Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 2.

Obsah

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Obsah

Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Anotácia: Školy ako pozitívne deviantné systémy. V článku sa zaoberáme mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo segregovaného prostredia a ich možnosťami štúdia na stredných školách. Rómska populácia na Slovensku má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Rómovia/ky, najmä tí z marginalizovaných komunít, často nedosahujú stredoškolské vzdelanie. Práca používa prístup pozitívnej deviácie a skúma práve tých Rómov a Rómky, ktorí/é boli v stredoškolskom štúdiu úspešní/é. Cieľom tejto časti výskumu je zistiť, aké okolnosti (kontext) a stratégie či praktiky na strane škôl umožnili mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pokračovať alebo ukončiť stredoškolské vzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 77-102

Kľúčové slová: marginalizovaná rómska komunita, stredná škola, prístup pozitívnej deviácie, disciplinačný systém, uplatniteľnosť na trhu práce, prihliadanie na ťažké životné podmienky, stereotypy o rómskych žiakoch/čkách

School as a Positive Deviants Systems. Abstract: In this article I deal with youngsters from segregated environment and their high school study options. There is very low level of education in Slovak Roma population. They do not achieve high school degree. My work use positive deviance approach and is focused on young Roma people successful in high school education. Aim of this part of the research, is find out what circumstances (context), strategies and practices help young people to reach high school degree.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 77-102)

Key words: : marginalized roma community, high school, positive deviance approach, system of disciplination, employability, consideration of difficult living condition, stereotypes of roma students

Stiahnuť celý článok v PDF

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Bagalová, Ľubica – Bizíková, Ľubica: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií

Anotácia: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií. Článok prináša prehľad vybraných experimentálne overených projektov zameraných na pedagogické inovácie. Aktuálne reaguje na možnosť implementácie experimentálne overených a schválených pedagogických inovácií, ktorá je zakotvená v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch, vstupujúcich do platnosti v roku 2015. Poskytuje pedagogickej verejnosti informácie o overených projektoch, inšpirácie a príklady dobrej praxe, čím prispieva k diseminácii overených vyučovacích metód a inovačných edukačných programov. Sumarizuje výstupy projektov, ktoré možno implementovať do škôl.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 103-126

Kľúčové slová: experimentálne overovanie, pedagogické inovácie, legislatívne prostredie, výstupy a implementácia overených inovácií, experimentálne overené projekty

About the Experimental Verification of Pedagogical Innovations. The paper provides an overview of the selected experimentally verified projects focused on educational innovations. It responds to the possibility of implementing the experimentally verified and approved educational innovation; this possibility is defined in the innovative State educational programs, which entered into force in 2015. Teachers and other educational experts are presented information about the verified projects, as well as inspiration and examples of good pedagogical practice. This way it contributes to dissemination of the verified teaching methods and innovative educational programs. The paper also offers a summary of the project outcomes, which can be implemented in schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 103-126)

Key words: : experimental verification, pedagogical innovations, legislative environment, outputs and implementation of verified innovations, experimentally verified projects

Stiahnuť celý článok v PDF

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Bagalová, Ľubica – Bizíková, Ľubica: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií

Medveďová, Romana: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole

Anotácia: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole. Príspevok sa zaoberá využívaním digitálnych technológií v škole a ich možnostiach pri zvyšovaní sociálnej inklúzie žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia. Cieľom je identifikovať možnosti a potenciál využívania digitálnych technológií pri vzdelá-vaní sociálne znevýhodnených žiakov, ktorí dosahujú horšie výsledky v škole ako ich rovesníci z majority. Taktiež sme sa pokúsili na príklade jednej slovenskej základnej školy empiricky zistiť, ako k týmto technológiám pristupujú a využívajú ich učitelia na škole s veľkým počtom sociálne vylúčených detí, ďalej aké sú ich digitálne zručnosti a prístup k technológiám v škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 127-138

Kľúčové slová: digitálna inklúzia, e-inklúzia, sociálna inklúzia, žiaci zo sociálne vylúčeného prostredia, digitálne technológie

Social Inclusion through Digital Technologies in the School. This paper deals with using of digital technologies in schools and their opportunities in enhancing social inclusion of pupils from socially excluded communities. The aim is to identify opportunities and potential by using the digital technologies in education of social disadvantaged students, who are performing less well in school than their peers from the majority. Furthermore based on one Slovak elementary school we tried empirically determine how are these technologies perceived among the teachers in school with high number of socially excluded children and what are their digital skills and access to technologies in their school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2:127-138)

Key words: : digital inclusion, e-inclusion, social inclusion, pupils from socially excluded communities, digital technologies.

Stiahnuť celý článok v PDF

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Medveďová, Romana: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole

Danek, Ján: Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je občianske združenie spájajúce odborníkov z pedagogiky v záujme dynamizácie pedagogickej teórie i výchovno-vzdelávacej praxe. Jej činnosť je rozvíjaná s postupnými zmenami, od roku 1928 , obnovená v roku 1943, potom roku 1964 a opäť aktivizovaná v roku 2002. V každej dobe bola úloha pedagogickej spoločnosti zameraná na skvalitňovanie pedagogickej teórie a pedagogického výskumu, ale aj skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej praxe na základných, stredných, ale aj vysokých školách. V zmysle uvedených tendencií bolo orientované aj Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV 11. februára 2016. Účastníci valného zhromaždenia zastupovali všetky oblasti Slovenska, od východného Slovenska, cez stredné Slovensko po Bratislavu, s úsilím nájsť podstatnú líniu v činnosti spoločnosti. V hodnotiacej správe k činnosti spoločnosti podpredseda výboru Ján Danek upozornil na podstatné výsledky aktivít, ktorými sú činnosti sekcií sociálnej pedagogiky, vysokoškolskej pedagogiky či dejín školstva a pedagogiky, vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk. spolupráca s EERA so sídlom v Berlíne (European Educational Research Assotiation), či aktivity viazané na osobnosti slovenskej pedagogiky (85. výročie narodenia Rudolfa Štepanoviča, 80. výročie narodenia Jána Perhácsa, podiel na výstavách Múzea školstva a pedagogiky, spolupráca s Radou slovenských vedeckých spoločností pri SAV), ale upozornil aj na problémy v činnosti ako je neexistovanie partnerského pedagogického ústavu v Slovenskej akadémii vied, nižšia úroveň komunikácie medzi členmi spoločnosti, potrebná aktivita vo viacerých sek-ciách, znížená spolupráca v oblasti výskumu, či nedostatočná spolupráca v rámci regiónov.

Stiahnuť celý článok v PDF

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Danek, Ján: Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV