Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Štúdie / Studies

Harhaj, Milan: Pedagogika Ericha Fromma

Anotácia: Príspevok má za cieľ tvorivo načrtnúť rámcové východiská myslenia a tvorby Ericha Fromma pre možnosti našej edukačnej praxe. Chápeme ich ako prospešné a predstavujeme ich vo viacerých ohľadoch. Frommov interdisciplinárny prístup považujeme za racionálne pôsobivý a výchovne inšpiratívny. Jeho záujem o sociálny a jazykový makrokontext, rozpracovanie biofilnej orientácie so zámerom realizácie v konkretizovanom vzťahu, predstavuje solídnu bázu pre interakciu v edukačnej rovine. Uvedený prístup zasadzujeme do kontextu podpory prosociálneho správania, vrátane rómskych žiakov. Potenciál vidíme v uplatniteľnosti funkčne preventívnej alternatívy. Ide najmä o hostilitu a nežiaduce sociálno-patologické javy u detí v školskom prostredí smerom k senzibilizovaniu problematiky a rozvíjaniu ich reálnych schopností. Vo vzťahu k edukačnej aplikovateľnosti poukazujeme na hľadanie optima, principiálnu otvorenosť, ale i úskalia Frommovho humanistického prístupu. Neusilujeme o rozvíjanie psychoanalytickej pedagogiky, chceme skôr vyzdvihnúť a edukačne usúvzťažniť aspekty autorovho myslenia. Či už pôvod autora, antropologické filozofovanie a skúmanie kontextov sociológie a psychológie našli azda najviac svoje zúročenie v jeho psychoanalytickej praxi, ktorá predstavuje odrazové konkrétum jeho tvorby. Predstavujeme jej pertraktovanie s ohľadom na edukačný kontext.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 77-90

Kľúčové slová: znevýhodnené prostredie, edukácia, úskalia pomoci, orientačné normy.

Erich Fromm Pedagogy. The Contribution is aimed to sketch creatively the framework bases of Erich Fromm´s thinking and work for the possibilities of our education practice. They are understood as beneficial so we present them from various aspects. Fromm´s interdisciplinary approach is considered to be rationally impressive and educationally inspirational. His interest in the social and language macrocontext, the elaboration of biophilia orientation with the intention of realisation in a concretise relationship; introduces a solid basis for the interaction on an educational level. The approach is set into the context of prosocial behaviour support, including Romany pupils. The potential is recognised in the applicability of functionally preventive alternative. We mainly aim at hostility and unwanted social-pathological phenomena among the children at school environment towards the sensibilization of problems and the development of their real abilities. In terms of educational applicability, we point out the search for optimum, fundamental openness, and difficulties of Fromm´s humanistic approach. We do not aspire to develop psycho-analytical pedagogy; we want to stress and put into the relation some aspects of Erich Fromm´s thinking and work. Whether it is the author´s origin, anthropological philosophies or the context investigations of sociology and psychology, all are mirrored and utilized in his psychoanalytical practice which represents the cornerstone concretum of his work. We introduce its pertractions with a respect to the educational context.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 2: 77-90)

Key words: disadvantaged background, education, difficulties of help, character orientation norms.

Stiahnuť celý článok v PDF



15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Harhaj, Milan: Pedagogika Ericha Fromma

Kovalčíková, Iveta, Runčáková, Ivana: Diagnostika metakognitívnych schopností a exekutívnych funkcií žiakov

Anotácia: Cieľom predkladanej štúdie je (1) vymedziť konštrukt exekutívne funkcie (EF), exekutívne fungovanie a metakognícia, resp. metakognitívne schopnosti žiakov, (2) poukázať na možnosti posudzovania úrovne metakognitívnych schopností žiakov, (3) ponúknuť prehľad diagnostických nástrojov zisťovania úrovne EF žiakov. V príspevku sú primárne analyzované výskumy, v ktorých boli aplikované vybrané diagnostické nástroje EF. Zámerom prehľadovej štúdie je prispieť k poznaniu možností diagnostiky exekutívnych funkcií žiakov. Včasné diagnostikovanie deficitov v oblasti EF žiakov a ich následná stimulácia môže byť kľúčová pre školskú úspešnosť žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 91-107

Kľúčové slová: Exekutívne funkcie, Metakognícia, Diagnostika, D-KEFS

Diagnosis of metacognitive abilities and executive functions of pupils. The aim of the present study is (1) to define the construct of executive functions (EF), the executive functioning and metacognition, respectively metacognitive abilities of pupils, (2) to point out the possibilities for assessing the level of pupils‘ metacognitive abilities, (3) to offer an overview of the diagnostic tools for determining pupils‘ level of EF. The paper primarily analyses the research in which selected EF diagnostic tools were applied. The aim of the literature review is to contribute to the knowledge of diagnostics of pupils‘ executive functions. Early EF diagnosis of pupils‘ deficits and their subsequent stimulation can be crucial for pupils‘ success at school.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 2: 91-107)

Key words: Executive functions, Metacognition, Diagnostics, D-KEFS.

Stiahnuť celý článok v PDF



15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Kovalčíková, Iveta, Runčáková, Ivana: Diagnostika metakognitívnych schopností a exekutívnych funkcií žiakov

Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie


Anotácia: Udržanie demokracie ako politického zriadenia závisí od vzdelaných občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a racionálne argumentovať. Každý človek v danej spoločnosti by mal disponovať istými občianskymi kompetenciami. Tie by mali byť rozvíjané predovšetkým v období všeobecného vzdelávania. Zmyslom gramotnosti je okrem rozvoja zručností čítania a písania aj príprava žiakov na občiansky a politický život. Na to, aby sa jednotlivci stali súčasťou spoločnosti, musia vedieť čítať pre svoje účely a zároveň hodnotiť informácie s cieľom uskutočniť rozhodnutia. V súčasnosti si v zahraničnej edukačnej sfére čoraz viac získava pozornosť koncept deliberatívnej demokracie, ktorý vychádza z predstavy, že cieľom deliberácie nemusí byť nevyhnutne prijatie konsenzu, ale jej podstatou je diskusia o probléme s ostatnými jednotlivcami, argumentovanie a zdôvodňovanie. Práve v rámci občianskeho vzdelávania si deliberácia môže nájsť vhodné uplatnenie ako typ komunikačnej techniky podporujúci skupinovú diskusiu. Ide tak o rozlišovanie medzi demokratickým a pedagogickým konceptom deliberácie, pričom v príspevku vychádzame z pedagogického konceptu.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 5-15

Kľúčové slová: deliberatívna demokracia, deliberácia, občianske vzdelávania, občianska gramotnosť

Civic Education Using the Principles of Deliberative Democracy. Maintaining democracy as a political establishment depends on educated citizens who are able to think critically and reasonably. Every person in a society should have certain civic competences. These should be developed especially in the period of general education. In addition to developing reading and writing skills, literacy aims to prepare pupils for civic and political life. In order to become part of society, individuals need to be able to read for their own purposes and at the same time evaluate information to make decisions. Nowadays, the concept of deliberative democracy is increasingly gaining attention in the foreign educational sphere, based on the notion that deliberation does not necessarily aim at adopting consensus, but rather involves discussing the problem with other individuals, arguing and reasoning. It is in the context of civic education that deliberation can find a suitable application as a type of communication technique supporting group discussion. It is thus a distinction between the democratic and pedagogical concept of deliberation, while the paper is based on the pedagogical concept.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 5-15)

Key words: deliberative democracy, deliberation, civic education, civic Literacy.

Stiahnuť celý článok v PDF



8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie

Jančová, Ivana, Rochovská, Ivana: Súčasný stav využívania interpretácie vizuálneho umenia v materských školách v okrese Brezno

Anotácia: Štúdia sa venuje problematike využívania interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Uvádza výsledky skúmania zameraného na názory učiteliek materských škôl z okresu Brezno na opodstatnenosť zaradenia témy interpretácie vizuálneho umenia do Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016), na ich skúsenosti z realizácie vizuálnej interpretácie diela vo vzdelávacom procese, ako aj ich záujem o knižné publikácie zamerané na danú tému. Výsledky skúmania preukázali, že učiteľky prevažne súhlasia so zaradením témy interpretácie vizuálneho umenia do Štátneho vzdelávacieho programu predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016), avšak tému nezaraďujú do vzdelávania po jeho zavedení vo väčšej miere ako pred jeho zavedením, napriek tomu, že je zahrnutá vo výkonových štandardoch. Pri analýze výtvarných diel vo vzdelávacom procese učiteľky vyvážene uplatňujú verbálnu aj vizuálnu interpretáciu. Majú záujem o publikácie na danú tému, ktoré by podľa nich mali obsahovať najmä metodické usmernenia a praktické námety ako realizovať interpretáciu vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 16-37

Kľúčové slová: vizuálne umenie, interpretácia umeleckého diela, predprimárne vzdelávanie, materská škola

The Current State of Using of Visual Art Interpretation in the District of Brezno (Slovakia). The study deals with the issue of using of visual art interpretation in pre-primary education. It presents the research results focused on the opinions of kindergarten teachers fom the district of Brezno on the implementation of the topic into the National Educational Programme for Pre-primary Education in Kindergartens (2016), their experiences with visual interpretation of the artwork in the process of education, and their interest of books related to the topic. The research results show that teachers mainly agreed with the implementation of the topic into the National Educational Programme for Pre-primary Education in Kindergartens (2016). However, they did not implement the topic more intensely after the programme than before the programme, although it is prescribed by educational standards. Teachers also mentioned they used both verbal and visual interpretation when analysing the artwork. They also had an interest in publications related to the topic. They would like to have the publication with methodical guidelines and practical proposes how to realize the visual art interpretation in pre-primary education.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 16-37)

Key words: visual art, the interpretation of the artwork, pre-primary education, kindergarten.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Jančová, Ivana, Rochovská, Ivana: Súčasný stav využívania interpretácie vizuálneho umenia v materských školách v okrese Brezno

Schunová, Romana: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní seniorov

Anotácia: Informačné a komunikačné technológie, sociálne médiá nevynímajúc, sa stávajú súčasťou moderného vzdelávania. K modernému vzdelávaniu majú mať prístup všetky generácie, vrátane seniorov, a z toho dôvodu je nevyhnutné, aby boli aj seniori začlenení do vzdelávania v oblasti novodobých prvkov komunikácie. Je dôležité inovovať a modernizovať vzdelávanie seniorov v procese aktívneho starnutia a v období aktívnej staroby v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 38-45

Kľúčové slová: aInformačné a komunikačné technológie, sociálne médiá, seniori, aktívne starnutie, aktívna staroba, vzdelávanie

Information and communication technologies in education of elderly people. Information and communication technologies and social media including are becoming an inevitable part of modern education. All generations including the elderly ought to have an access to modern education. It is necessary to educate senior citizens in the field of modern technologies. The education of the older people in the process of active ageing needs to be inovated and modernized in accordance with the needs of modern society.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 38-45)

Key words: information and communication technologies, social media, elderly people/senior citizens, active ageing, education.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Schunová, Romana: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní seniorov