Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 9, číslo 1.

Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe

Na univerzitnej pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa v dňoch 13. a 14. novembra konala medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Konferencia bola jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktiky v Centre praktickej prípravy v zastúpení hlavnej riešiteľky projektu Jany Duchovičovej.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe

Marks, Igor, Dohnanská, Monika: Moderná škola, história a súčasnosť

Dňa 21.11.2017, sa konal 7. ročník festivalu vzdelávania Kuchárska kniha pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal záštitu nad podujatím Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“). Hlavnými organizátormi podujatia boli Vysoká škola DTI (ďalej len „VŠ DTI“) a Stredná odborná škola Stará Turá (ďalej len „SOŠ Stará Turá“). SOŠ Stará Turá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli tiež regionálne ZŠ a SOŠ, ako aj spoločnosti JUSTUR, s. r. o., LEONI Stará Turá.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Marks, Igor, Dohnanská, Monika: Moderná škola, história a súčasnosť

Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. 174 s. ISBN 978-615-5372-72-8 (print). ISBN 978-615-5372-73-5 (online).

Sociálny kontext výchovy je možné vidieť v rovine podmienok bezprostredne pôsobiacich (v rodine, škole a mimoškolskej, záujmovej činnosti), ako aj v rovine podmienok vyskytujúcich sa v širšom prostredí (miesto bydliska, kraj) a v rovine celospoločenskej. Osobnosť jedinca sa rozvíja pod vplyvom rôznych sociokultúrnych determinantov, z ktorých dominantné postavenie má prostredie rodiny a školy. I keď primárny vplyv na formovane osobnosti dieťaťa má rodina, škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na jej pôsobenie a vhodným spôsobom ho dopĺňa.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Slovník sociální patologie je útla knižočka, ktorá by mohla potešiť každého, kto má rád vo veciach jasno – študenta, učiteľa, akademika, pracovníka v pomáhajúcich profesiách, no hoci aj rodiča alebo bežného občana. Pojmy, vo vnútri ukryté, sa totiž týkajú každého z nás – ide o o bežné sociálne javy, a to nielen patologické.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2018   Komentáre vypnuté na Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)