Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Štúdie / Studies

Beliková, Vladimíra, Zelená, Hana: Characteristics of the family environment of the children with disability

 

Abstract: The paper presents the impacts on family functioning from the view of parents of a child born with a disability. Caring for a disabled child is a stressful situation for parents, with which they deal differently. The focus of the paper is on family preparedness and awareness, and the ability of parents to accept a child with a disability.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 4: 184-195)

Key words: family, the family with a child with a disability, disability, awareness, quality of family life.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Beliková, Vladimíra, Zelená, Hana: Characteristics of the family environment of the children with disability

Kar, Sasmita: Pro social tendency among adolescents: An exploratory study

 

Abstract: Prior researches on pro social behaviour have usually tried to assess pro social behaviour on two major contexts viz. pro social behaviour shown globally and situation specific pro social behaviour. On the basis of literature review, it is also seen that researchers have identified four types of pro social behaviour: altruistic pro social behaviour, compliant pro social behaviour, emotional pro social behaviour and public pro social behaviour. Whether concerned with types or with pro sociality, studies have shown individual differences in the pro social behaviour of adolescents. This paper attempts to find out if gender, religion or locality has any influence on the pro social tendency among adolescent students. Results of the study reveal that gender and locality significantly influence the pro social behaviour of adolescents whereas religiosity has influence on their pro sociality. Adolescents irrespective of their religion show prosociality..

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 4: 196-205)

Key words: Pro social, Adolescents, Altruism, Empathy, Volunteering.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Kar, Sasmita: Pro social tendency among adolescents: An exploratory study

Balvín, Jaroslav, Farkašová, Monika: Social educators and their life stories as motivation to realize their own pedagogical professional career

 

Abstract: The contribution is based on a critical view of verbal approaches to the theoretical interpretations of social pedagogy and andragogy at universities, which often do not take into account the „human face“ of a particular pedagogical personality with which students are often only formally acquainted. In the essay, we try to emphasize the need to penetrate deeper into the actual life „struggle“ of pedagogical personalities and to show the methodical possibilities that we try to apply in this respect when teaching students of social pedagogy and andragogy at the Institute of Pedagogical Sciences of the Faculty of Humanities of Tomas Bata University. To this not only serves the literature and the experience of the long-term realization of the given approach, but also the research of the students’ views on two important Czech teachers and their professional, philosophical-educative and human profile, which in good supervision can become an important source of motivation of students for their professional activity in today’s conditions.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 4: 206-227)

Key words: Social pedagogy, life stories of social educators, motivation of social pedagogy a andragogy students.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Balvín, Jaroslav, Farkašová, Monika: Social educators and their life stories as motivation to realize their own pedagogical professional career

Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií

 

Anotácia: Celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí na vstup do manželstva. Zároveň sa počas posledných desaťročí masívne rozšírili neformálne partnerské zväzky, kohabitácie, nielen na Slovensku, ale vo väčšine postindustriálnych štátov a stali sa bežnou formou partnerského spolužitia. V príspevku je prezentovaný výskum, zameraný na skúmanie postojov k manželstvu a kohabitácii z pohľadu troch generácií. Výskum bol realizovaný v období január – apríl 2017 na vybranej vzorke respondentov, ktorú tvorili reprezentanti troch generácií – študenti, rodičia, starí rodičia. Jeho cieľom bolo zmapovať názory verejnosti na aktuálne trendy v rodinnom správaní z pohľadu troch generácií, s akcentom na postoje k manželstvu a nemanželskému spolužitiu. Výskumom bolo preukázané, že názory respondentov na skúmanú problematiku manželstva a kohabitácie štatisticky významne závisia od príslušnosti respondenta k danej generačnej skupine.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 122-134

Kľúčové slová: rodina, manželstvo, kohabitácia, x2 test.

“Marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The overall change of the political and social environment is causing that young people are not motivating to enter the marriage. At the same time, informal partnership, cohabitation, not only in Slovakia, but in most post-industrial countries, have become massively expanded during the last decades and have become a common form of partnership. The paper presents a research focusing on exploring attitudes towards marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The research was conducted in January – April 2017 on a sample of respondents, which was composed of representatives of three generations – students, parents, old parents. The aim was to map public opinion on current trends in family behavior from the perspective of three generations, with emphasis on attitudes towards marriage and non-marital cohabitation. Research has shown that respondents’ views on the examined marriage and cohabitation are statistically significant depending on the respondent’s belonging to the generational group.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 122-134)

Key words: family, marriage, cohabitation, x2 test.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií

Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí

 

Anotácia: Príspevok je zameraný na analýzu výchovných programov školských klubov detí. Prieskumnú vzorku tvorili výchovno-vzdelávacie zariadenia – ŠKD, ktorých výchovné programy boli vytvorené v rozmedzí rokov 2016 – 2018. Náhodným výberom bolo získaných 17 výchovných programov. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina skúmaných ŠKD preberá obsah výchovného programu zo vzorového výchovného programu (2009), čím nevyužíva možnosť vytvorenia a upravenia výchovného programu podľa vlastných preferencií či preferencií školy. Ďalším zistením vyplývajúcim z prieskumu je to, že ŠKD stotožňujú vzdelávaciu tematickú oblasť výchovy s režimovou činnosťou príprava na vyučovanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 135-149

Kľúčové slová: školský klub detí, tematické oblasti výchovy, výchovný program, výkonový štandard.

“Analysis of educational programs of after school clubs. The paper is focused on the analysis of educational programs of after school clubs. The survey sample consist of education facilities – after school clubs whose educational programs were created between 2016 and 2018. There were analyzed 17 educational programs which were get through the random selection. The survey revealed that most of the after school clubs have taken the content of the educational program from the example educational program (2009). In this way after school clubs do not use the possibility to create and modify an educational program according to their own preferences or preferences of schools. Another finding from the survey is that after school clubs identifies the educational thematic area of education with the regime activity – preparation for teaching.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 135-149)

Key words: after school club, tematic areas of education, educational program, performance standard.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí