Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7

Pavličková, Alexandra – Polakovičová, Renáta: „Komenský a my“ v roku 2016. 13. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže

Prostredníctvom už 13. ročníka výtvarno-literárnej súťaže „Komenský a my“ oslovujeme žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, aby rozvíjali svoju fantáziu a preukázali svoje zručnosti spracovaním mnohých tém, ktoré sa v dielach J. A. Komenského objavujú. Súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, pričom jej odborným garantom je Unia Comenius, Pedagogické múzeum J. A. Komenského v Prahe, Asociácia učiteľov dejepisu, Združenie historikov ČR, ako i mesto Brandýs nad Orlicí a organizačne ju zabezpečuje Základná škola J. A. Komenského vBrandýse nad Orlicí.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Pavličková, Alexandra – Polakovičová, Renáta: „Komenský a my“ v roku 2016. 13. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže

Slezáková, Miroslava: Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia pedagóga Ondreja Pavlíka

1. apríla 1916 sa v obci Zvolenská Slatina narodil Ondrej Pavlík, učiteľ, pedagóg, vysokoškolský a akademický činiteľ, politik a otec. Tieto i ďalšie jeho funkcie si pripomenuli účastníci spomienkového seminára pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Konal sa 15. marca 2016 na pôde Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Slezáková, Miroslava: Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia pedagóga Ondreja Pavlíka

Baranovská, Andrea – Petlák, Erich: Stres v práci učiteľa asyndróm vyhorenia (Jana Hanuliaková)

Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 129 s. ISBN 978-80-8168-450-0

Pojem stres sa stal súčasťou každodenných situácií. Používame ho v kontexte práce, života, vzťahov, zdravia, životného štýlu, ale aj školy. Stres je tak integrálnou súčasťou našich životov. Problematika stresu, jeho účinky a dopady sa tak stáva vysoko aktuálnou otázkou odbornej verejnosti. Odborná literatúra zdôrazňuje, že je potrebné vnímať stres z pozitívneho i negatívneho hľadiska. Zatiaľ kým pozitívny stres (eustres) nás motivuje do činnosti, k podávaniu lepších výkonov, vedie nás k prekonávaniu prekážok, negatívny stres (distres) má závažné nežiaduce následky v oblasti mentálnej, emocionálnej, ale aj fyzickej. Ako uvádzajú autori monografie ,,najčastejšou skupinou ľudí, ktorí sú spájaní so stresom sú učitelia“. Požiadavky na prácu učiteľov, ktorí sú v každodennom kontakte so žiakmi si vyžadujú využívanie mnohých pedago-gicko-didaktických kompetencií. Počnúc komunikáciou, schopnosťou motivo-vať žiakov, konštruktívnym hodnotením, manažovaním života žiakov v škole a mnohých ďalších.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Baranovská, Andrea – Petlák, Erich: Stres v práci učiteľa asyndróm vyhorenia (Jana Hanuliaková)

Czarnecki, Paweł – Krakowczyková, Mariola: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby – Pułapki wychowania i kształcenia ery nowożytnej (Jiří Pavlů)

Karviná: Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné 2016, 212 s. ISBN 978-83-7520-208-3

Kolektiv autorů – vysokoškolských pedagogů z České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky – ve svých třinácti publikovaných příspěvcích prezentuje v tematicky zaměřené monografii v teoretické i praktické rovině osobnosti pomáhajících profesí ve výchovně vzdělávacím procesu a působení na jedince / skupiny osob, nacházejících se v určitém sociálním prostředí, kterým je člověk ovlivňován a formován. Součástí jsou i další aktuální témata současného života.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Czarnecki, Paweł – Krakowczyková, Mariola: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby – Pułapki wychowania i kształcenia ery nowożytnej (Jiří Pavlů)

Határ, Ctibor: Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím (Erich Petlák)

Nitra: UKF, 2016. 79 s. ISBN 978-80-8094-664-7

Odbornej pedagogickej a aj andragogickej komunite je autor Ctibor Határ už známy svojimi viacerými publikáciami zameranými na andragogickú oblasť. V týchto dňoch sa čitateľom dostáva do rúk jeho ďalšia publikácia pod vyššie uvedeným názvom. Autor ju odborne venuje Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Jánovi Perhácsovi, CSc., nestorovi slovenskej sociálnej andragogiky pri jeho významnom životnom jubileu 80-tich rokov.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Határ, Ctibor: Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím (Erich Petlák)