Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 4, číslo 2.

Obsah

15 apríla, 2013   Komentáre vypnuté na Obsah

Danišková, Zuzana: Môže prístup ‚new public management‘ dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa?

Anotácia: Môže prístup `new public management` dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa? Text reaguje na volanie učiteľskej profesie po zvýšení jej statusu v spoločnosti. Navrhuje prvý nevyhnutný krok po vzore súkromného sektora, resp. niektorých stavov (lekárstvo, advokácia), ktorým by malo byť etablovanie etického kódexu, resp. učiteľskej komory. To sa môže udiať práve pod vplyvom prvkov `new public management` a `governance`, ktoré prichádzajú na pôdu verejného sektora s cieľom pomôcť mu zlepšiť sa, zvýšiť transparentnosť svojich procesov a výstupov, resp. služby, ktorú ponúka. Vzdelanie, ktoré zabezpečujú učitelia, je službou, ktorú verejný sektor poskytuje. PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 2: 108-125

Kľúčové slová: profesijná etika; etický kódex; učiteľská komora; `new public management`, `governance`

Can the New Public Management Approach Help in Establishing a Teacher Code of Ethics? Published text can be seen as a reaction to teacher ́s demand for higher status in the society. Basic proposition is to establish Teacher ́s code of ethics. This idea is backed by private-sector or medical profession status experience. New public management and governance aspects can be useful in this and help to improve transparency and standards. Education is an essential public sector service, what makes new public management and governance related even more.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 2: 108-125)

Key words: Ethics of the Profession; the Code of Ethics; Teacher Union; New Public Management; Governance

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2013   Komentáre vypnuté na Danišková, Zuzana: Môže prístup ‚new public management‘ dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa?

Salazar Noguera, Joana: Identifying Foreign Language Learning Styles in Spanish Undergraduate Students (Zisťovanie štýlov učenia sa cudzieho jazyka u španielskych vysokoškolských študentov)

Anotácia: Zisťovanie štýlov učenia sa cudzieho jazyka u španielskych vysokoškolských študentov. Článok prináša zistenia z výskumu identifikácie a percepcie učebných štýlov u študentov prvého ročníka (n = 58) študijného programu Anglické štúdie na jednej španielskej univerzite. Dáta boli získané za pomoci troch výskumných nástrojov: Sensory Modality Strength Assessment (Barbe, Milone, 1981), Mind Styles Model (Gregors, 1984) a Temperament Type Sorter (Keirsey, 1998). Študentom bol tiež zadaný dotazník zisťujúci, ako si vážia zistenia o ich vlastnom učebnom štýle. Zistila sa preferencia vizuálneho učenia sa, ale aj isté zastúpenie konkrétno-sekvenčného, ochranárskeho a idealistického štýlu učenia sa. Študenti s preferenciou kinestetického štýlu učenia sa vyskytli len v malom počte. Študenti pozitívne oceňovali možnosť spoznať svoj vlastný učebný štýl, pretože dovtedy ho nepoznali, ani si ho neuvedomovali. Aplikačné závery výskumu zdôrazňujú potrebu diagnostikovania učebného štýlu študentov ako dôležitého komponentu učebného procesu.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 2: 126-143

Kľúčové slová: Učenie sa cudzieho jazyka; učebné štýly; Keirseyho nástroj na identifikáciu temperamentu; výskumné nástroje na zisťovanie učebných štýlov

Identifying Foreign Language Learning Styles in Spanish Undergraduate Students. This article presents the findings of a study on the identification and perception of learning styles conducted among first-year students (n=58) reading for a degree in English Studies at a Spanish university. The data were gathered from three instruments that measure learning styles – Barbe and Milone’s Sensory Modality Strength Assessment (1981), Gregorc’s Mind Styles Model (1984) and Keirsey’s Temperament Type Sorter (1998) – as well as an opinion questionnaire that determines the value the students perceived in identifying their own learning styles. Findings indicated strong visual learning preferences among participants as well as a presence of Concrete Sequential, Guardian and Idealist types. A low percentage of Kinesthetic students was also found. Favorable attitudes towards learning styles’ awareness were encountered whilst previous low exposure to learning styles inventories was identified. The implications for tertiary education regarding learning styles’ identification as an essential procedure in the learning process are discussed.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 2: 126-143)

Key words: Foreign Language Learning; Learning Styles; Temperament Type Sorter; Sensory Modality Strength Assessment; Mind Styles Model

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2013   Komentáre vypnuté na Salazar Noguera, Joana: Identifying Foreign Language Learning Styles in Spanish Undergraduate Students (Zisťovanie štýlov učenia sa cudzieho jazyka u španielskych vysokoškolských študentov)

Šafránková, Anna – Kocourková, Vladimíra: Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic (Analýza postojov učiteľov a potrieb vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Českej republike)

Anotácia: Analýza postojov učiteľov a potrieb vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Českej republike. Príspevok je zameraný na teoretické základy a čiastkové výsledky výskumu postojov jednotlivých učiteľov a potreby vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Pardubiciach a Moravskosliezskom kraji v Českej republike. Prieskum bol založený na predpoklade, že pozícia učiteľa (skladajúca sa z kognitívnych, afektívnych a behaviorálnych zložiek) môže významne ovplyvniť učiteľovu vzdelávaciu činnosť vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom. Uvedené údaje sú získané ratingovou metódou Liker- tovho typu. Príspevok stručne oboznamuje s pojmami koncepčného a teoretického základu. Ťažisko práce je interpretácia a analýza získaných dát v kultúrnom a spoločenskom kontexte.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, roč. 4, č. 2: 144-159

Kľúčové slová: postoj; sociálne znevýhodnenie; sociálne znevýhodnený žiak; učiteľ; vzdelávanie

Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disad- vantaged Pupils in the Czech Republic. The paper is focused on the theoretical basis and partial results of the research of the teachers’ attitudes and needs in relation to socially disadvantaged pupils in the Pardubice and Moravian-Silesian Regions in the Czech Republic. The survey was based on the assumption that the teacher’s attitude (consisting of cognitive, affective and behavioral components) may significantly affect teacher’s educational activities in relation to socially disadvantaged pupils. Presented data are based on use of a Likert type rating method. The paper briefly introduces the concepts of selected conceptual and theoretical basis. The focus of the paper is the interpretation and analysis of the obtained data in cultural and social context.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 2: 144-159)

Key words: Attitude; Social Disadvantage; Socially Disadvantaged Pupil; Teacher; Education

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2013   Komentáre vypnuté na Šafránková, Anna – Kocourková, Vladimíra: Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic (Analýza postojov učiteľov a potrieb vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Českej republike)

Macháček, Ladislav: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v roku 60. výročia vzniku SAV

Vtomto roku si SAV pripomína okrúhle výročie svojho vzniku. Je to príležitosť, aby aj vedecké spoločnosti ocenilo dlhodobú spoluprácu so SAV. Mnohé z nich to majú aj vo svojom oficiálnom názve uvedené, že pôsobia“pri SAV“. Rada slovenských vedeckých spoločnosti pri SAV vo svojom tohtoročnom programe pripravuje slávnostné zhromaždenie, ktorého cieľom je bilancovať a súčasne aj ukázať ako úspešne sa rozvíjajú podporné aktivity spoločností pri rozvoji vedeckého výskumu vjednotlivých oblastiach slovenskej vedy a čím dokážu vedecké spoločnosti zaujať širšiu odbornú i laickú verejnosťvo svojich popularizačných aktivitách. Aj naša spoločnosť bude prezentovať svoje výsledky.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2013   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v roku 60. výročia vzniku SAV