Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 4.

Obsah

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Obsah

Hlaďo, Petr: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost

Anotácia: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost. Empiricky orientovaná studie je zaměřena na zmapování názorů žáků základních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť a jejich rodičů na vzdělání, jeho vliv na pracovní uplatnění, životní spokojenost a úspěšnost. Dále je zhodnocen subjektivně vnímaný význam kongruence zvolené vzdělávací a profesní dráhy se zájmovým zaměřením. Použitým výzkumným nástrojem byly párové dotazníky pro žáky absolventských ročníků základních škol (n = 779), středních odborných škol a středních odborných učilišť (n = 442) a jejich rodiče. Sběr dat proběhl v roce 2011 na 40 základních a 20 středních školách. Z provedených analýz vyplývá, že respondenti připisují hodnoceným oblastem poměrně velký význam. Tyto poznatky jsou pozitivní, neboť se zkoumané proměnné významně promítají do rozhodování o vzdělávací a profesní dráze.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 213-231

Kľúčové slová: vzdělání, profese, životní úspěch, kariéra, kariérové rozhodování, volba střední školy, volba vysoké školy, vzdělanostní aspirace, životní spokojenost

Opinions of Pupils and Parents on Importance of Education and Profession for Life Success and Satisfaction. The empirical study focuses on examining opinions of graduates of primary school, secondary technical schools and secondary vocational schools as well as their parents on education, its effect on employment chances, life satisfaction and life success. In addition, subjectively conceived importance of congruence between the chosen educational and professional careers with the interest of pupils was explored. Questionnaires were administered to primary school graduates (n = 779), secondary technical school and secondary vocational school graduates (n = 442) and to their parents. Data were gathered in 2011 in 40 primary and 20 secondary schools. The analyses showed that respondents attribute relatively high importance to the investigated domains. These findings are found satisfactory because the variables that were investigated affect the decision on educational and professional careers of pupils.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 213-231)

Key words: education, profession, life success, career, career decision making, choice of secondary schools, choice of university, academic aspiration, life satisfaction

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Hlaďo, Petr: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost

Cencič, Majda – Istenič Starčič, Andreja – Borota, Bogdana: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku

Anotácia: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku. Jedným z mimoriadnych cieľov vedomostnej spoločnosti je umožniť každému prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT). Od učiteľov sa preto požaduje, aby prijali nové úlohy a reagovali na nové požiadavky. V tomto rámci nás zaujímalo, ako učitelia v Slovinsku používajú IKT vo svojom vyučovaní. Výskumu sa zúčastnilo 468 učiteľov, väčšinou učiacich vo svojej triede všetky predmety. Výsledky ukázali priemerné využívanie IKT vo vyučovaní; IKT sa využíva najmä pri kontrole ovládania učiva žiakmi a pri jeho upevňovaní ako aj pri motivovaní žiakov. Naopak, málo sa používa pri skúšaní a kontrole vedomostí žiakov. Možno konštatovať, že výcvik učiteľov v používaní IKT, ktorý sa začal v Slovinsku v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, priniesol isté pozitívne výsledky, avšak proces rozvoja kompetencií používať IKT vo vyučovaní musí pokračovať, a to ako u študentov učiteľstva tak i u učiteľov v praxi.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 232-246

Kľúčové slová: učitelia, kompetencie, vyučovacia prax, informačné a komunikačné technológie (IKT)

One of the outstanding goals of a knowledge-based society is to enable everyone access to information and communication technology (ICT). This requires teachers to take on new tasks and respond to new demands. With regard to the above, we were interested in the use of ICT in classroom practice of Slovene teachers. The results based on a survey administered to a sample of 468 educational staff, mostly classroom teachers, show only a medium use of ICT in classroom practice. It is used mostly for revision and consolidation of the subject matter, and motivation of pupils, and less for examination and assessment of knowledge. We can conclude that training teachers for the use of ICT, which started in Slovenia in the seventies, yielded some positive results, while the development of competencies for using ICT in classroom practice is a process which has to be continued both with pre-service and in-service teachers.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 232-246)

Key words: teachers, competencies, classroom practice, information and communication technology (ICT)

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Cencič, Majda – Istenič Starčič, Andreja – Borota, Bogdana: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku

Kudláčová, Blanka: Problém výchovy vo vývoji pedagogického myslenia

Anotácia: Problém výchovy vo vývoji pedagogického myslenia. Autorka príspevku reflektuje fenomén výchovy, a to jednak vzhľadom na jeho . ozmanitosť v synchronickom aj diachronickom kontexte a tiež vzhľadom na jeho vnútornú protirečivosť. Na základe svojej reflexie poukazuje na historický a antropologický atribút výchovy, ktorého narušenie sa prejavilo v historicky najväčšej kríze výchovy v druhej polovici 20. storočia a pretrváva dodnes. Samotné postmoderné a transmoderné myslenie však podľa nej neohrozuje podstatu výchovy, prináša len nové výzvy, ktoré si vyžadujú výchovu znovu premyslieť (rethinking). K tomu je nevyhnutná historická a filozoficko-antropologická reflexia výchovy, ktorá by si mala nájsť svoje miesto aj v pregraduálnej príprave budúcich pedagógov.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 247-261

Kľúčové slová: výchova, pedagogika, človek, história, pedagogické myslenie.

The Issue of Education in the Development of Educational Thinking. Education, as being a multi-faceted phenomenon, is described here in both synchronic and diachronic perspectives as well as its inner contradiction. Historical and anthropological attributes of education are reflected. The development of education was violated in the second half of the 20th century causing the largest crisis of education in its history which persists until today. The paper claims that post-modern and trans-modern thinking does not endanger the substance of education; it rather brings new challenges which require rethinking. For this purpose, historical and philosophical-anthropological reflection is needed, which should have its place also in the training of pre-service teachers.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 247-261)

Key words: education, pedagogy, man, history, educational thinking.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Kudláčová, Blanka: Problém výchovy vo vývoji pedagogického myslenia

Štefánik, Miroslav: Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2012)

Od 17. do 21. septembra sa v atraktívnej destinácii (Andalúzskom Cádize) uskutočnila celosvetovo sledovaná každoročná konferencia Európskej spoloč-nosti pre výskum vzdelávania (EERA). Históriu tohto podujatia ja možné sledovať od roku 1992. Počas tohto obdobia konferencia rástla, z trojdňového podujatia na (prakticky) päťdňové. Dva a pol tisíc účastníkov radí toto podujatie medzi vedecko-výskumné udalosti svetového významu, o čom svedčí bohaté zastúpenia autorov z USA, Austrálie či Japonska, zastúpené boli však aj Čína, Africké, či Juhoamerické krajiny.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Štefánik, Miroslav: Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2012)