Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 3.

Danek, Ján: Rokovanie výboru Slovenskej pedagogickej Spoločnosti pri SAV

Po úmrtí predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Ladislava Macháčka je potrebné pokračovať v činnosti spoločnosti v zmysle úsilia jej znovuzakladateľa. Za týmto účelom sa 8. 4. 2015 stretol na rokovaní výbor spoločnosti, ktorého úlohou bolo prerokovať a stanoviť líniu ďalšej činnosti spoločnosti, riešiť aktivity elektronického časopisu Pedagogika.sk, prípravu valného zhromaždenia spoločnosti a určenie štatutárneho zástupcu spoločnosti pre kontakt s FIO bankou, členskou základňou, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími inštitúciami. Členky a členovia výboru konštatovali potrebu ďalšej aktivizácie spoločnosti a prostredníctvom uznesení sa dohodli na záveroch, že výbor osloví katedry pedagogiky a ďalšie pedagogické pracoviská na slovenských vysokých školách k podnetom aktivít spoločnosti. Zároveň výbor spoločnosti podporil vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk, ktorý bude realizovaný v nadväznosti na finančné možnosti organizácie.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Danek, Ján: Rokovanie výboru Slovenskej pedagogickej Spoločnosti pri SAV

Laluhová, Zuzana: Výročie založenia Laboratórnej školy Johna Deweyho v Chicagu

Na sklonku minulého roka uplynulo 120 rokov od založenia Laboratórnej školy Johna Deweyho v Chicagu (University of Chicago Laboratory Schools). V roku 1895, krátko po založení chicagskej univerzity, profesor John Dewey založil Laboratórnu školu, ktorá sa stala súčasťou samotnej univerzity. Brány pre prvých žiakov otvorila v roku 1896, kedy ju začalo navštevovať dvanásť detí pod pedagogickým vedením jediného učiteľa. Filozof a pedagóg John Dewey hľadal priestor, kde otestovať svoje myšlienky. Spočiatku ohromujúci edukačný experiment bol však veľmi úspešný a novovzniknutá škola sa stala synonymom progresívneho reformného edukačného systému, ktorý Spojené štáty potrebovali. Postupne si budovala svoje postavenie a získavala rešpekt širokej i odbornej verejnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Laluhová, Zuzana: Výročie založenia Laboratórnej školy Johna Deweyho v Chicagu

Štulrajterová, Janka: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdělávaní v poutech totalitárního myšlení a systému

V dňoch 1. a 2. 6 2015 sa v priestoroch Technickej univerzity v Liberci uskutočnila mimoriadne zaujímavá medzinárodná vedecká konferencia snázvom Výchova a vzdělávaní v poutech totalitního myšlení a systému reflektujúca totalitárne vplyvy a tlaky vo výchove a vzdelávaní. Predovšetkým išlo obdobie druhej svetovej vojny a obraz totality v štátoch Nemeckom obsadených ako Protektorát Čechy a Morava alebo štáty, v ktorých fašistická ideológia bola reprezentovaná prostredníctvom vládnych predstaviteľov, napr. Španielsko, Taliansko, Slovensko. Druhú veľkú skupinu tvorilo obdobie po vojne, kedy Európu rozdelila železná opona a komunistická ideológia ovplyvnila štáty, ktorých zástupcovia sa zúčastnili tejto konferencie.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Štulrajterová, Janka: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdělávaní v poutech totalitárního myšlení a systému

Kraus, Blahoslav et al.: Životní styl současné české rodiny (Peter Ondrejkovič)

Hradec Králové: Gaudeámus, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7435-544-8

Profesor Blahoslav Kraus spolu s kolektívom piatich spolupracovníkov je autorom pozoruhodnej, 246 stránkovej publikácie, ktorá si kladie za cieľ prispieť k pohľadu na život súčasnej rodiny. Publikácia monografického charakteru vznikla v rámci realizácie projektu Rozvoj a podpora multidis-ciplinárního vědecko-výzkumního týmu pro studium současné rodiny na UHK. Názov publikácie vhodne vystihuje jej obsah. Autor sa vyhol zaužívaným praktikám, ktoré sa neraz usilujú zaujať čitateľa názvom, ktorý napokon nespĺňa to čo názov sľubuje.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Kraus, Blahoslav et al.: Životní styl současné české rodiny (Peter Ondrejkovič)

Černá, Alena (ed.): Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem. (Silvia Neslušanová)

Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 152 s. ISBN 978-80-247-4577-0

Oblasť šikanovania je svojim významom značne rozsiahla. Kyberšikanovanie ako jeden zo spôsobov šikanovania je možné nazvať aj invazívnym fenoménom v súčasnom online komunikačnom priestore. Rozvojom informačnokomunikačných technológií a zvýšením dostupnosti výpočtovej techniky napr. internetu a mobilov u detí a mládeže sa otvára ďalšie prostredie pre šikanovanie. Počítačovo a technicky gramotní agresori šikanovania majú navyše možnosť zostať v anonymite virtuálneho sveta, aspoň oni sami v to niekedy dúfajú.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Černá, Alena (ed.): Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem. (Silvia Neslušanová)