Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Štúdie / Studies

Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

 

Anotácia: Život slovenskej rodiny sa nachádza medzi kontinuitou a zmenou, kvalitou, ktorej jednotlivé aspekty a atribúty bude nevyhnutné empiricky identifikovať, ale následne aj hodnotiť, ak nemáme iba nečinne prihliadať na tento vývoj. Pokladáme za nevyhnutné pokúsiť sa do tohto vývoja na základe výsledkov hodnotenia intervenovať na makroúrovni (predovšetkým v kreovaní adekvátnej a cieľavedomej rodinnej politiky, zbavenej vulgárneho ekonomizmu), ale i na mikroúrovni, prostredníctvom sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, poradenstva, regionálnej, školskej a komunálnej rodinnej politiky, s aktivizáciou všetkých zúčastnených, vrátane vedy a výskumu.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 5-18

Kľúčové slová: rodina, tradicionalizmus, folklorizmus, spolužitie bez sobáša, medzigeneračné vzťahy, Hajnalova línia.

The current Slovak family – Scientific discovery: the condition of creating a family policy. The life of the Slovak family lies between continuity and change, a quality whose individual aspects and attributes will need to be empirically identified, but then evaluated if we do not just have to ignore this development. We think it necessary to try to intervene at the macro level on the basis of the results of the evaluation (especially in the creation of an adequate and targeted family policy, free of vulgar economics) but also at the micro level through social pedagogy, social work, counseling, regional, school and community family policies, with the activation of all stakeholders, including science and research.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 5-18)

Key words: family, traditionalism, folklore, coexistence without marriage, intergenerational relations, Hajnal line.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na špecifickú skupinu intelektovo nadaných žiakov s vývinovými poruchami učenia. Títo žiaci, hoci majú vysoký potenciál dosahovať vynikajúce výsledky, sú často limitovaní touto pridruženou diagnózou. Táto štúdia sa zameriava na ich identifikovanie v skupine nadaných detí a detí s poruchou učenia. Práca vymedzuje základné osobnostné a výkonové charakteristiky a typy nadaných žiakov s poruchami učenia. Záverečná časť sa venuje možnostiam pedagogickej podpory týchto žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 18-27

Kľúčové slová: intelektové nadanie, poruchy učenia, pedagogická podpora.

Identification and support of intellectually gifted students with learning disabilities. The paper focuses on a specific group of intellectually gifted children with learning disabilities. These children, although having a high potential to achieve excellent results, are often limited by this associated diagnosis. This study aims to identify them in a group of gifted children and children with learning disabilities. The work defines the basic personality and performance characteristics and types of gifted children with learning disabilities. The final part discusses the possibilities of pedagogical support of these children.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 18-27)

Key words: intellectual giftedness, learning disabilities, pedagogical support.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach

 

Anotácia: V príspevku sa venujeme problematike využitia dramatoterapie pri práci so seniormi a dospelými so zdravotným znevýhodnením (nielen) v rezidenciálnych zariadeniach. Dramatoterapiu môžeme považovať za špeciálnopedagogický alebo sociálno-rehabilitačný prostriedok, ktorý sa zameriava na ovplyvňovanie osôb so zdravotným znevýhodnením. Prvky drámy a divadla využíva dramatoterapia ako liečebno-terapeutický prostriedok, ktorý má za cieľ formovať osobnosť jedinca, taktiež jeho správanie a postoje. Cieľom dramatoterapie je pri uplatnení dramatoterapeutických nástrojov dosiahnuť vedomé prežitie zážitkov, uvoľnenie napätia, zmiernenie psychických porúch, sociálnych problémov, ako aj personálny sociálny rast a integráciu osobnosti. U seniorov môže byť prostriedkom cvičenia pamäti a nachádzania vlastných hodnôt. Časť príspevku je venovaná aj teatroterapii, ktorá má za cieľ klásť dôraz na divadelný produkt, inscenáciu a divadelné predstavenie pred publikom.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 28-41

Kľúčové slová: dramatoterapia, metódy a techniky dramatoterapie, teatroterapia.

Use of dramatherapy in work with adults and seniors with health disabilities in residential facilities. In this paper we discuss the use of dramatherapy in work with seniors and adults with health disabilities (not only) in residential facilities. Dramatherapy can be considered as a special educational or social rehabilitation tool, which focuses on influencing people with health disabilities. The elements of drama and theater are used in dramatherapy as a therapeutical tool, which aims to shape the personality of the individual as well as his or her behavior and attitudes. The aim of dramatherapy is to develop conscious experience, to support relaxation, to alleviate symptoms of mental disorders and social problems as well as to support personal social growth and personality integration. It may help seniors to strengthen their memory and find their own values. One section of the paper deals with teatrotherapy, which aims to place emphasis on the theatrical product and theatrical performance in front of the audience.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 28-41)

Key words: dramatherapy, methods and techniques of dramatherapy, teatrotherapy.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach

Komora, Juraj, Polakovičová, Renáta: Komparácia hodnotových preferencií v súvislosti s orientáciou na záujmovú činnosť

 

Anotácia: Problematika hodnôt a hodnotovej orientácie je v súčasnosti predmetom množstva diskusií širokej vedeckej, ale aj laickej verejnosti. Množstvo pedagógov, psychológov či sociológov prezentuje svoje snahy analyzovať a vysvetliť príčiny zmien v hodnotovej orientácii najmä mladých ľudí v období vrcholnej puberty. V rámci nášho skúmania sme zisťovali, či má zameranie záujmových aktivít vplyv na hodnotovú orientáciu žiakov (študentov) spomínaného veku.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 4: 217-225

Kľúčové slová: hodnoty, hodnotová orientácia, hodnotový systém, záujmová činnosť.

Comparison of Value Preferences in Relation to Interest Orientation. The issue of values and value orientation is currently the subject of much discussion by the broad scientific but also laic public. A number of educators, psychologists, or sociologists present their efforts to analyze and explain the causes of change in the value orientation of young people in the peak puberty period. As part of our research, we have determined whether the focus of interest activities has an impact on the value orientation of pupils (students) of that age.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 4: 217-225)

Key words: value, value orientation, value system, interest activity.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Komora, Juraj, Polakovičová, Renáta: Komparácia hodnotových preferencií v súvislosti s orientáciou na záujmovú činnosť

Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

 

Anotácia: Problematika ukončenia ľudského života integruje v sebe možnosti filozofického pohľadu, sociologického pohľadu, psychologického a psychiatrického, i z pohľadu religionistiky a etiky. Osobitnú kapitolu tvoria nepriaznivé socioekonomické podmienky života, psychické zlyhávanie, dlhotrvajúce bolesti, nevyliečiteľné choroby a nezvládnuté stavy straty slobody. Samovraždy v umeleckých dielach (Wertherovský efekt). Pozornosť vedy a výskumu je aj v oblasti sociologických analýz, no i biológie, genetiky a neurológie. Prevláda názor, podľa ktorého za 60 – 70 percent dokonaných samovrážd sú zodpovedné depresie. Základy suicidológie ako vedy o samovražde sú orientované na profylaxiu, analýzu vnútorných aj vonkajších podmienok, ktoré vedú k samovraždám. Najnovšie výsledky výskumov prvýkrát ukazujú, že je možné samovraždy predvídať, i keď úzko špecializovaná prevencia a terapia samovraždy nejestvuje. Je však nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca pedagógov, osobitne v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálneho lekárstva, ale aj psychiatrie a sociológie.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 157-167

Kľúčové slová: samovražda, anómia, Menningerov syndróm, aspekty samovraždy, samovraždy vo svetle sociálnych vied, prevencia samovrážd, depresia.

Suicide rate as the Social pathological phenomena. The issue of end of life integrates itself in the possibility of a philosophical perspective, the perspective of sociological, psychological and mental, from the perspective of religious studies and ethics. Special chapters are unfavorable socio-economic conditions of life, mental failure, prolonged pain, incurable diseases and conditions of uncontrolled loss of freedom. Suicides in artistic works (Werther’s effect). The focus is science and research in the field of sociological analysis, but also biology, genetics and neurology. It is thought by which the 60 to 70 percent of accomplished suicides are the responsibility of depression. Basic science suicidology as suicide are focused on prophylaxis, the analysis of internal and external conditions that lead to suicide. Recent research results show the first time, it is possible to predict suicide, though a very specialized treatment and prevention of suicide there. The necessary interdisciplinary cooperation of teachers, particularly in the field of social pedagogy, social work, social medicine, but psychiatry and sociology.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 157-167)

Key words: suicide, anomie, Menninger syndrome, aspects of suicide, suicide in the light of social science, suicide prevention, depression.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav