Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 4, čislo 4.

Obsah

14 októbra, 2013   Komentáre vypnuté na Obsah

Kováčová, Rita: Výskum spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole

Anotácia: Cieľom príspevku je opísať model spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) v základnej škole. Je vytvorený pro-tredníctvom kvalitatívneho výskumu induktívnymi postupmi zakotvenej teórie za pomoci hĺbkových a pološtruktúrovaných rozhovorov. Participanti sú učitelia dvoch základných škôl v meste strednej veľkosti na západnom Slovensku. Učitelia základnej školy sú totiž tí, ktorí majú s priamou tvorbou ŠkVP najviac skúseností, apráve fyzická dostupnosť asociálne integrovaná podoba k nim bol popri logickom dôvode pragmatickým dôvodom ich voľby.

Základné charakteristiky spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole sú trvanie spoločnej práce učiteľov, spôsob, akým táto práca prebieha a to, čo je jej predmetom. V predkladanej práci je opísaná kvalitatívna metodológia, spôsob zberu údajov, ich analýza s citáciami pološtruktúrovaných rozhovorov.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 253-282

Kľúčové slová: kurikulárna reforma, školský vzdelávací program, interakcia, kvalitatívny výskum, spolupráca učiteľov

Research of Cooperation of Teachers at Creating a School Educational Program in Primary School. The aim of the entry is to describe the model of teachers’ cooperation at creating a school educational program in a primary school. It is created through a qualitative research using the inductive method and in-depth semi-structured interviews. The participants are teachers from two primary schools in medium sized towns in western Slovakia. The primary school teachers are those who are most experienced in direct school educational program creating and exactly the physical availability and the social integrated similarity to them was alongside the logical reason also the pragmatic reason to choose them.

The main characteristics of the teachers’ cooperation at creating a school educational program in a primary school are the duration of the mutual work of the teachers, the way how this work is being done and what is its object. In the submitting paper the qualitative method is described, the means of collecting the data, their analysis with quotes of the semi-structured interviews.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 253-282)

Key words: curricular method, school educational program, interaction, qualitative research, cooperation of teachers

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2013   Komentáre vypnuté na Kováčová, Rita: Výskum spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole

Kosturková, Martina: Kritické myslenie pedagógov stredných škôl

Anotácia: V predloženej štúdii sme sa zamerali na výskum kritického myslenia pedagógov stredných škôl v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci SR absentovali empirické zistenia, ato bol hlavný dôvod riešenia tejto problematiky vpraxi. Základným zdrojom získania empirických údajov bol Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia, ktorým sme zisťovali schopnosť indivídua analyticky uvažovať. Výberový súbor výskumu tvorilo 286respondentov Košického a Prešovského kraja. Watson-Glaserovým testom hodnotenia kritického myslenia sme zistili, že pedagógovia stredných škôl dosahujú neuspokojivé výsledky v kritickom myslení. Komparáciou výsledkov britských uchádzačov o pedagogickú profesiu (N = 64) sme zistili, že ich priemerná hodnota hrubého skóre predstavovala hodnotu 64,25 bodov, čo je v priemere približne o 23,10 bodov viac ako priemernéhrubé skóre (41,15) našej výberovej vzorky. Zaujímavosťou je, že náš najlepší respondent sa v britských referenčných údajoch zaradil na úroveň 20. percentilu, čo interpretujeme tak, že približne 80% populácie je od neho lepších. Hlavnú príčinu tohto neuspokojivého stavu vidíme v uprednostňovaní encyklopedických vedomostí pred kritickým myslením v edukácii. Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za kľúčovú kompetenciu 21. storočia, preto odporúčame posilniť celoživotné vzdelávanie pedagógov v tomto smere.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 283-298

Kľúčové slová: Zameranie výskumu kritického myslenia. Analýza kritického myslenia pedagógov SŠ. Komparácia britských a slovenských respondentov

Critical Thinking of Secondary School Teachers. In the present study, we focused on the research of critical thinking teachers of secondary schools in the Prešov and Košice region. In Slovakia, there is an absence of empirical findings, and it was the main reason for solving this problem in practice. The basic source of obtaining empirical data was Watson-Glaser test, which we investigated the ability of an individual to think analytically. The chosen set of research consisted of 286 respondents from Kosice and Presov region. By Watson-Glaser test, we found that teachers of secondary schools achieved unsatisfactory results in critical thinking. Using a comparison of the results of the British jobseekers teaching profession (N = 64), we found that the mean raw score was 64.25 points, which is an average of about 23.10 points higher than the average raw score (41.15) of our selection sample. It is interesting that our best respondent in British reference data ranked to the level of 20. percentile. The main cause of this unsatisfactory situation we see in preference encyclopaedic knowledge before critical thinking in education. Critical thinking skills are considered a key competence 21 century, it is advisable to strengthen lifelong learning of teachers in this regard.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 283-298)

Key words: The focus of research of critical thinking. Analysis of critical thinking secondary school teachers. Comparison of British and Slovak respondents

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2013   Komentáre vypnuté na Kosturková, Martina: Kritické myslenie pedagógov stredných škôl

Ďurkovičová, Silvia: Úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky

Anotácia: Za ostatných pár rokov sa v povedomí odbornej verejnosti udomácnil pojem profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (Teacher’s Self-efficacy). Tento pojem v širšom chápaní opisuje učiteľovo sebahodnotenie, či dokáže, resp. nedokáže dosiahnuť očakávané zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti svojich žiakov. Toto sebahodnotenie má signifikantný vplyv nielen na vlastnú edukačnú prax učiteľa, ale i na vzdelávacie výsledky jeho študentov, preferované vyučovacie postupy, manažment triedy, motiváciu žiakov a pod. Treba však podotknúť, že nejde o reálnu úroveň učiteľových schopností, ale o jeho subjektívne ohodnotenú úroveň kompetencie. Prostredníctvom prezentovaného príspevku chceme rozšíriť doposiaľ publikované poznatky o profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi, pričom sa konkrétne zameriavame na študentov špeciálnej pedagogiky, pretože sa domnie- vame, že u nich v porovnaní s učiteľmi pre intaktnú populáciu, odhalíme vyššiu úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti. Dotazník TES (Gibson, Dembo, 1994), ktorý pre slovenské prostredie adaptoval Gavora (2009), sme zadali 71 študentom zo všetkých troch programov, ktoré študijný odbor Špeciálna pedagogika zastrešuje. Priemerné skóre našej vzorky bolo na šesťbodovej škále pre dimenziu PTE 4,38 a pre dimenziu GTE 3,97. Prostredníctvom komparatívnej analýzy sme odhalili, že naše výsledky nie sú veľmi odlišné od podobných výskumov, avšak aj napriek tomu sa naša vzorka zaradila medzi výskumy s najvyššou úrovňou profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 299-320

Kľúčové slová: profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (Teacher’s Self-efficacy), študenti špeciálnej pedagogiky, presvedčenie o schopnostiach, vnímané potenciality vyučovania, sebahodnotenie učiteľa, TES dotazník

Pre-Service Educational Teacher ́s Self-Efficacy. Over the past few years in professional public awareness naturalize the concept of Teacher’s Self-efficacy. This term describes in a broader understanding of the teachers self-evaluation, if he can or cannot achieve the expected changes in the condition of mannerliness and education of his students. This self-evaluation has a significant impact not only on own educative praxis of teacher, but also on the learning results of his students, preferred teaching methods, class management, pupil motivation and so on. But this self-evaluation is not about the real level of teacher’s skills, but subjectively evaluated on his level of competence. Through the presented contribution we want to extend previously published findings on pre-service Teacher’s Self-efficacy, with particular focus on pre-service special education teachers. We believe that in comparison of them with teachers of intact populations, we reveal a higher perceived level of Teacher’s Self-efficacy. We used TES Questionnaire (Gibson, Dembo, 1994), which adapted for the Slovak environment Gavora (2009) and we asked 71 preservice teachers from all three programs, that covers department of Special Education. The average score of our sample was on a six- point scale for dimension PTE 4.38 and for GTE 3.97. Through comparative analysis we discovered, that our results are not very different from similar studies, but nevertheless our sample included among the studies with the highest level of pre-service Teacher’s Self-efficacy.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 299-320)

Key words: teacher, Teacher’s Self-efficacy, Preservice Special education Teacher, personal teaching efficacy, general teaching efficacy, self-evaluation of teacher, Teacher efficacy scale, children with special educational needs

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2013   Komentáre vypnuté na Ďurkovičová, Silvia: Úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky

Štefánik, Miroslav: Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2013)

Tohtoročná konferencia výskumu vzdelávania prebehla od 10. do 13. septembra v Tureckom Istanbule. Priestory pre konferenciu poskytla Bahčešehirská univerzita so sídlom na Európskej strane Bosporu v Istanbulskej mestskej časti Bešiktaš. Infraštruktúra Univerzity bola schopná zastrešiť tisícky účastníkov konferencie začlenených v 29 tematických sieťach veľmi kompaktne, takže prechody medzi prednáškovými budovami boli záležitosťou jednej až piatich minút. Táto skutočnosť, minimálne v mojom prípade, pozitívne ovplyvňovala výber sekcií, keď sa atraktivita témy stala jediným kritériom účasti. Sekcie venované jednotlivým príspevkom autorov zcelého sveta boli aj vrámci pracovných sietí podrobnejšie tematicky zaradené. Okrem klasických prezentácii mali účastníci možnosť pozrieť si prezentácie výskumných činností v podobe takzvaných posterov a samozrejme zúčastniť sa diskusných sekcií, alebo navštíviť jednu z prednášok kľúčových výskumníkov. Popri prezentácii výskumných aktivít a výsledkov je ECER vždy aj príležitosťou pre organizačné stretnutia, propagácie vydavateľstiev a v neposlednom rade nadväzovanie profesionálnych kontaktov.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2013   Komentáre vypnuté na Štefánik, Miroslav: Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2013)