Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 9, číslo 2.

Obsah

13 apríla, 2018   Komentáre vypnuté na Obsah

Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých

 

Anotácia: Psychodidaktické témy, ktoré orientujú svoju pozornosť predovšetkým na vzdelávací kontext, boli v poslednej dobe rozpracované v mnohých teoretických a výskumných publikáciách. Dané témy sú prepojené so všeobecnou didaktikou, didaktikou individuálnych predmetov, lingvistikou, pedagogickou psychológiou, antropológiou, neurovedou. Vzhľadom na to, že psychodidaktický kontext edukácie je širokospektrálna a interdisciplinárna téma, súčasný príspevok sa zaoberá problematikou psychodidaktických aspektov v kontexte vyučovania a učenia sa cudzích jazykov dospelými jednotlivcami.
Dobrí lektori sa snažia neustále hľadať a zdokonaľovať spôsoby, ako pomôcť účastníkom vzdelávania rozvíjať ich kľúčové kompetencie. Podpora lektorov má šancu byť úspešná, najmä vtedy, ak je systematická, vrátane vysoko kvalitnej teoretickej prípravy. Cieľom je upriamiť pozornosť na teoretické poznatky a používanie psychodidaktických aspektov počas cudzojazyčného vzdelávania dospelých.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 65-75

Kľúčové slová: psychodidaktika, konštruktivizmus, vzdelávanie dospelých, informácie, vedomosti, štruktúrovanie.

Psychodidactic perception of adult language learning. Psychodidactic themes, which focus their attention primarily on the educational context, have been recently elaborated in many theoretical and research publications. The themes are linked to general didactics, didactics of individual subjects, linguistics, pedagogical psychology, anthropology, neuroscience. Because of that the psychodidactic context of education is a broad-spectrum and interdisciplinary topic, the present contribution deals with the issue of psychodidactic aspects in the context of teaching and learning of foreign languages by adult individuals. Good lecturers are constantly seeking and improving ways to help learners develop their key competencies. Support for lecturers has a chance to be successful, especially if it is systematic, including high-quality theoretical training. The aim is to draw attention to theoretical knowledge and the use of psychodidactic aspects during adult foreign language education.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 65-75)

Key words: psychodidactics, constructivism, adult education, information, knowledge, structure.

Stiahnuť celý článok v PDF

12 apríla, 2018   Komentáre vypnuté na Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých

Mokrá, Adriana: Vedecké postoje žiakov k realite a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

 

Anotácia: Viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a správaniu zlučiteľnému s udržateľným rozvojom nie je možné bez budovania a formovania vedeckých postojov žiakov k realite. V tomto kontexte sme skúmali transfer obsahu biologického vzdelávania na základnej škole do učebnice biológie pre 5. ročník. Analyzovali sme potenciál textu, obrazového materiálu, otázok a úloh v učebnici budovať, formovať a rozvíjať vedecké postoje žiakov, menovite postoje žiakov k vede, vedcom, vedeckej práci, profesii vedca, k prírode a živým organizmom. Výsledky analýzy sme použili na sformulovanie konkrétnych odporúčaní pre pedagogickú prax, tvorcov učebníc a školských dokumentov. Budovať vyššie uvedené postoje, podporovať a rozvíjať u žiakov prirodzenú zvedavosť, rešpekt k faktom a kritickú reflexiu, je podľa nášho názoru efektívnym aktivačným a motivačným faktorom žiakov učiť sa biológiu a zvýšiť ich záujem o prírodné vedy.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 76-105

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, vedecké postoje žiakov k realite, nižšie stredné vzdelávanie.

Scientific attitudes of pupils towards reality and the development of scientific literacy in the biology textbook for the 5th grade of elementary school. It is not possible to lead pupils to lifelong learning and behaviour compatible with sustainable development without creating and shaping pupils‘ scientific attitudes towards reality. In this context, we examined the transfer of the content of biological education at elementary school to the biology textbook for the fifth grade. We have analysed the potential of text, pictorial material, questions and tasks in the textbook to build, shape and develop pupils‘ scientific attitudes, namely the attitudes of pupils to science, scientists, scientific work, science, nature and living organisms. We used the results of the analysis to formulate specific recommendations for pedagogical practice, textbooks and school documents makers. Building the above-mentioned attitudes, promoting and developing pupils‘ natural curiosity, respect for facts and critical reflection is, in our opinion, an effective activating and motivating factor for pupils to learn biology and to increase their interest in natural sciences.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 76-105)

Key words: scientific literacy, pupils‘ scientific attitude towards reality, lower secondary education.

Stiahnuť celý článok v PDF

12 apríla, 2018   Komentáre vypnuté na Mokrá, Adriana: Vedecké postoje žiakov k realite a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám

Medzi významné osobnosti, ktoré svojim dielom podstatným spôsobom prispeli k rozvoju pedagogiky a andragogiky, patrí pedagóg, vysokoškolský učiteľ, vedec, riadiaci pracovník a funkcionár Milan Cirbes.

Stiahnuť celý článok v PDF

12 apríla, 2018   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám

Schaleková, Zuzana: Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie práce. Čo mladí získajú, ak ich v školách „priučíme“ manažérskym zručnostiam?

Stiahnuť celý článok v PDF

12 apríla, 2018   Komentáre vypnuté na Schaleková, Zuzana: Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?