Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Obsah

apríl 18, 2016

Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Anotácia: Školy ako pozitívne deviantné systémy. V článku sa zaoberáme mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo segregovaného prostredia a ich možnosťami štúdia na stredných školách. Rómska populácia na Slovensku má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Rómovia/ky, najmä tí z marginalizovaných komunít, často nedosahujú stredoškolské vzdelanie. Práca používa prístup pozitívnej deviácie a skúma práve tých Rómov a Rómky, ktorí/é boli v stredoškolskom štúdiu úspešní/é. Cieľom tejto časti výskumu je zistiť, aké okolnosti (kontext) a stratégie či praktiky na strane škôl umožnili mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pokračovať alebo ukončiť stredoškolské vzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 77-102

Kľúčové slová: marginalizovaná rómska komunita, stredná škola, prístup pozitívnej deviácie, disciplinačný systém, uplatniteľnosť na trhu práce, prihliadanie na ťažké životné podmienky, stereotypy o rómskych žiakoch/čkách

School as a Positive Deviants Systems. Abstract: In this article I deal with youngsters from segregated environment and their high school study options. There is very low level of education in Slovak Roma population. They do not achieve high school degree. My work use positive deviance approach and is focused on young Roma people successful in high school education. Aim of this part of the research, is find out what circumstances (context), strategies and practices help young people to reach high school degree.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 77-102)

Key words: : marginalized roma community, high school, positive deviance approach, system of disciplination, employability, consideration of difficult living condition, stereotypes of roma students

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Bagalová, Ľubica – Bizíková, Ľubica: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií

Anotácia: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií. Článok prináša prehľad vybraných experimentálne overených projektov zameraných na pedagogické inovácie. Aktuálne reaguje na možnosť implementácie experimentálne overených a schválených pedagogických inovácií, ktorá je zakotvená v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch, vstupujúcich do platnosti v roku 2015. Poskytuje pedagogickej verejnosti informácie o overených projektoch, inšpirácie a príklady dobrej praxe, čím prispieva k diseminácii overených vyučovacích metód a inovačných edukačných programov. Sumarizuje výstupy projektov, ktoré možno implementovať do škôl.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 103-126

Kľúčové slová: experimentálne overovanie, pedagogické inovácie, legislatívne prostredie, výstupy a implementácia overených inovácií, experimentálne overené projekty

About the Experimental Verification of Pedagogical Innovations. The paper provides an overview of the selected experimentally verified projects focused on educational innovations. It responds to the possibility of implementing the experimentally verified and approved educational innovation; this possibility is defined in the innovative State educational programs, which entered into force in 2015. Teachers and other educational experts are presented information about the verified projects, as well as inspiration and examples of good pedagogical practice. This way it contributes to dissemination of the verified teaching methods and innovative educational programs. The paper also offers a summary of the project outcomes, which can be implemented in schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 103-126)

Key words: : experimental verification, pedagogical innovations, legislative environment, outputs and implementation of verified innovations, experimentally verified projects

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Medveďová, Romana: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole

Anotácia: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole. Príspevok sa zaoberá využívaním digitálnych technológií v škole a ich možnostiach pri zvyšovaní sociálnej inklúzie žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia. Cieľom je identifikovať možnosti a potenciál využívania digitálnych technológií pri vzdelá-vaní sociálne znevýhodnených žiakov, ktorí dosahujú horšie výsledky v škole ako ich rovesníci z majority. Taktiež sme sa pokúsili na príklade jednej slovenskej základnej školy empiricky zistiť, ako k týmto technológiám pristupujú a využívajú ich učitelia na škole s veľkým počtom sociálne vylúčených detí, ďalej aké sú ich digitálne zručnosti a prístup k technológiám v škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 127-138

Kľúčové slová: digitálna inklúzia, e-inklúzia, sociálna inklúzia, žiaci zo sociálne vylúčeného prostredia, digitálne technológie

Social Inclusion through Digital Technologies in the School. This paper deals with using of digital technologies in schools and their opportunities in enhancing social inclusion of pupils from socially excluded communities. The aim is to identify opportunities and potential by using the digital technologies in education of social disadvantaged students, who are performing less well in school than their peers from the majority. Furthermore based on one Slovak elementary school we tried empirically determine how are these technologies perceived among the teachers in school with high number of socially excluded children and what are their digital skills and access to technologies in their school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2:127-138)

Key words: : digital inclusion, e-inclusion, social inclusion, pupils from socially excluded communities, digital technologies.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Danek, Ján: Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je občianske združenie spájajúce odborníkov z pedagogiky v záujme dynamizácie pedagogickej teórie i výchovno-vzdelávacej praxe. Jej činnosť je rozvíjaná s postupnými zmenami, od roku 1928 , obnovená v roku 1943, potom roku 1964 a opäť aktivizovaná v roku 2002. V každej dobe bola úloha pedagogickej spoločnosti zameraná na skvalitňovanie pedagogickej teórie a pedagogického výskumu, ale aj skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej praxe na základných, stredných, ale aj vysokých školách. V zmysle uvedených tendencií bolo orientované aj Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV 11. februára 2016. Účastníci valného zhromaždenia zastupovali všetky oblasti Slovenska, od východného Slovenska, cez stredné Slovensko po Bratislavu, s úsilím nájsť podstatnú líniu v činnosti spoločnosti. V hodnotiacej správe k činnosti spoločnosti podpredseda výboru Ján Danek upozornil na podstatné výsledky aktivít, ktorými sú činnosti sekcií sociálnej pedagogiky, vysokoškolskej pedagogiky či dejín školstva a pedagogiky, vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk. spolupráca s EERA so sídlom v Berlíne (European Educational Research Assotiation), či aktivity viazané na osobnosti slovenskej pedagogiky (85. výročie narodenia Rudolfa Štepanoviča, 80. výročie narodenia Jána Perhácsa, podiel na výstavách Múzea školstva a pedagogiky, spolupráca s Radou slovenských vedeckých spoločností pri SAV), ale upozornil aj na problémy v činnosti ako je neexistovanie partnerského pedagogického ústavu v Slovenskej akadémii vied, nižšia úroveň komunikácie medzi členmi spoločnosti, potrebná aktivita vo viacerých sek-ciách, znížená spolupráca v oblasti výskumu, či nedostatočná spolupráca v rámci regiónov.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Pavličková, Alexandra – Ivanovičová, Júlia: Krátka spomienka na prof. PhDr. Vieru Žbirkovú, CSc

Zanietená bádateľka, historička školstva a pedagogiky, priekopníčka školského múzejníctva na Slovensku i vysokoškolská pedagogička –Viera Žbirková. Jemná žena, ktorá vo vojom okolí rozdávala energiu, úsmev a ukazovala možnosti ďalšieho bádania. Začiatkom januára sme si pripomenuli už 5 rokov od jej nedožitých 70. narodenín.

Viera Žbirková, rod. Lečková, sa narodila 14. augusta 1941 v Brodskom vokrese Senica. Po ukončení osemročnej strednej školy v roku 1955 začala študovať na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1959. Vysokoškolské vzdelanie získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1964 ukončila aprobáciu pedagogika – slovenský jazyk a literatúra. Už počas svojich vysokoškolských štúdií sa začala venovať histórii školstva i vďaka jednému z vynikajúcich slovenských historikov pedagogiky Jozefovi Mátejovi.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Halas, Juraj: Tri týždne štrajku na vysokých školách

Slovenské školstvo nedávno zasiahli udalosti, pre ktoré by sme márne hľadali precedens. Predovšetkým trojtýždňový štrajk na materských, základných a stredných školách, do ktorého sa v rôznej miere zapojilo vyše 15 000 ľudí, a ktorý svojím trvaním predčil všetky skoršie vystúpenia zamestnancov tohto druhu. Po ňom prezvali štrajkovú štafetu univerzity. Trojtýždňového štrajku sa tu zúčastnilo takmer šesťsto pedagógov a ďalších pracovníkov z dvadsiatich vysokých škôl z celého Slovenska. Zrejme prvýkrát sa tak na Slovensku stalo, že skupina zamestnancov prerušila obvyklú prácu (a vzdala sa mzdy) nie vo vlastnom bezprostrednom záujme, ale za splnenie požiadaviek svojich kolegov a kolegýň. Navyše, spolu šesťtýždňový štrajk nezorganizoval odborový zväz, ale neformálne iniciatívy, ktoré založili radoví zamestnanci, bez platených funkcionárov, takpovediac zdola.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Janoško, Pavol – Neslušanová, Silvia: Škola s inkluzívnou klímou (Jana Turčeková)

Ružomberok: VERBUM 2014, 98 s. ISBN 978-80-561-0193-3

Publikácia autorov pôsobiacich vo vysokoškolskom prostredí Janoško, P. – Neslušanová, S. sa zaoberá problematikou etablovania inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách. Obsahuje tri teoretické kapitoly, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie štvrtej empirickej časti.

Prvá kapitola približuje zahraničné odborné stretnutia za účelom formulácie základných východísk konceptu inklúzie a ich dopad na historickú zmenu v chápaní inkluzívneho vzdelávania. Teoretické východiská na podporu inklúzie sa stali podnetom pre ratifikáciu dôležitých dokumentov, ako aj vzniku nových národných a nadnárodných projektov. Nejednoznačnosť napĺňania princípov inkluzívneho vzdelávania v praxi, demonštruje na príklade niekoľkých autorov a ich názorov na vymedzenie pojmu inklúzie.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Oberuč, Jaroslav – Ušiak, Gustáv – Sláviková, Gabriela: Základy pedagogiky (Erich Petlák)

Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút 2014, 150 s. ISBN 978-80-89732-13-5

V ostatných rokoch niet vysokej školy, na ktorej by nevychádzali knihy alebo učebné texty, ktoré slúžia študentom k štúdiu. Už dávnejšie sa však konštatuje aj to, že niektoré z vydávaných publikácií nespĺňajú požiadavky kvality ich obsahu, často sú oponované – recenzované kolegami z pracoviska a pod. Dosť často sa sleduje skôr kvantita vydávaných publikácií, menej kvalita. Pravda, uvedený pohľad sa nedá zovšeobecniť lebo sú aj významné rozdiely medzi jednotlivými publikáciami a aj školami.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016

Čapek, Robert: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod (Eva Tóblová)

Praha: Grada Publishing 2015, 624 s. ISBN 978-80-247-3450-7

Publikácia Moderní didaktika prináša skutočne moderný pohľad na vyučovanie didaktiky. Učiteľom poukazuje na veľké množstvo vyučovacích metód. Kon-krétne vyučovacie metódy sú popísané zrozumiteľným spôsobom pre praktické využitie na hodinách. Autor popisuje všetky vyučovacie metódy a aktivity, ktoré by mal vo svojej praxi využívať každý učiteľ. Uvádza aspekty vyučova-nia pútavým, zaujímavým a aktívnym spôsobom a tým práve ukazuje smer k efektívnemu a kvalitnému vyučovaciemu procesu.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016