Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 4.

Obsah

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Obsah

Komora, Juraj, Polakovičová, Renáta: Komparácia hodnotových preferencií v súvislosti s orientáciou na záujmovú činnosť

 

Anotácia: Problematika hodnôt a hodnotovej orientácie je v súčasnosti predmetom množstva diskusií širokej vedeckej, ale aj laickej verejnosti. Množstvo pedagógov, psychológov či sociológov prezentuje svoje snahy analyzovať a vysvetliť príčiny zmien v hodnotovej orientácii najmä mladých ľudí v období vrcholnej puberty. V rámci nášho skúmania sme zisťovali, či má zameranie záujmových aktivít vplyv na hodnotovú orientáciu žiakov (študentov) spomínaného veku.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 4: 217-225

Kľúčové slová: hodnoty, hodnotová orientácia, hodnotový systém, záujmová činnosť.

Comparison of Value Preferences in Relation to Interest Orientation. The issue of values and value orientation is currently the subject of much discussion by the broad scientific but also laic public. A number of educators, psychologists, or sociologists present their efforts to analyze and explain the causes of change in the value orientation of young people in the peak puberty period. As part of our research, we have determined whether the focus of interest activities has an impact on the value orientation of pupils (students) of that age.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 4: 217-225)

Key words: value, value orientation, value system, interest activity.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Komora, Juraj, Polakovičová, Renáta: Komparácia hodnotových preferencií v súvislosti s orientáciou na záujmovú činnosť

Alföldyová, Ingrid, Ficek, Tomáš: Komparácia výsledkov žiakov z matematiky v rámci testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v roku 2016 podľa vyučovacieho jazyka

Anotácia: V školskom roku 2015/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a vyučovacích jazykov. Na základe analýzy výsledkov žiakov z matematiky sme zistili rozdiely z hľadiska vyučovacieho jazyka, pričom aj vzhľadom na počty žiakov tieto rozdiely neboli vecne významné. V príspevku chceme stručne predstaviť históriu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky, ciele testovania a taktiež výsledky žiakov z matematiky podľa vyučovacieho jazyka v roku 2016. Súčasťou príspevku je komparácia výsledkov žiakov z obcí so zmiešaným obyvateľstvom podľa vyučovacieho jazyka z viacerých hľadísk.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 4: 226-241

Kľúčové slová: Testovanie 5, NR testy, celková priemerná úspešnosť z matematiky, vyučovací jazyk.

Differences in the mathematics achievement of 5th graders according the language of instruction in Slovakia (based on the data from national test in 2016). In the school year 2015/2016 the National Institute for Certified Educational Measurements carried out the national, countrywide testing from mathematics and educational languages of the 5th grade pupils at primary schools. On the basis of analysis of results in mathematics we detected differences as regards the educational language. However, as regards the number of pupils, the differences were not considerable. In the paper we want to briefly introduce the history of national testing of the 5th grade pupils from mathematics, goals of testing and results of pupils in mathematics according to educational languages in 2016. The paper includes a comparison of the results of pupils who are living in multilingual regions according to educational languages.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No. 4: 226-241)

Key words: : The 5th grade testing, NR tests, average rate of success in mathematics, average educational language

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Alföldyová, Ingrid, Ficek, Tomáš: Komparácia výsledkov žiakov z matematiky v rámci testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v roku 2016 podľa vyučovacieho jazyka

Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti, pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste a prispievať tak k skvalitňovaniu vzdelávacej praxe na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania

Dňa 13.06.2017 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave konal odborný seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania s názvom Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov. Seminár bol určený učiteľom z praxe, ktorých zaujíma problematika rozvoja morálky žiakov, najmä pre učiteľov etickej výchovy, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov. Na seminári sa zúčastnili aj iní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale aj kolegyne a kolegovia z fakulty. Seminár je jedným z výstupov vedeckého projektu KEGA 026UK-4/2015 s názvom: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ktorý realizujú pracovníci z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky z Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania