Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 1.

Kosová, Beáta: Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Ján Danek)

Azda nie je vo svete nič náročnejšie a zložitejšie ako výchova a vzdelávanie. Ide o oblasti spoločenskej existencie, ktoré ovplyvňuje história i súčasnosť, rodina i spoločnosť, škola i verejnosť, mikroprostredie i svet. V centre týchto skutočností je dieťa i dospievajúci, ktorý má tieto všetky vplyvy absorbovať a prijať normy života v globálnom i rozdelenom svete. Objektívna realizácia výchovy a vzdelávania má základ v reálnom videní úloh, cieľov a predovšetkým procesov formovania osobnosti, čo nevyhnutne vyžaduje jednorazové filozofické objasňovanie pozície človeka v živote a spoločnosti. Takej pozície, ktorá má síce určitý súlad s procesom formovania, ale predovšetkým s úlohami tvorby samostatnej kultivovanej osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Kosová, Beáta: Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Ján Danek)

Gulová, Lenka – Šíp, Radim (eds.): Výzkumné metody v pedagogice (Peter Gavora)

Za posledných desať rokov je možné u nás postrehnúť významný nárast publikácií venovaných metodológii výskumu v pedagogike. Týka sa to ako kvantitatívnej, tak kvalitatívnej metodológie (napr. Silverman, 2005; Ondrejkovič, 2006, 2007; Chráska, 2007; Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Hendl, 2008; Prokša, Held a kol. 2008; Gavora, 2007; Gavora a kol., 2010; Skutil, 2011; Pelikán, 2011; Najvar, 2012). Tento trend zodpovedá potrebám rozširujúceho sa radu pedagógov, ktorí sa venujú empirickému bádaniu. Na jeseň roku 2013 pribudla do tohto zoznamu kniha autorského kolektívu z Pedagogickej fakulty MU v Brne.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Gulová, Lenka – Šíp, Radim (eds.): Výzkumné metody v pedagogice (Peter Gavora)

Štefančík, Radoslav – Macháček, Ladislav a kolektiv: Pravicový extremismus a mládež na Slovensku (Petr Ibl)

Kolektiv autorů pod vedením Prof. Ladislava Macháčka a PhDr. Radoslava Štefančíka publikoval nedávno monografii Pravicový extremismus a mládež na Slovensku, která, jak již z názvu publikace vyplývá, se zabývá jedním z nebezpečných společenských jevů a hrozbě současnosti, t. j. popisu a výzkumu pravicového extremismu na Slovensku. K tomuto účelu byla vybrána zejména mládež, jako jedna z poměrně snadno ovlivnitelné a ohrožené části obyvatelstva v prostředí, které je již několik let sužováno ekonomickou a sociální krizí. Extremismus a jemu podobné fenomény, jsou zde popsány a přiblíženy čtenářům ve všech formách a projevech, které se vyskytují nejen na Slovensku, ale i v ostatních demokratických zemích střední a východní Evropy.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Štefančík, Radoslav – Macháček, Ladislav a kolektiv: Pravicový extremismus a mládež na Slovensku (Petr Ibl)

Novotná, Jarmila – Jurčíková, Jana: Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu (Ladislav Mura)

Autorky pred nedávnom uverejnili v knižnej podobe ucelenú monografickú prácu s názvom „Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu“ v renomovanom českom pedagogickom vydavateľstve Paido v Brne. Týmto dielom autorky potvrdili svoj trvalý záujem o problematiku kritického a tvorivého myslenia v edukácii a výskume.

Doc. Jarmila Novotná je skúsený pedagóg a dlhodobo svoju pozornosť orientuje na rozvoj tvorivého a kritického myslenia vo výchovno-vzdelávacom procese. Spoluautorka monografie vedie líniu pedagogiky počas celej svojej kariéry. Takmer dvadsaťpäť rokov odovzdávala svoje skúsenosti študentom Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky pedagogiky na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Prínos jej vedeckej práce je nepopierateľný prevažne v oblasti tvorivosti. Možno konštatovať, že týmto posudzovaným dielom završuje rozsiahlu etapu výskumu v oblasti kritického a tvorivého myslenia.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Novotná, Jarmila – Jurčíková, Jana: Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu (Ladislav Mura)

Székely, Levente (ed.): Magyar ifjúság 2012 – Maďarská mládež 2012 (Zuzana Mészárosová-Lampl)

Tematicky aj rozsahovo obsiahly zborník štúdií predkladá výsledky v poradí už štvrtého komplexného kvantitatívneho výskumu mládeže v Maďarsku, ktorý sa konal v roku 2012. Podobne ako predošlé výskumy, aj tento bol realizovaný na vzorke 8 000 respondentov vo veku 15 až 29 rokov, reprezentatívnej podľa pohlavia, vekových kohort, regiónu a typu obce. Pri vytvorení vzorky bola použitá metóda náhodného pravdepodobnostného výberu, pri ktorej sa vychá-dzalo z databázy obyvateľov. Zber údajov prebiehal metódou CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), teda formou osobnej návštevy anketára u respondenta, no nie na báze papierového dotazníka, ale priamym zaznamená-vaním odpovedí do notebooku, ktorý mal anketár k dispozícii.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Székely, Levente (ed.): Magyar ifjúság 2012 – Maďarská mládež 2012 (Zuzana Mészárosová-Lampl)