Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 1.

Obsah

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Obsah

Príhovor redakcie – 2011

Časopis PEDAGOGIKA.SK vstupuje do svojho druhého ročníka, čo je príležitosť spätne sa pozrieť na vydané čísla a zhodnotiť ich. Je potrebné si pripomenúť dva motívy, ktoré spolupôsobili pri vzniku tohto časopisu. Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, ktorá je jeho vydavateľom, nemala vlastný časopis, vydávala len pravidelný Spravodaj. Preto SPgS pociťovala potrebu vydávať vlastné médium, aké majú mnohé pedagogické spoločnosti v zahraničí a publikovať v ňom vedecké štúdie, správy a recenzie. Okrem toho bolo jej cieľom prostredníctvom časopisu poskytovať aktuálne informácie o dianí v tejto spoločnosti nielen jej členom, ale aj širšej pedagogickej komunite.

Celý príhovor v PDF

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Príhovor redakcie – 2011

Family and its Trust in School (Jana Majerčíková)

Family and parents are becoming more active partners nowadays. This close partnership is a part of consequences of broader social and political changes that occurred during the last twenty years. The society, including its subsystems, i.e., the school and the society, has undergone substantial modifications. The paper describes the possible forms of the current family ranging from the traditional one to the modern and the post-modern one. In the main part, the paper focuses on identifying and describing the multidimensionality of the family-school relationship. This relationship can be viewed and evaluated at the levels of social institutions, social organisations, and individuals. The paper then shifts the focus to the sociological category of trust. This category is much perceived nowadays due to changing conditions of the modern society in which individuals lack trust. In the final part, a proposition is presented that trust must be considered in facilitating good relationships between the family and the school.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 1: 9-27)

Key words: family, school, (post)modernity, family-school relationship, teacher, parent, trust

Download Paper in PDF

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Family and its Trust in School (Jana Majerčíková)

Rodina a jej dôvera k škole (Jana Majerčíková)

Anotácia: Rodina a rodičia sa stávajú aktívnejšími prvkami činnosti školy, viac sa uvažuje o rozvíjaní vzťahu rodiny a školy. Tento jav je súčasťou širších spoločensko- politických zmien a ich dôsledkov, ktoré sa udiali v našej spoločnosti za posledných 20 rokov. Výraznými premenami prešla naša spoločnosť, teda i škola a rodina ako jej subsystémy. V príspevku sú charakterizované možné podoby súčasnej rodiny od tradičnej cez modernú až po postmodernú. V jeho ťažiskovej časti sa autorka pokúša hľadať a identifikovať prístupy k chápaniu mnohorozmernosti vzťahu rodiny a školy a na ich základe ho špecifikovať. Vzťah rodiny a školy možno vnímať a potom i hodnotiť ako vzťah na úrovni sociálnych inštitúcií, na úrovni sociálnych organizácií a na úrovni osôb. V ďalšej časti je pozornosť venovaná dôvere ako sociologickej kategórii, ktorá je u nás viac pertraktovaná v súvislosti s meniacimi sa podmienkami modernej spoločnosti, t.j. v čase, keď sme ju začali postrádať. V záverečnej časti autorka predkladá tézu o tom, že o dôvere je potrebné premýšľať aj pri rozvíjaní partnerského vzťahu medzi rodinou a školou.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 1: 9-27

Kľúčové slová: rodina, škola, (post)modernita, vzťah rodiny a školy, učiteľ, rodič, dôvera

Stiahnuť celý článok v PDF

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Rodina a jej dôvera k škole (Jana Majerčíková)

Lifelong Learning – A Challenge for the Education Theory (László Trencsényi)

This paper discusses whether the concept of „lifelong learning” would be a synonym for the concept of „lifelong education”. Whether the fact that even if education ends quite early, one learns all life long, indicated any changes in the theoretical discourse on education? Is the separation of students’ and learners’ roles true, relevant, defensible, explainable? Or the above described phenomena only rephrase the basic concepts, and we need new paradigms of education that offer a coherent answer to this question.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 1: 28-35)

Key words: educational theory, paradigm, lifelong learning, lifelong education, formal education, non-formal education, informal education

Download Paper in PDF

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Lifelong Learning – A Challenge for the Education Theory (László Trencsényi)