Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 4.

Obsah

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Obsah

Predhovor

Vážení kolegovia, autori príspevkov, recenzenti a iní podporovatelia časopisu. Dovoľujem si prihovoriť sa Vám ako predsedníčka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SPdS SAV) v SR v zložitom období druhej vlny COVID 19 v období minimalizovania sociálnych kontaktov „tvárou v tvár“, v čase, kedy prevláda online vzdelávanie. Chceme podporiť vzdelávanie a vychovávanie cez naše aktivity. Dôvodov prečo sa Vám prihováram je viacero. Chcem Vám pripomenúť, že Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR považuje kontinuálne za svoje prioritné úlohy tieto: organizovať vedecké podujatie, konferenciu, sympózium, workshop za spolu organizácie niektorej fakulty, vydať recenzovaný zborník, realizovať pracovné skupiny odborníkov pedagogiky podľa zamerania sekcií za účelom zviditeľnenia výskumných úloh, realizovať každé dva roky Valné zhromaždenie SPdS SAV a vyhodnocovať činnosť sekcií i celej spoločnosti, vydávať elektronický časopis www.casopispedagogika.sk, ktorého existencia je zabezpečená predovšetkým z podpory členskej základne spoločnosti. Bez redaktorov, ktorí vykonávajú nezištne túto prácu by časopis nemohol existovať. Za účelom zmeny a potreby podpory sme oslovili decízne orgány s prosbou o finančný príspevok. Iste ste v poslednej dobe zaevidovali zmeny na stránkach časopisu. Zmeny v zmysle odchodu niektorých redaktorov a príchodu nových, tvorby nových pravidiel spoločnosti aj časopisu. Práve Valné zhromaždenie je miesto, kde chceme výkonným redaktorom poďakovať za ich mnohoročnú prácu a novým redaktorom zaželať veľa úspechov v činnosti. Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že máme ambíciu byť naďalej časopisom pre širokú vedeckú pedagogickú obec. Možnosť publikovať majú predovšetkým aktívni členovia SPdS SAV, ktorí sa venujú pedagogickej teórii, praxi a realizujú empirické výskumy. Uvítame aj príspevky začínajúcich vedeckých pracovníkov, aktívnych učiteľov z praxe všetkých stupňov škôl, vedeckých pracovníkov z rezortného výskumu, inovátorov neziskových organizácií pri zachovaní objektívnosti ich prezentácií. Odborníci hraničných vedných disciplín ako je sociológia výchovy, sociológia mládeže, tiež pedagogická psychológia majú možnosť publikovať. Príspevky autorov sú recenzované dvomi recenzentmi, ktorí spĺňajú najvyššie profesijné kvality. V budúcnosti plánujeme urobiť tematické čísla v anglickom jazyku (AJ) a uchádzať sa tak o zaradenie časopisu do významných medzinárodných databáz. Dovoľujeme si na záver tohto príhovoru pozvať Vás na plánovanú medzinárodnú konferenciu SPdS SAV a FiF UK Bratislava, ktorá bude mať v dôsledku krízovej situácie podobu prijatia a publikovania Vašich príspevkov. Vaše príspevky uverejníme v recenzovanom zborníku. Uvedenú pozvánku ponúkame na web. stránkach časopisu a tiež na ďalších stránkach časopisu. Tiež prikladáme našu prihlášku za člena SPdS SAV. Výhody byť členom sa dočítate na web. stránke časopisu. Vážení kolegovia, želám Vám všetkým veľa zdravia, osobnej spokojnosti a podpory zo strany Vašich nadriadených, kolegov a študentov. Budeme sa tešiť, ak sa stanete našimi členmi a obohatíte Vašimi skúsenosťami naše aktivity. Tiež sa potešíme, ak sa podelíte v zborníku z konferencie so svojou činnosťou. S úctou a vďakou

Zlatica Bakošová, predsedníčka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Predhovor

Dodeková, Žaneta: Ašpirácie žiakov k vede z pohľadu vedeckého kapitálu a preferencií rodičov

Anotácia: V súčasnosti existuje veľké množstvo dôkazov o nízkej preferencii vedy medzi mladými ľuďmi v porovnaní s inými oblasťami vzdelávania. Napriek tomu je dokázané, že záujem o vedu existuje a to najmä do dovŕšenia veku desať rokov a postupne s vekom klesá. V príspevku sme sa zamerali na vplyv vedeckého kapitálu, ktorého súčasťou je aj vplyv rodiny, predchádzajúcich skúseností a každodenný kontakt s vedou pri formovaní sklonov detí k vede a vytváraniu pozitívneho postoja k vede. Cieľom príspevku je objasnenie pojmu „vedecký kapitál“ v podmienkach slovenskej odbornej komunity prírodovedného vzdelávania, ako koncepčného nástroja na meranie žiackych ašpirácií k vede. Zameriavame sa najmä na súhru „rodinného zvyku“ a vedeckého kapitálu s cieľom analyzovať, ako rodina a jej každodenné zvyky, zdroje, hodnoty a pocit identity ovplyvňujú mieru, v akej deti vidia, resp. nevidia vedu, ako svoju možnú budúcu kariéru. Inými slovami, pýtame sa, prečo je veda u niektorých žiakov viac „mysliteľná“, ako u iných.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 4: 204-215

Kľúčové slová: vedecký kapitál, záujem o vedu, ašpirácie k vede.

Pupils´ aspirations to science from the perspective of science capital and parent´s preferences. There is a great deal of evidence of a low preference for science among young people compared to other areas of education. Nevertheless, it is proven that interest in science exists, especially until the age of ten and gradually decreases with age. In the study, we focused on the impact of science capital, which includes the influence of the family, past experiences and daily contact with science on shaping children’s tendencies towards science and creating a positive attitude towards science. The aim of this study is to introduce the term “science capital” in the Slovak science education communities as a conceptual tool for measuring pupil’s aspirations to science. In particular, we focus on the interplay of „family habit“ and scientific capital to analyse how the family and its daily habits, resources, values and sense of identity affect the extent to which children see or they do not see science as their possible future career. In other words, we ask why science is more “conceivable” in some pupils than in others.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 4: 204-215

Key words: science capital, interest in science, aspirations in science.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Dodeková, Žaneta: Ašpirácie žiakov k vede z pohľadu vedeckého kapitálu a preferencií rodičov

Žitniaková Gurgová, Beáta, Vašašová, Zlata: Súvislosti pracovnej spokojnosti zamestnancov školy a vnímaných osobnostných charakteristík lídra v škole

Anotácia: Výskumná štúdia je zameraná na analýzu súvislostí pracovnej spokojnosti zamestnancov školy a vnímaných osobnostných charakteristík lídra školy. Výskum bol realizovaný dostupným výberom u vzorky 52 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov strednej odbornej školy v banskobystrickom regióne. Metodiku výskumu tvoril dotazník vlastnej proveniencie, ktorý zisťuje oblasť pracovnej atmosféry v škole (8 položiek na päťstupňovej škále) s dobrou reliabilitou (Cronbachova alfa 0,814), oblasť spokojnosti s pracovnými podmienkami (12 položiek na päťstupňovej škále) (Cronbachova alfa 0,764). Súčasťou dotazníka bol aj sémantický diferenciál s pätnástimi bipolárnymi adjektívami (sedembodová škála) na hodnotenie vnímaných osobnostných charakteristík lídra. Korelačná analýza výskumných údajov poukazuje na pozitívny silný signifikantný vzťah (0,530 – 0,694) medzi vnímanými osobnostnými charakteristikami lídra (vyrovnanosť, demokratickosť, empatia, vľúdnosť v komunikácii, obľúbenosť, ústretovosť a dobrosrdečnosť) a pozitívnou pracovnou atmosférou. Medzi spokojnosťou s pracovnými podmienkami a vnímanými osobnostnými charakteristikami lídra (empatia, tvorivosť pri riešení problémov, aktivita, obľúbenosť, ústretovosť, zodpovednosť a dobrosrdečnosť) sa ukazuje pozitívny stredne silný signifikantný vzťah (0,305 – 0,560). Výsledky poukazujú na dôležitú úlohu osobnostných charakteristík lídra školy pri vytváraní pracovnej atmosféry a pracovných podmienok v škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 4: 216-227

Kľúčové slová: pracovná spokojnosť, osobnosť lídra, zamestnanci školy, školský líder.

Context of the work satisfaction of school employees and perceived personality charakteristics of the leader in school. The research study is focused on the analysis of the context of work satisfaction of school employees and perceived personality characteristics of the school leader. The research was carried out by an available selection of a sample of 52 pedagogical and non-pedagogical employees of the secondary vocational school in the Banská Bystrica region. The research methodology consisted of a self-proven questionnaire, which identifies the area of working atmosphere at school (8 items on a five-degree scale) with good reliability (Cronbach alpha 0.814), satisfaction with working conditions (12 items on a five-degree scale) (Cronbach alpha 0.764). The questionnaire also included a semantic differential with fifteen bipolar adjectives (seven-point scale) to assess the perceived personality characteristics of the leader. The correlation analysis of the research data points to a positive strong significant relationship (0,530 – 0,694) between the perceived personality characteristics of the leader (balance, democracy, empathy, kindness in communication, popularity, helpfulness and kindness) and positive working atmosphere. There is a positive, medium-strong, significant relationship (0,305 – 0,560) between satisfaction with working conditions and the perceived personality characteristics of the leader (empathy, problem-solving creativity, activity, popularity, helpfulness, responsibility and kindness). The results point to the important role of the personal characteristics of the school leader in creating a working atmosphere and working conditions at school.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11, (N 4: 216-227)

Key words: job satisfaction, personality of the leader, school staff, school leader.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Žitniaková Gurgová, Beáta, Vašašová, Zlata: Súvislosti pracovnej spokojnosti zamestnancov školy a vnímaných osobnostných charakteristík lídra v škole

Ondrejkovič, Peter: Mládež alebo mladá generácia? Zostane mládež iba pojmom krásnej literatúry?

Anotácia: Teoretické diskusie v sociológii mládeže sa čoraz viac zameriavajú na to, ako chápať spoločenské zmeny, umiestňovať mládež ako produkt sociálnych zmien, alebo okolo konceptov, ako je neskorá modernita a koncept generácie a mládeže. Tieto diskusie vyvolali otázky o tom, ako prekonceptualizovať koncepcie mládeže a dospelosti a širšie časové úseky, ktoré formujú skúsenosti mládeže s výzvou na permanentný výskum medzigeneračných vzťahov, vrátane jeho explanácie a z nej vyplývajúci „mesage“ decíznym orgánom, so snahou o prekonanie priepasti medzi doterajšími prístupmi a prístupmi pomocou konceptu „generácie“.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 4: 228-240

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Mládež alebo mladá generácia? Zostane mládež iba pojmom krásnej literatúry?