Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Štúdie / Studies

Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých

 

Anotácia: Psychodidaktické témy, ktoré orientujú svoju pozornosť predovšetkým na vzdelávací kontext, boli v poslednej dobe rozpracované v mnohých teoretických a výskumných publikáciách. Dané témy sú prepojené so všeobecnou didaktikou, didaktikou individuálnych predmetov, lingvistikou, pedagogickou psychológiou, antropológiou, neurovedou. Vzhľadom na to, že psychodidaktický kontext edukácie je širokospektrálna a interdisciplinárna téma, súčasný príspevok sa zaoberá problematikou psychodidaktických aspektov v kontexte vyučovania a učenia sa cudzích jazykov dospelými jednotlivcami.
Dobrí lektori sa snažia neustále hľadať a zdokonaľovať spôsoby, ako pomôcť účastníkom vzdelávania rozvíjať ich kľúčové kompetencie. Podpora lektorov má šancu byť úspešná, najmä vtedy, ak je systematická, vrátane vysoko kvalitnej teoretickej prípravy. Cieľom je upriamiť pozornosť na teoretické poznatky a používanie psychodidaktických aspektov počas cudzojazyčného vzdelávania dospelých.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 65-75

Kľúčové slová: psychodidaktika, konštruktivizmus, vzdelávanie dospelých, informácie, vedomosti, štruktúrovanie.

Psychodidactic perception of adult language learning. Psychodidactic themes, which focus their attention primarily on the educational context, have been recently elaborated in many theoretical and research publications. The themes are linked to general didactics, didactics of individual subjects, linguistics, pedagogical psychology, anthropology, neuroscience. Because of that the psychodidactic context of education is a broad-spectrum and interdisciplinary topic, the present contribution deals with the issue of psychodidactic aspects in the context of teaching and learning of foreign languages by adult individuals. Good lecturers are constantly seeking and improving ways to help learners develop their key competencies. Support for lecturers has a chance to be successful, especially if it is systematic, including high-quality theoretical training. The aim is to draw attention to theoretical knowledge and the use of psychodidactic aspects during adult foreign language education.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 65-75)

Key words: psychodidactics, constructivism, adult education, information, knowledge, structure.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých

Mokrá, Adriana: Vedecké postoje žiakov k realite a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

 

Anotácia: Viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a správaniu zlučiteľnému s udržateľným rozvojom nie je možné bez budovania a formovania vedeckých postojov žiakov k realite. V tomto kontexte sme skúmali transfer obsahu biologického vzdelávania na základnej škole do učebnice biológie pre 5. ročník. Analyzovali sme potenciál textu, obrazového materiálu, otázok a úloh v učebnici budovať, formovať a rozvíjať vedecké postoje žiakov, menovite postoje žiakov k vede, vedcom, vedeckej práci, profesii vedca, k prírode a živým organizmom. Výsledky analýzy sme použili na sformulovanie konkrétnych odporúčaní pre pedagogickú prax, tvorcov učebníc a školských dokumentov. Budovať vyššie uvedené postoje, podporovať a rozvíjať u žiakov prirodzenú zvedavosť, rešpekt k faktom a kritickú reflexiu, je podľa nášho názoru efektívnym aktivačným a motivačným faktorom žiakov učiť sa biológiu a zvýšiť ich záujem o prírodné vedy.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 76-105

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, vedecké postoje žiakov k realite, nižšie stredné vzdelávanie.

Scientific attitudes of pupils towards reality and the development of scientific literacy in the biology textbook for the 5th grade of elementary school. It is not possible to lead pupils to lifelong learning and behaviour compatible with sustainable development without creating and shaping pupils’ scientific attitudes towards reality. In this context, we examined the transfer of the content of biological education at elementary school to the biology textbook for the fifth grade. We have analysed the potential of text, pictorial material, questions and tasks in the textbook to build, shape and develop pupils’ scientific attitudes, namely the attitudes of pupils to science, scientists, scientific work, science, nature and living organisms. We used the results of the analysis to formulate specific recommendations for pedagogical practice, textbooks and school documents makers. Building the above-mentioned attitudes, promoting and developing pupils’ natural curiosity, respect for facts and critical reflection is, in our opinion, an effective activating and motivating factor for pupils to learn biology and to increase their interest in natural sciences.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 76-105)

Key words: scientific literacy, pupils’ scientific attitude towards reality, lower secondary education.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Mokrá, Adriana: Vedecké postoje žiakov k realite a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

 

Anotácia: Život slovenskej rodiny sa nachádza medzi kontinuitou a zmenou, kvalitou, ktorej jednotlivé aspekty a atribúty bude nevyhnutné empiricky identifikovať, ale následne aj hodnotiť, ak nemáme iba nečinne prihliadať na tento vývoj. Pokladáme za nevyhnutné pokúsiť sa do tohto vývoja na základe výsledkov hodnotenia intervenovať na makroúrovni (predovšetkým v kreovaní adekvátnej a cieľavedomej rodinnej politiky, zbavenej vulgárneho ekonomizmu), ale i na mikroúrovni, prostredníctvom sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, poradenstva, regionálnej, školskej a komunálnej rodinnej politiky, s aktivizáciou všetkých zúčastnených, vrátane vedy a výskumu.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 5-18

Kľúčové slová: rodina, tradicionalizmus, folklorizmus, spolužitie bez sobáša, medzigeneračné vzťahy, Hajnalova línia.

The current Slovak family – Scientific discovery: the condition of creating a family policy. The life of the Slovak family lies between continuity and change, a quality whose individual aspects and attributes will need to be empirically identified, but then evaluated if we do not just have to ignore this development. We think it necessary to try to intervene at the macro level on the basis of the results of the evaluation (especially in the creation of an adequate and targeted family policy, free of vulgar economics) but also at the micro level through social pedagogy, social work, counseling, regional, school and community family policies, with the activation of all stakeholders, including science and research.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 5-18)

Key words: family, traditionalism, folklore, coexistence without marriage, intergenerational relations, Hajnal line.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Súčasná slovenská rodina (vedecké poznávanie – podmienka kreovania rodinnej politiky)

Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na špecifickú skupinu intelektovo nadaných žiakov s vývinovými poruchami učenia. Títo žiaci, hoci majú vysoký potenciál dosahovať vynikajúce výsledky, sú často limitovaní touto pridruženou diagnózou. Táto štúdia sa zameriava na ich identifikovanie v skupine nadaných detí a detí s poruchou učenia. Práca vymedzuje základné osobnostné a výkonové charakteristiky a typy nadaných žiakov s poruchami učenia. Záverečná časť sa venuje možnostiam pedagogickej podpory týchto žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 18-27

Kľúčové slová: intelektové nadanie, poruchy učenia, pedagogická podpora.

Identification and support of intellectually gifted students with learning disabilities. The paper focuses on a specific group of intellectually gifted children with learning disabilities. These children, although having a high potential to achieve excellent results, are often limited by this associated diagnosis. This study aims to identify them in a group of gifted children and children with learning disabilities. The work defines the basic personality and performance characteristics and types of gifted children with learning disabilities. The final part discusses the possibilities of pedagogical support of these children.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 18-27)

Key words: intellectual giftedness, learning disabilities, pedagogical support.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia

Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach

 

Anotácia: V príspevku sa venujeme problematike využitia dramatoterapie pri práci so seniormi a dospelými so zdravotným znevýhodnením (nielen) v rezidenciálnych zariadeniach. Dramatoterapiu môžeme považovať za špeciálnopedagogický alebo sociálno-rehabilitačný prostriedok, ktorý sa zameriava na ovplyvňovanie osôb so zdravotným znevýhodnením. Prvky drámy a divadla využíva dramatoterapia ako liečebno-terapeutický prostriedok, ktorý má za cieľ formovať osobnosť jedinca, taktiež jeho správanie a postoje. Cieľom dramatoterapie je pri uplatnení dramatoterapeutických nástrojov dosiahnuť vedomé prežitie zážitkov, uvoľnenie napätia, zmiernenie psychických porúch, sociálnych problémov, ako aj personálny sociálny rast a integráciu osobnosti. U seniorov môže byť prostriedkom cvičenia pamäti a nachádzania vlastných hodnôt. Časť príspevku je venovaná aj teatroterapii, ktorá má za cieľ klásť dôraz na divadelný produkt, inscenáciu a divadelné predstavenie pred publikom.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 28-41

Kľúčové slová: dramatoterapia, metódy a techniky dramatoterapie, teatroterapia.

Use of dramatherapy in work with adults and seniors with health disabilities in residential facilities. In this paper we discuss the use of dramatherapy in work with seniors and adults with health disabilities (not only) in residential facilities. Dramatherapy can be considered as a special educational or social rehabilitation tool, which focuses on influencing people with health disabilities. The elements of drama and theater are used in dramatherapy as a therapeutical tool, which aims to shape the personality of the individual as well as his or her behavior and attitudes. The aim of dramatherapy is to develop conscious experience, to support relaxation, to alleviate symptoms of mental disorders and social problems as well as to support personal social growth and personality integration. It may help seniors to strengthen their memory and find their own values. One section of the paper deals with teatrotherapy, which aims to place emphasis on the theatrical product and theatrical performance in front of the audience.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 28-41)

Key words: dramatherapy, methods and techniques of dramatherapy, teatrotherapy.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach