na zmenu

Stiahnuť celé číslo v PDF

2 februára, 2022

Obsah

15 apríla, 2021

Jurík, Pavol: Stručný prehľad e-learningových nástrojov a možností ich používania

Anotácia: Dištančná výučba má mnohé špecifiká, medzi ktoré patria najmä absencia priameho medziľudského kontaktu, absencia klasickej vyučovacej tabule a dlhý čas strávený pred obrazovkami počítačov, tabletov alebo smartfónov. Autor článku zastáva názor, že klasická výučba v triedach sa e-learningovými prostriedkami nedá plnohodnotne nahradiť, no napriek tomu takéto nástroje predstavujú užitočnú pomôcku v čase, keď klasická výučba nie je možná. Cieľom tohto článku je vytvoriť stručný, ale výstižný prehľad rozličných typov             e-learningových nástrojov a možností ich využívania. E-learningové nástroje sme rozdelili do siedmich základných kategórií podľa účelu ich použitia, pričom niektoré kategórie sú podľa potreby členené na podkategórie.  Veríme, že  táto  klasifikácia  prinesie učiteľom základný prehľad o e-learningových nástrojoch, vďaka čomu sa budú môcť inšpirovať a obohatiť svoju výučbu o ten či onen nástroj podľa svojich špecifických potrieb a želaní. 

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 2, s. 68-84

Kľúčové slová: e-learning, e-learningové nástroje, dištančná výučba, klasifikácia, pandémia.

 A brief overview of e-learning tools and the possibilities of their use. Distance learning has many specifics, including the absence of direct interpersonal contact, the absence of a classic blackboard and long time spent in front of computer screens, tablets or smartphones The author of this article is of the opinion that classical teaching in the classroom cannot be fully replaced by e-learning tools, but nevertheless such tools may be very useful at a time when classical teaching is not possible to do. The aim of this article is to create a brief but apposite overview of different types of e-learning tools and the possibilities of their use. We have divided e-learning tools into seven basic categories according to the purpose of their use, while some categories are divided into subcategories if it is needed. We believe that this classification will provide teachers with a basic overview of e-learning tools, thanks to which they will be able to inspire themselves and to enrich their teaching with this or that tool according to their specific needs and wishes.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12, no. 2, p. 68-84

Key words: e-learning, e-learning tools, distance learning, classification, pandemic.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021