Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 2.

Bakošová, Zlatica: Spomienka na pána profesora Ladislava Macháčka

S hlbokým zármutkom prijala 30. 1. 2015 pedagogická obec správu o smrti pána prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc.,

Odišiel z našich radov vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník ale predovšetkým osobnosť s takými ľudskými kvalitami ako sú pracovitosť, schopnosť kooperovať s ľuďmi, taktne a diplomaticky komunikovať, vyjedná-vať a manažovať výskumné i publikačné aktivity odbornej pedagogickej obce.

Pán profesor sa profesionálne orientoval na sociológiu mládeže. Z tejto oblasti napísal významné monografie: Ideály vysokoškolských študentov (1964), Kapitoly zo sociológie mládeže (2002), Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl na Slovensku (2005), Dve školy demokracie (2013), bol editorom zborníkov, autorom odborných štúdií vo vedeckých časopisoch.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Spomienka na pána profesora Ladislava Macháčka

Pisoňová, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov (Adriana Nagyová)

Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 228 s. ISBN 978-80-223-3621-5

Autori kapitol: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD., prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., PhDr. Václav Trojan, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD., doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., Ing. Eva Tóblová, PhD., doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Mgr. Zuzana Sitášová, PhD.

Vysokoškolskú učebnicu Školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov možno z hľadiska kvality, zloženia autorského kolektívu a svojho zamerania považovať za jedinečnú svojho druhu v Slovenskej a zároveň v Českej republike. Sprievodným znakom kvality je dôsledná analýza vzdelávacích potrieb riaditeľov škôl na Slovensku, výsledky ktorej boli autormi konfrontované s Opisom študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov. Jeho podstatou je konkretizovanie jadra vedomostí budúcich pedagógov a potenciálnych vedúcich pedagogických zamestnancov, medzi ktoré sa zaraďujú i vedomosti v problematike orientujúcej sa na jednotlivé oblasti školského manažmentu. Študijný materiál preto svojim zameraním reálne zohľadňuje požiadavky, a je určený najmä vysokoškolským študentom v rámci ich pregraduálnej učiteľskej prípravy, taktiež aj na účely funkčného vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania budúcich vedúcich pedagogických zamestnancov.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Pisoňová, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov (Adriana Nagyová)

Dvořáková, M. a kol. Základní učebnice pedagogiky (Jana Turčeková)

Grada Publishing : 2015, 248 s. ISBN 978-80-247-5039-2

Predkladaná učebnica pedagogiky je podľa autorov určená študentom stredných a vysokých škôl, na ktorých sa študuje pedagogika, ako aj samotným učiteľom pedagogiky. Pojednáva o základných pedagogických disciplínach v troch samostatných častiach.

Prvá časť je venovaná všeobecnej pedagogike, pričom sa v úvode zamýšľa nad významom výchovy v živote človeka a následne definuje samotný pojem výchova. Na to nadväzujú ďalšie podkapitoly venujúce sa výchovnému procesu – jeho cieľmi, podmienkami, prostriedkami, výsledkami. Pozornosť upriamuje aj na vzájomný vzťah (interakciu) medzi vychovávateľom a vychovávaným, osobitosti pôsobenia vychovávateľa na vychovávaného, prostredníctvom jeho kompetencií, hodnotenia, štýlov výchovy. Objasňuje rozdiel medzi pojmami vzdelávanie a vzdelanie na základe rozličných teoretických koncepcií spájajúcich sa s procesom vzdelávania. V prehľadnom delení sa sústreďuje na charakter školskej sústavy v ČR podľa ISCEDu (International Standard Classification of Education).

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Dvořáková, M. a kol. Základní učebnice pedagogiky (Jana Turčeková)

Danek, J.: Pedagogická komunikácia na vysokej škole (Július Matulčík)

Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014, 128 s. ISBN 978-80-8105-614-7

Pedagogická komunikácia ako špecifický druh sociálnej komunikácie je stálym predmetom záujmu odborníkov z oblasti teórie i praxe výchovy a vzdelávania. Je významným prostriedkom rozvoja osobnosti, pomocou ktorého sa dosahujú ciele vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.

K pedagogickej komunikácii sa často pristupuje najmä z hľadiská jej uplatňovania v školskom prostredí a to hlavne na základných a stredných školách. V odborných publikáciách sa zriedkavejšie stretávame s jej spracovaním na podmienky výchovy a vzdelávania mimo školy – v mimoškolských zariadeniach, či v rodine. Menšia pozornosť sa venuje aj pedagogickej komunikácii vo vysokoškolskom prostredí. Preto treba privítať vydanie publikácie Pedagogická komunikácia na vysokej škole Jána Daneka, profesora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Danek, J.: Pedagogická komunikácia na vysokej škole (Július Matulčík)

Koťátková, S.: Dítě a mateřská škola. Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4435-3

Obdobie prechodu dieťaťa z výhradnej starostlivosti rodičov do kombinovanej starostlivosti v materskej škole je obdobím komplikovaným nielen pre dieťa, ale pre aj rodičov. O zákonitostiach tohto procesu, príjemnostiach a nástrahách tohto obdobia či riešeniach nečakaných situácií diskutuje publikácia Dítě a mateřská škola, ktorá vyšla v období pre autorku tejto recenzie mimoriadne aktuálnom. Prečo diskutuje? Jej obsah totiž autorka poňala ako otvorenú diskusiu s čitateľom/rodičom, ktorý dostáva priestor na konfrontáciu svojich názorov, postrehov a skúseností s teóriou a praxou autorky. Pre rodiča v aktuálnej situácii zážitok ak nie príjemný, rozhodne poučný.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Koťátková, S.: Dítě a mateřská škola. Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. (Silvia Dončevová)