Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 1.

Beliková, Vladimíra: Metódy merania klímy v triede s výnimočným žiakom

 

Anotácia: Príspevok rieši problematiku merania klímy triedy v podmienkach integrácie. V súčasnosti si je škola vedomá náročnejších úloh, prudko sa zvyšujú požiadavky na vedomosti žiakov, je nutné dôsledne pripravovať žiakov do budúcnosti, sú snahy o inovácie a inovatívne metódy vo vzdelávaní. Pojmy kreativita, spolupráca, samostatnosť sú samozrejmosťou v edukácii. E. Petlák (2006) zdôrazňuje požiadavku, aby škola a učitelia nevideli napredovanie len v nových didaktických metódach, „je celý rad činiteľov, ktoré významne ovplyvňujú činnosti žiakov a ich učebné výsledky, avšak sa javí, že v reálnej výchovno-vzdelávacej práci niektoré činitele nie sú docenené, často sa považujú za samozrejmé alebo menej dôležité“. Autor naznačuje sledovať aj klímu školy a klímu triedy, a hovorí o tom, že každý dobrý učiteľ vie, že plnenie edukačných cieľov nezávisí len od vyučovacích metód, ale aj od celkovej klímy v škole a najmä v triede. V tomto príspevku sa budeme venovať najmä metódam merania klímy triedy, ktorá je v procese integrácie a domnievame sa, že inakosť, akou sa prejavuje výnimočný žiak má vplyv na inakosť triedy..

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 1: 5-15

Kľúčové slová: Klíma triedy. Výnimočný žiak. Integrácia. Metódy merania klímy triedy.

Methods of climate measurement in class with exceptional pupil. This paper addresses the issue of measuring change class in terms of integration. At present the school is aware of the demanding tasks, dramatically increases the demands on pupils‘ knowledge, it is necessary to thoroughly prepare students for the future, the efforts on innovation and innovative methods in education. The concepts of creativity, cooperation, self-reliance are commonplace in education. Petlák E. (2006) insists that schools and teachers seen as progress in the new teaching method „is a range of factors that significantly influence the activities of students and their learning outcomes, but it appears that the real educational – educational work of some factors they are not appreciated, it is often taken for granted or less important.” Author suggests to follow the school climate and climate class and says that every good teacher knows that meeting the educational objectives depends not only on teaching methods, but also on the overall climate in the school, especially in the classroom. In this paper we will discuss in particular the methods of measuring the climate class that is in the process of integration and we believe that otherness with which manifests outstanding pupil affects the otherness class.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 1: 5-15)

Key words: Climate class. Exceptional student. Integration. Methods of measuring the climate class.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Beliková, Vladimíra: Metódy merania klímy v triede s výnimočným žiakom

Lörinczová, Eva – Tomšik, Robert: Komparácia sociálnych zručností žiakov intaktných a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na bežnej základnej škole

 

Anotácia: Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu mať v školskej triede ťažkosti pri budovaní vzťahov so svojimi rovesníkmi. Dôležitou podmienkou pre rozvíjanie pozitívnych vzťahov, participácie s rovesníkmi je disponovať relevantnými sociálnymi zručnosťami. Táto štúdia opisuje sociálne zručnosti intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prostredníctvom upravenej posudzovacej škály (SSRS; Gresham, Elliott, 1990) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Spolupráca, Asertivita, Empatia. Výsledky naznačujú, že priemerné hodnoty sociálnych zručností intaktných žiakov sú vyššie ako u žiakov so ŠVVP a možno konštatovať, že žiaci so ŠVVP majú väčší problém s empatickými prejavmi voči svojim rovesníkom, čo môže postupne viesť k pocitom osamelosti alebo odlúčenia..

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 1: 16-29

Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, sociálne zručnosti, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca, asertivita, empatia.

The comparison of social skills between intact pupils and pupils with special educational needs in mainstream primary schools. When pupils with special educational needs are trying to build relationships with their classmates, they may encounter some difficulties. In this context, an important condition for the development of positive relationships and participation with peers is to possess relevant social skills. Hence, the present study concentrates on the social skills of intact pupils and pupils with special educational needs. The data were collected through modified Assessment scale (SSRS; Gresham, Elliott, 1990). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The results were analyzed on the basis of the following three variables: Cooperation, Assertiveness, and Empathy. The results proved that intact pupils reached higher average value of social skills than pupils with special educational needs and it can be concluded that students with special educational needs have greater problems with empathic behavior when interacting with their peers which can gradually lead to the feelings of loneliness or separation.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 1: 16-29)

Key words: inclusive education, social skills, pupils with special needs, cooperation, assertion, empathy.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Lörinczová, Eva – Tomšik, Robert: Komparácia sociálnych zručností žiakov intaktných a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na bežnej základnej škole

Minárechová, Michaela: Organizácia režimu dňa v školskom klube detí

Anotácia: Rok 2013 priniesol zmenu v činnosti ŠKD v sústave výchovno-vzdelávacích zariadení. Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) týkajúce sa vypustenia školských stredísk záujmovej činnosti zo školských výchovno-vzdelávacích zariadení a ich transformácia na centrá voľného času priamo zasiahli do činnosti školských klubov detí. Príspevok poukazuje na to, ako sa tieto zmeny, ktoré priamo vyplývajú z úpravy školského zákona, dotýkajú organizácie činností v režime dňa ŠKD. Okrem toho predostiera návrh možných riešení a odporúčania do praxe týkajúce sa uvedenej problematiky.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 1: 30-38

Kľúčové slová: režim dňa, školský klub detí, tematické oblasti výchovy, záujmová činnosť.

Organization of the day in school clubs for children. The year 2013 has brought a change in the activities of school club in the system of educational institutions. The club of leisure-time activities were removed from school educational institutions and transformed into leisure centres by act No. 245/2008 Coll. about education (the Education Act). These changes have affected the activities in the out of school clubs. In the article, we point out to the changes relating to the organization of activities in the regime of day in out of school clubs. We also make proposals for possible solutions and recommendations for the practise.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 1: 30-38)

Key words: regime of day, out of school clubs, thematic areas of education, leisure time activities.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Minárechová, Michaela: Organizácia režimu dňa v školskom klube detí

Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej: Medzinárodné sympózium Kontinentálna „pedagogika“– jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike

V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Smolenickom zámku zišli odborníci z trinástich krajín strednej, južnej a juhovýchodnej Európy na medzinárodnom sympóziu Kontinentálna „pedagogika“ – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, ktoré organizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spoločne s Central European Philosophy of Education Society so sídlom v Prahe. Cieľom sympózia bola reflexia súčasnej kontinentálnej pedagogiky v historickom a filozofickom pohľade.

Stiahnuť celý článok v PDF

 

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej: Medzinárodné sympózium Kontinentálna „pedagogika“– jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike

Krutá, Katarína: Slovenské združenie boduje vo vyučovaní cudzích jazykov celosvetovo

Slovenské občianske združenie E@I (Edukácia@Internet, www.ikso.net) so sídlom v meste Partizánske pracuje na projektoch celoživotného vzdelávania – venuje sa najmä vytváraniu bezplatných mnohojazyčných jazykových portálov, z ktorých viaceré získavajú veľkú popularitu po celom svete. Ktoré sú tie naj?

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Krutá, Katarína: Slovenské združenie boduje vo vyučovaní cudzích jazykov celosvetovo