Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Obsah

júl 12, 2016

Zemančíková, Vladimíra – Kubalíková, Andrea – Trabalíková, Jana: Sociálny status rodiny ako determinant voľnočasových aktivít mládeže Žilinského kraja

Anotácia: Sociálny status rodiny ako determinant voľnočasových aktivít mládeže Žilinského kraja. Príspevok popisuje a analyzuje voľnočasové aktivity mládeže na pozadí sociálnoekonomického statusu rodiny. Vychádza z výskumu uskutočneného v roku 2013 v Žilinskom regióne. Ako determinanty voľnočasových aktivít mládeže analyzuje znaky sociálnoekonomického statusu – vzdelanie rodiča, profesiu rodiča a ekonomickú situáciu rodiny. Príspevok obsahuje aj analýzu voľnočasových aktivít rodičov mládeže vzhľadom na ich príslušnosť k sociálno-ekonomickej vrstve.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 3: 155-176

Kľúčové slová: voľný čas, voľnočasové aktivity, socioekonomický status, mládež, vzdelanie

Family Social Origin as Determinant of Youth Free-Time Activities in the Žilina Region. Abstract: The paper describes and analyses the free-time activities of youth in relationship to family socio-economic status. Empirical data come from a survey conduct in 2013 in the Žilina region. The socio-economic parameter used were parent education, parent profession and economic situation of family. The paper contains the analyse of free-time activities of parents in relationship to family socio-economic status.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 3: 155-176)

Key words: freetime, free-timeactivities, socio-economic status, youth, education

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Kubiatko, Milan: Bol Likert ordinalista alebo intervalista? Chyby pri tvorbe a vyhodnocovaní Likertových škál

Anotácia: Bol Likert ordinalista alebo intervalista? Chyby pri tvorbe a vyhodnocovaní Likertových škál. Likertove škály patria medzi často používané výskumné techniky vo výskumoch pedagogického zamerania. Preto je štúdia zameraná na prezentovanie použitia a vyhodnocovania škál Likertovho typu. Prvá časť textu predstavuje základné informácie o tomto type škál, o ich tvorbe a používaní. Druhá a tretia časť textu sú kritické, najskôr sú rozobrané prístupy k ich chápaniu, podľa toho, za aký typ premennej ich jednotliví autori považujú, sa vytvorili dve skupiny, tzv. ordinalisti a intervalisti. Uvedené sú dôvody, ktorými jednotliví autori operujú, prečo práve ten ich prístup je správny. V samotnom texte nastáva prikláňanie sa k prístupu tzv. intervalistov, čo prechádza do tretej kapitoly, ktorá ponúka čitateľom desať najčastejšie sa vyskytujúcich chýb pri tvorbe, používaní Likertových škál a analýze dát, ktoré sú škálami produkované. Každá mylná predstava obsahuje krátke zdôvodnenie, ktoré sa jej snaží protirečiť. Záverečná kapitola prináša zhrnutie prezentovaného textu.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 3: 177-190

Kľúčové slová: intervalisti, Likertova škála, ordinalisti, položka Likertovho typu

Was Likert Ordinalist or Intervalist? The Mistakes by the Creation and Evaluation of Likert Scales. Abstract: Likert scales belong to often used research techniques in the researches focused on education. Because of this fact, the study is focused on the presentation of using and evaluation of Likert scales. The first part of the text provides the basic information about this type of scales, their creation and using. The second and third part are crucial, at first the approaches are characterized according to their understanding, then according to the type of variables that are considered by specific authors there were created two groups ordinalists and intervalists. There are described reasons which are presented by specific authors and these reasons explain why the selected approach is valid. The text opts for the view of so called intervalists that is described in the third chapter, in which there are listed ten most widespread misconceptions occurring in the creating and using Likert scales and also in the data analysis produced by the scales. Each misconception contains brief justification, whose role is to contradict to the misconception. The conclusion summarizes the presenting text.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 3: 177-190)

Key words: intervalists, Likert scale, ordinalists, Likert type item

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Lobotková, Alžbeta – Tomšik, Robert: Medzipohlavné rozdiely žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania v oblasti emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny

Anotácia: Medzipohlavné rozdiely žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania v oblasti emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny. Štúdia sa orientuje na medzipohlavné rozdiely v oblasti pozitívneho a negatívneho emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny. Našou snahou bolo identifikovať rozdiely v jednotlivých typoch emocionálneho prežívania u študentov kategorizovaných podľa pohlavia. Výskumnú vzorku tvorili stredoškolskí študenti zo stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji. Zaradených bolo 412 študentov, z toho 184 chlapcov a 228 dievčat. Ich priemerný vek bol 17,11 rokov. Rozdiely v jednotlivých typoch emocionálneho prežívania sme identifikovali prostredníctvom modifikovanej verzie Dotazníka emocionálneho prežívania. Dotazník obsahuje položky zamerané na pozitívne a negatívne prežívanie. Pôvodná verzia dotazníka obsahuje 36 položiek, kým modifikovaná verzia obsahuje 30 položiek (15 pozitívne prežívanie, 15 negatívne prežívanie). V oboch premenných dievčatá preukázali vyššie skóre ako chlapci. Štatisticky významný rozdiel sme však zaznamenali pri hodnotení negatívneho emocionálneho prežívania.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 3: 191-203

Kľúčové slová: emocionálne prežívanie, dotazník emocionálneho prežívania, pozitívne prežívanie, negatívne prežívanie, medzipohlavné rozdiely, vyučovacia hodina

Gender Differences of High School Student in the Context of Emotional Experience of the Lesson. Abstract: The present study focuses on the gender differences within positive and negative emotional experience of the lesson. Main research aim was to identify gender differences in the various types of emotional experience of students through a modified version of the Emotional experience questionnaire. The research sample consisted of school students from secondary vocational schools in Trencin region. 412 students were enrolled, including 184 boys and 228 girls. Their mean age was 17.11 years. The differences in the various types of emotional survival, we have identified through a modified version of the questionnaire of emotional survival. The questionnaire contains items aimed at positive and negative survival. The original version of the questionnaire contains 36 items, while the modified version contains 30 items (15 positive survival, 15 negative survival). As for the results, girls scored higher than boys in both variables while statistically significant difference was observed in the assessment of negative emotional experience.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 3: 191-203)

Key words: emotional experience, questionnaire emotional experience, positive emotional experience, negative emotional experience, gender differences, lesson

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Lukáč, Eduard: Prínos prešovských vysokoškolských pedagógov krozvoju komeniológie na Slovensku (Vladimír Michalička)

Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 142 s. ISBN 978-80-555-1475-8

Autor, prešovský vysokoškolský pedagóg, sa už dlhšie zaoberá tzv. prešovskou komeniologickou školou a z tejto problematiky publikoval niekoľko prác: bibliografie A. Čumu a F. Karšaia, príspevky o učiteľskej činnosti a diele oboch menovaných a naposledy vydal monografiu o živote a diele A. Čumu.

Predkladaná práca, ako výsledok riešenia projektu VEGA, syntetizuje v určitom zmysle výsledky jeho doterajších bádaní. V širšom meradle predstavuje a hodnotí prínos prešovských vysokoškolských pedagógov k rozvoju komeniológie v slovenskom i medzinárodnom rámci.

Publikácia je, popri úvode, rozčlenená na štyri hutné kapitoly. V úvode autor načrtáva nárast záujmu o Komenského dielo v uplynulých storočiach, ktorý viedol k vzniku samostatnej vedeckej disciplíny na pomedzí histórie a pedagogiky a charakterizuje zzameranie predloženej práce a potom prechádza k hlavnému obsahu svojej monografie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Veteška, Jaroslav: Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých (Jiří Pavlů)

Praha: nakladatelství Portál, 2016, 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9

České nakladatelství „Portál“ vydalo nový titul autora Jaroslava Vetešky, pod názvem Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Kniha je členěna do tří obsáhlých kapitol, v jejichž obsahu vnímavý čtenář nachází co nejucelenější informaci z oblasti vzniku a rozvoje andragogiky, andragogických disciplín a přehled o možnosti studovat v České republice andragogiku na vysokých školách. Součástí je také vhled do problematiky filozofie a teorie výchovy dospělých. Druhá kapitola pod sjednocujícím titulkem „Konceptualizace a systemizace vzdělávání dospělých“ podává výklad základních andragogických pojmů a mimo jiné pojednává o celoživotním vzdělávání a učení, zájmovém, občanském a politickém vzdělávání dospělých a jsou prezentována specifika edukace seniorů.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Stehlíková Babyrádová, Hana – Musilová, Jana – Tikálová, Lucie – Sosna, Jiři: Uvnitř a vne – Sociálni a edukatívní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejnem prostoru (Tomáš Telepák)

Olomouc: Vydavateľstvo Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 1. Vydanie, 152 s. ISBN 978-80-244-4073-6

Monografia nastoľuje problematiku aktuálnych tendencií výtvarnej tvorby a edukácie v nadväznosti na sociálny aspekt, vonkajšie vplyvy, či spolupráce v prostredí školy a mimo vzdelávacej inštitúcie. Pozostáva zo štyroch nosných častí s špecifickým odborným vyjadrením pohľadu štyroch autorov na spoločnú tému a krátkym doplnkovým príspevkom na záver. Témou prvej kapitoly sú environmentálne aspekty výtvarnej tvorby v školskom prostredí a vo verejnom priestore. Autorkou je Hana Stehlíková Babyrá-dová. V tejto časti autorka rozoberá premenu vnímania výtvarnej tvorby za posledných dvadsať rokov, ktorá neostáva len v prostredí vzdelávacej inštitúcie, ale presahuje do exteriéru obranného prostredia. Zohľadňuje aspekty socializácie a autoedukácie prostredníctvom tvorby. Skúma príčiny inklinácie k spojeniu hľadania identity prostredníctvom výtvarných aktivít v súvislosti s environmentálnym cítením pri „budovaní“ osobnosti jedinca.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Oprávilová, Eva – Kropáčková, Jana: Předškolní pedagogika (Darina Dvorská)

Praha: Garada Publishing, a.s., 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5107-8

„Pochopiť podstatu zlatého veku detstva a rozumieť dieťaťu znamená tiež veľa študovať z kníh a učiť sa na základe skúseností druhých“ (Oprávilová, 2016, s.9). Úvodným argumentom sa čitateľovi (študent učiteľstva, učiteľ, ale aj rodič) na začiatku monografie prihovára dvojica odborne erudovaných a skúsených autoriek Eva Oprávilová a Jana Kropáčková. Předškolní pedagogika vyšla v prvej polovici roka 2016 vo vydavateľstve Grada. Recenzovaná kniha tvorí „sprievodcu ku štúdiu otázok teórie a praxe predškolskej výchovy“ (s. 9). Nasledujúci posudzujúci text sa pokúsi opisom poukázať na to, že dobrých dôvodov venovať pozornosť tejto monografii je viacero.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 12, 2016

Obsah

apríl 18, 2016

Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Anotácia: Školy ako pozitívne deviantné systémy. V článku sa zaoberáme mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo segregovaného prostredia a ich možnosťami štúdia na stredných školách. Rómska populácia na Slovensku má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Rómovia/ky, najmä tí z marginalizovaných komunít, často nedosahujú stredoškolské vzdelanie. Práca používa prístup pozitívnej deviácie a skúma práve tých Rómov a Rómky, ktorí/é boli v stredoškolskom štúdiu úspešní/é. Cieľom tejto časti výskumu je zistiť, aké okolnosti (kontext) a stratégie či praktiky na strane škôl umožnili mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pokračovať alebo ukončiť stredoškolské vzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 77-102

Kľúčové slová: marginalizovaná rómska komunita, stredná škola, prístup pozitívnej deviácie, disciplinačný systém, uplatniteľnosť na trhu práce, prihliadanie na ťažké životné podmienky, stereotypy o rómskych žiakoch/čkách

School as a Positive Deviants Systems. Abstract: In this article I deal with youngsters from segregated environment and their high school study options. There is very low level of education in Slovak Roma population. They do not achieve high school degree. My work use positive deviance approach and is focused on young Roma people successful in high school education. Aim of this part of the research, is find out what circumstances (context), strategies and practices help young people to reach high school degree.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 77-102)

Key words: : marginalized roma community, high school, positive deviance approach, system of disciplination, employability, consideration of difficult living condition, stereotypes of roma students

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016