Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 2.

Obsah

Ročník 5, 2014, č. 2, s. 97-178

Štúdie

Správy

Recenzie

Stiahnuť celé číslo v PDF

16 apríla, 2014   Komentáre vypnuté na Obsah

Bernát, Libor: Študenti zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej v Brne v medzivojnovom období a ich študijné výsledky

Anotácia: Študenti zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej v Brne v medzivojnovom období a ich študijné výsledky. V štúdii analyzujeme doteraz málo spracovávanú tému študentov zo Slovenska na technických vysokých ško-lách v Československu v medzivojnovom období. Pretože na Slovensku sa nenachádzala technická vysoká škola, museli študenti zo Slovenska cestovať do Čiech alebo študovať v zahraniční. Najskôr definujeme pojem študent zo Sloven-ska, t. j. poslucháča majúceho trvalé bydlisko na území dnešného Slovenska, alebo slovenskej národnosti. Na základe archívnych prameňov stanovujme počty študentov na jednotlivých odboroch. Ďalej analyzujeme ich dĺžku štúdia, pro-spech pri 1. a 2. štátnej skúške, ako i vek študentov. Vo výsledkoch zohľadňujeme prestupy študentov z jedného odboru do druhého.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 2: 99-121

Kľúčové slová: študenti, vysoká škola technická, Slovensko, prospech, štátnice, vek poslucháčov

Students from Slovakia to the Czech Technical University in Brno in the Interwar Period and their Academic Achievement. The study analyzed so far little theme being processed students from Slovakia at technical universities in Czechoslovakia in the interwar period. Because in Slovakia did not appear technical college, students had to travel from Slovakia to the Czech Republic or study abroad. First define the concept of a student from Slovakia, i.e. listener having permanent residence in the territory of today’s Slovakia or Slovak nationality. Based on archival sources we determine the number of students in their respective fields. Next, we analyze their length of study, in favor of 1 and 2 state examination, as well as students age. In the results, we consider transfers of students from one department to another.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 2: 99-121)

Key words: students, Technical University, Slovakia, favor, exams, age listeners

Stiahnuť celý článok v PDF

16 apríla, 2014   Komentáre vypnuté na Bernát, Libor: Študenti zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej v Brne v medzivojnovom období a ich študijné výsledky

Malatinská, Silvia: Kritická historická analýza vplyvu pruského vzdelávacieho systému na americký vzdelávací systém

Anotácia: Kritická historická analýza vplyvu pruského vzdelávacieho systému naamerický vzdelávací systém. V príspevku poukazujeme na vplyv pruského vzdelávacieho systému na americký vzdelávací systém. Ukazuje sa, že súčasné snahy o odstránenie bipolarity medzi kontinentálnym európskym typom vzdelávania a anglo-americkým typom vzdelávania boli prítomné už oveľa skôr. Touto prácou tak prinášame zaujímavú historickú súvislosť medzi vzdelávacím systémom Pruska a americkým vzdelávacím systémom. V analýze sa zaoberáme vznikom pruského vzdelávacieho systému a opisom tohto systému. Ďalej sa zameriavame na správu francúzskeho filozofa Victora Cousina a na jej obrovský vplyv. Následne prinášame pohľad na históriu amerických verejných škôl a predstavujeme Horace Manna ako zakladajúcu osobnosť. Ukážeme si zmeny, ktoré nastali v Amerike po implementácii pruského vzdelávacieho systému. Kritickú analýzu uzatvárame vyjadreniami poukazujúcimi na skutočné zámery implementácie pruského vzdelávacieho systému do vznikajúceho amerického vzdelávacieho systému.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 2: 122-136

Kľúčové slová: americký vzdelávací systém, Cousinova správa, Horace Mann,
implementácia, pruský vzdelávací systém, vzdelávacie výpožičky

A Critical Historical Analysis of the Impact of the Prussian Education System on the U.S. Education System. In this paper we highlight the impact of the Prussian education system on the American education system. It turns out that the current efforts to eliminate bipolarity between continental European type of education and the Anglo-American type of education were present much earlier. This work provides an interesting historical nexus between the education systems of Prussia and the American education system. In the analysis, we discuss the emergence of the Prussian education system and the description of this system. Furthermore, we focus on the report of the French philosopher Victor Cousin and its huge impact. Subsequently, we provided insight into the history of American public schools and introduce Horace Mann as founding person. We will show the changes that have occurred in America after the implementation of the Prussian education system. At the end of this critical analysis we find statements showing the true intentions of the implementation of the Prussian education system in the emerging American education system.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 2: 122-136)

Key words: Prussian educational system, American educational system, implementation, educational borrowing

Stiahnuť celý článok v PDF

16 apríla, 2014   Komentáre vypnuté na Malatinská, Silvia: Kritická historická analýza vplyvu pruského vzdelávacieho systému na americký vzdelávací systém

Minárechová, Michaela: Využitie metódy concept cartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch

Anotácia: Využitie metódy concept cartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch. Concept cartoons© predstavuje inovatívnu vzdelávaciu a zároveň diagnostickú metódu, založenú na konštruktivistickom prístupe k príro-dovednému vzdelávaniu. V zahraničných zdrojoch nájdeme mnoho prác zaoberajúcich sa touto metódou a jej širokým uplatnením vo vyučovaní. Avšak na Slovensku nie je metóda concept cartoons© príliš známa a rozšírená. V našom príspevku sa zameriavame na priblíženie problematiky práce s metódou concept cartoons© tak v jej didaktickej, ako aj vo výskumnej aplikácii. Cieľom našej práce je identifikovať detské naivné predstavy o vybraných prírodných javoch prostredníctvom pretestov. V ďalšej časti výskumu aplikujeme metódu concept cartoons©, a tak sa pokúsime zistiť jej funkčnosť a didaktický potenciál.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, roč. 5, č. 2: 137-159

Kľúčové slová: concept cartoons©, mladší školský vek, prekoncepty, prírodné javy

Using Concept Cartoons © for Modification of Pupil´s Ideas about Natural Phenomena. Concept cartoons © is an innovative educational as well as diagnostic method based on the constructivist approach to science education. We find many studies dealing with this method and its widespread use in the classroom in foreign sources. However, method concept cartoons © is not too well known and widespread in Slovakia. In our study, we focus on issues with the method concept cartoons © as in its didactic as well as research applications. The purpose of our study is to identify children’s naive ideas about selected natural phenomena by the pretest. In the next part of research we will apply method of concept cartoons© and try to find out its functionality and educational potential.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 2: 137-159)

Key words: concept cartoons©, younger school age, preconceptions, natural phenomena

Stiahnuť celý článok v PDF

16 apríla, 2014   Komentáre vypnuté na Minárechová, Michaela: Využitie metódy concept cartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch

Žažová, Katarína: Konferencia organizovaná FSV UCM v Trnave s medzinárodným úspechom

V piatok 7. 2. 2014 sa uskutočnila na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej boli prezentované nové poznatky pre oblasť výskumu edukačných vied. Zúčastnili sa jej súčasný prezident Asociácie európskeho výskumu vzdelávania Lejf Moos z Dánska i nastupujúci prezident asociácie Theo Wubbels z Holandska, ktorí navštívili Slovensko po prvýkrát.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 apríla, 2014   Komentáre vypnuté na Žažová, Katarína: Konferencia organizovaná FSV UCM v Trnave s medzinárodným úspechom