Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Štúdie / Studies

Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

 

Anotácia: Problematika ukončenia ľudského života integruje v sebe možnosti filozofického pohľadu, sociologického pohľadu, psychologického a psychiatrického, i z pohľadu religionistiky a etiky. Osobitnú kapitolu tvoria nepriaznivé socioekonomické podmienky života, psychické zlyhávanie, dlhotrvajúce bolesti, nevyliečiteľné choroby a nezvládnuté stavy straty slobody. Samovraždy v umeleckých dielach (Wertherovský efekt). Pozornosť vedy a výskumu je aj v oblasti sociologických analýz, no i biológie, genetiky a neurológie. Prevláda názor, podľa ktorého za 60 – 70 percent dokonaných samovrážd sú zodpovedné depresie. Základy suicidológie ako vedy o samovražde sú orientované na profylaxiu, analýzu vnútorných aj vonkajších podmienok, ktoré vedú k samovraždám. Najnovšie výsledky výskumov prvýkrát ukazujú, že je možné samovraždy predvídať, i keď úzko špecializovaná prevencia a terapia samovraždy nejestvuje. Je však nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca pedagógov, osobitne v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálneho lekárstva, ale aj psychiatrie a sociológie.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 157-167

Kľúčové slová: samovražda, anómia, Menningerov syndróm, aspekty samovraždy, samovraždy vo svetle sociálnych vied, prevencia samovrážd, depresia.

Suicide rate as the Social pathological phenomena. The issue of end of life integrates itself in the possibility of a philosophical perspective, the perspective of sociological, psychological and mental, from the perspective of religious studies and ethics. Special chapters are unfavorable socio-economic conditions of life, mental failure, prolonged pain, incurable diseases and conditions of uncontrolled loss of freedom. Suicides in artistic works (Werther’s effect). The focus is science and research in the field of sociological analysis, but also biology, genetics and neurology. It is thought by which the 60 to 70 percent of accomplished suicides are the responsibility of depression. Basic science suicidology as suicide are focused on prophylaxis, the analysis of internal and external conditions that lead to suicide. Recent research results show the first time, it is possible to predict suicide, though a very specialized treatment and prevention of suicide there. The necessary interdisciplinary cooperation of teachers, particularly in the field of social pedagogy, social work, social medicine, but psychiatry and sociology.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 157-167)

Key words: suicide, anomie, Menninger syndrome, aspects of suicide, suicide in the light of social science, suicide prevention, depression.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

Bartušová, Michaela: Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade

 

Anotácia: Príspevok približuje riadenie základnej školy v šiestich krajinách Európskej únie. Základným pojmom porovnávajúcej štúdie je educational leadership, ktorého vhodný slovenský preklad neexistuje. V súčasnosti rastie záujem o túto problematiku najmä zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá realizovala viacero výskumov a vydala manuály na zlepšenie riadenia školy, čoho dôsledkom má byť posilnenie ekonomík krajín.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 168-189

Kľúčové slová: educational leadership, riadenie školy, postavenie riaditeľa a jeho kompetencie, meranie PISA, komparatívna pedagogika.

School Principals in a Comparative Review. The paper deals with managing of elementary school in six European Union countries. The basic notion of this comparative study is the educational leadership, whose appropriate Slovak translation does not exist. There is growing interest in this issue, particularly from the Organization for Economic Cooperation and Development, which has carried out a number of research and has produced manuals to improve school management, resulting in the strengthening of the economies of the countries.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 168-189)

Key words: educational leadership, school management, position of a principal and his responsibilities, PISA survey, comparative pedagogy.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Bartušová, Michaela: Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade

Marks, Igor: Moderná škola po vzniku 1. ČSR ako inšpirácia pre súčasnosť

 

Anotácia: Štúdia obsahuje spomienky, predstavy a názory štyroch vybraných predstaviteľov slovenskej inteligencie 20. rokov 20. storočia na modernú školu. Interpretuje problémy učiteľa, zameriava sa na učiteľa a najmä na problematiku ľudových škôl, vysvetľuje zmysel poštátnenia škôl. V závere je načrtnutá nadčasová platnosť myšlienok nielen pre súčasnosť. V príspevku je na mnohých miestach zámerne ponechaný pôvodný jazyk, z dôvodu zanechať v čitateľovi autentické dojmy.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 190-204

Kľúčové slová: moderný učiteľ, moderná škola, ľudová škola, zoštátnenie škôl.

Modern school as an inspiration for the present after the establishment of The First Republic of Czechoslovakia. The study contains memories, ideas and opinions on modern school of four chosen representatives of Slovak intelligence in the twenties of the 20th century. It interprets the teacher’s problems, focuses on the teacher and, in particular, on the question of folk schools, explains the importance of schools nationalization. At the end, the timeless validity of thoughts not only for the present is outlined. The original language is deliberately left in many places in this article, so that reader can have an authentic impression.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 190-204)

Key words: modern teacher, modern school, folk school, nationalization of schools.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Marks, Igor: Moderná škola po vzniku 1. ČSR ako inšpirácia pre súčasnosť

Rodríguez, Déborah Martín – Campión, Raúl Santiago: Evaluation of a Study on Flipped Learning and the Use of Digital Tools in Higher Education: Teacher Training

 

Abstract: This paper discusses a university-level study on training secondary school teachers in innovative teaching practices based on the Flipped Learning pedagogical model. The study was conducted on the subject entitled Learning and Personality development, which is part of the Master in Secondary and Baccalaureate Teacher Training, in a Blended Learning context and, specifically, based on the Flipped Learning, Just in time teaching and Bring Your Own Device (BYOD) models. This paper describes the competencies to be developed, the instructional design, the ICT and LKT tools (Information and Communication Technologies and Learning and Knowledge Technologies) used during the learning process and selected according to the educational purpose of the subject and the evaluation system considered. We provide a descriptive analysis of the learning results in addition to the quantitative and qualitative evaluation made by the students of this learning experience. The conclusions drawn from the study serve to highlight the similarities in the findings and observations of other similar studies.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 66-91)

Key words: Learning and knowledge technologies, Teacher Training, Flipped Learning, Active Learning, Motivated Learning.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 11, 2017   Komentáre vypnuté na Rodríguez, Déborah Martín – Campión, Raúl Santiago: Evaluation of a Study on Flipped Learning and the Use of Digital Tools in Higher Education: Teacher Training

Žitniaková Gurgová, Beata – Behúňová, Lucia: Stresory a syndróm vyhorenia v práci učiteľa ZŠ

 

Anotácia: Výskumná štúdia je zameraná na analýzu problematiky stresorov v práci učiteľa a miery syndrómu vyhorenia v práci učiteľa na základnej škole. Výskum bol realizovaný dostupným výberom na vzorke 50 učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy. Metodiku výskumu tvorila testová batéria pozostávajúca z dotazníka vlastnej proveniencie inšpirovanej výskumom O. Clipa a A. Boghean (2015) a C. Henniga a G. Kellera (1996) a dotazníka od A. Pines a E. Aronson (Křivohlavý, 1998) na zistenie miery vyhorenia. Za najstresujúcejšie vo svojej práci považujú učitelia najčastejšie prítomnosť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, časté legislatívne zmeny a spoločenské ohodnotenie ich práce. Za častý prejav stresu pokladali fyzické vyčerpanie, psychické vyčerpanie, náchylnosť k chorobám, bolesti hlavy a vnútorné napätie. Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov – začiatočníkov (BM = 2) nižšia ako u učiteľov – pokročilých (BM = 2,7). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi učiteľmi začiatočníkmi a pokročilými (F = 2,75; p-hodnota = 0,006). Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov I. stupňa ZŠ (BM = 2,72) vyššia ako u učiteľov II. stupňa ZŠ (BM = 2,16). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi týmito skupinami učiteľov (F = 1,12; p-hodnota = 0,036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 2: 92-108

Kľúčové slová: stresory, učiteľ, ZŠ, burnout syndróm, prejavy stresu, copingové stratégie.

Stressors and Burnout in Teacher´s Work at Elementary School. The research study examined perceptions of teachers upon the stress factors and the rate of burnout at the elementary teacher’s work. A sample of 50 teachers of first and second grade of primary school completed the questionnaire by our provenance inspired by research of O. Clipa and A. Boghean (2015) , C. G. Hennig and Keller (1996) and a questionnaire by A. Pines and E. Aronson (Křivohlavý, 1998). It was found that most stressful in teachers work are pupils with special educational needs, frequent legislative changes and social evaluation of their work. They were considered physical exhaustion, mental exhaustion, susceptibility to diseases, headaches and internal tensions, such frequent consequences of the stress. The average rate of burnout among teachers was – Beginners (BM 2) lower than of teachers – Advanced (BM = 2.7). Based on t-test was confirmed by the significant difference between beginners and advanced teachers (F = 2.75; p-value = 0.006). The average rate of burnout among teachers was in the teachers of first grade of primary school (BM = 2.72) higher than in teachers second grade of primary school (BM = 2.16). On the basis of the t-test was confirmed a significant difference between these groups of teachers (F = 1.12; p-value = 0.036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 92-108)

Key words: stressors, teacher, primary school, burnout, consequences of the stress, coping strategies.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 11, 2017   Komentáre vypnuté na Žitniaková Gurgová, Beata – Behúňová, Lucia: Stresory a syndróm vyhorenia v práci učiteľa ZŠ