Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 9, číslo 1.

Obsah

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Obsah

Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

 

Anotácia: Život slovenskej rodiny sa nachádza medzi kontinuitou a zmenou, kvalitou, ktorej jednotlivé aspekty a atribúty bude nevyhnutné empiricky identifikovať, ale následne aj hodnotiť, ak nemáme iba nečinne prihliadať na tento vývoj. Pokladáme za nevyhnutné pokúsiť sa do tohto vývoja na základe výsledkov hodnotenia intervenovať na makroúrovni (predovšetkým v kreovaní adekvátnej a cieľavedomej rodinnej politiky, zbavenej vulgárneho ekonomizmu), ale i na mikroúrovni, prostredníctvom sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, poradenstva, regionálnej, školskej a komunálnej rodinnej politiky, s aktivizáciou všetkých zúčastnených, vrátane vedy a výskumu.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 5-18

Kľúčové slová: rodina, tradicionalizmus, folklorizmus, spolužitie bez sobáša, medzigeneračné vzťahy, Hajnalova línia.

The current Slovak family – Scientific discovery: the condition of creating a family policy. The life of the Slovak family lies between continuity and change, a quality whose individual aspects and attributes will need to be empirically identified, but then evaluated if we do not just have to ignore this development. We think it necessary to try to intervene at the macro level on the basis of the results of the evaluation (especially in the creation of an adequate and targeted family policy, free of vulgar economics) but also at the micro level through social pedagogy, social work, counseling, regional, school and community family policies, with the activation of all stakeholders, including science and research.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 5-18)

Key words: family, traditionalism, folklore, coexistence without marriage, intergenerational relations, Hajnal line.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na špecifickú skupinu intelektovo nadaných žiakov s vývinovými poruchami učenia. Títo žiaci, hoci majú vysoký potenciál dosahovať vynikajúce výsledky, sú často limitovaní touto pridruženou diagnózou. Táto štúdia sa zameriava na ich identifikovanie v skupine nadaných detí a detí s poruchou učenia. Práca vymedzuje základné osobnostné a výkonové charakteristiky a typy nadaných žiakov s poruchami učenia. Záverečná časť sa venuje možnostiam pedagogickej podpory týchto žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 18-27

Kľúčové slová: intelektové nadanie, poruchy učenia, pedagogická podpora.

Identification and support of intellectually gifted students with learning disabilities. The paper focuses on a specific group of intellectually gifted children with learning disabilities. These children, although having a high potential to achieve excellent results, are often limited by this associated diagnosis. This study aims to identify them in a group of gifted children and children with learning disabilities. The work defines the basic personality and performance characteristics and types of gifted children with learning disabilities. The final part discusses the possibilities of pedagogical support of these children.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 18-27)

Key words: intellectual giftedness, learning disabilities, pedagogical support.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach

 

Anotácia: V príspevku sa venujeme problematike využitia dramatoterapie pri práci so seniormi a dospelými so zdravotným znevýhodnením (nielen) v rezidenciálnych zariadeniach. Dramatoterapiu môžeme považovať za špeciálnopedagogický alebo sociálno-rehabilitačný prostriedok, ktorý sa zameriava na ovplyvňovanie osôb so zdravotným znevýhodnením. Prvky drámy a divadla využíva dramatoterapia ako liečebno-terapeutický prostriedok, ktorý má za cieľ formovať osobnosť jedinca, taktiež jeho správanie a postoje. Cieľom dramatoterapie je pri uplatnení dramatoterapeutických nástrojov dosiahnuť vedomé prežitie zážitkov, uvoľnenie napätia, zmiernenie psychických porúch, sociálnych problémov, ako aj personálny sociálny rast a integráciu osobnosti. U seniorov môže byť prostriedkom cvičenia pamäti a nachádzania vlastných hodnôt. Časť príspevku je venovaná aj teatroterapii, ktorá má za cieľ klásť dôraz na divadelný produkt, inscenáciu a divadelné predstavenie pred publikom.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 28-41

Kľúčové slová: dramatoterapia, metódy a techniky dramatoterapie, teatroterapia.

Use of dramatherapy in work with adults and seniors with health disabilities in residential facilities. In this paper we discuss the use of dramatherapy in work with seniors and adults with health disabilities (not only) in residential facilities. Dramatherapy can be considered as a special educational or social rehabilitation tool, which focuses on influencing people with health disabilities. The elements of drama and theater are used in dramatherapy as a therapeutical tool, which aims to shape the personality of the individual as well as his or her behavior and attitudes. The aim of dramatherapy is to develop conscious experience, to support relaxation, to alleviate symptoms of mental disorders and social problems as well as to support personal social growth and personality integration. It may help seniors to strengthen their memory and find their own values. One section of the paper deals with teatrotherapy, which aims to place emphasis on the theatrical product and theatrical performance in front of the audience.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 28-41)

Key words: dramatherapy, methods and techniques of dramatherapy, teatrotherapy.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach

Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017

4. až 7. septembra 2018 sa na Univerzite v Bolzane uskutoční výročná európska konferencia, ktorú organizuje Európska asociácia pre výskum vo vzdelávaní (EERA). Jej názov Inklúzia a exklúzia: zdroje pre výskum vo vzdelávaní reaguje na súčasnú zložitú situáciu, keď sa do škôl v Európe dostáva čoraz viac detí prisťahovalcov a utečencov a zároveň sa rozširuje nacionalizmus a snahy budovať Európu ako pevnosť. V týchto podmienkach sa podľa organizátorov stáva akútnou potreba premýšľať či a ako vzdelávanie a výskum vzdelávania prispievajú k začleňujúcim procesom a poriadkom

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017