Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 1.

Dončevová, Silvia: Reflexia na prednášku Mareka Tesara na Pedagogickej fakulte UK v Bratislava

V dňoch 3. – 5. 11. boli niektorí študenti a pedagógovia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave súčasťou mimoriadne prínosného odborného stretnutia s Marekom Tesarom, výskumníkom a pedagógom z Auckland University, Nový Zéland. Iba niektorí preto, že organizátori nezvolili vhodný dátum (deň po dekanskom voľne v rámci sviatkov Všetkých zosnulých) a ani vhodnú formu PR (iba prostredníctvom mailu zamestnancom fakulty pár dní pred spomínanými sviatkami). Pre vedenie fakulty, kolegov aj študentov veľká škoda. Pretože prínos spočíval v uvedomení si potreby slobody a kreativity akademického aj celkovo školského prostredia, a ich prenosu do didaktického systému: prednášky vlastne neboli prednáškami v slovensky tradičnom zmysle, ale interaktívnymi stretnutiami prezentujúcimi radikálne iný, zaujímavejší a inšpirujúcejší pohľad na pedagogický výskum a pedagogickú činnosť vo všeobecnosti aj konkrétnosti. Potom aj tá „hodina a pol“ ubehne o čosi rýchlejšie, ale najmä si z nej poslucháč/participátor odnesie všeličo podnetné, čo mu ešte dlho vŕta v hlave a nedovolí zabudnúť, že sa to dá aj inak.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Dončevová, Silvia: Reflexia na prednášku Mareka Tesara na Pedagogickej fakulte UK v Bratislava

Predanocyová, Ľudmila – Jakubovská, Viera: Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky (Juraj Šuch)

Nitra: FF UKF v Nitre, 2013. 156s. ISBN 978-80-558-0489-7

Od predminulého roka sa objavila publikácia Ľubici Predanocyovej a Viery Jakubovskej s názvom Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky, ktorá je určená predovšetkým vysokoškolským študentom. V jej úvode autorky deklarujú zámer „upriamiť pozornosť na niektoré vybrané problémy, ktoré zhľadiska prípravy študentov rezonujú ako potrebné pre ich odbornú orientáciu a následne pre budúcu praktickú prácu v edukačnom prostredí” (s.9). Vzhľadom na tento cieľ sa v úvodoch jednotlivých kapitol nachádza stručné vymedzenie ich obsahového zamerania a na ich konci sumarizujúce zhrnutie s odporúčanou literatúrou. Úvodná časť prvej kapitoly s názvom Dejiny učebného predmetu občianska náuka naznačuje miesto prípravy občanov vedukačnom systéme škôl na území dnešného Slovenka od 2. pol. 19. storočia. V nasledujúcej časti sa stretávame so stručným priblížením miesta občianskej prípravy žiakov a študentov na základných a stredných školách v 20. storočí. Druhá kapitola snázvom Zážitkové učenie v predmete občianska náuka sa zmieňuje o mysliteľoch (J. A. Komenského, J. Deweyho, K. Hahna), ktorí po-ukazovali na význam zážitkového učenia.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Predanocyová, Ľudmila – Jakubovská, Viera: Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky (Juraj Šuch)

Bendl, Stanislav a kol.: Vychovatelství – učebnice teoretických základů oboru (Mária Matulčíková)

Praha: Grada, 2015. 312 s. ISBN 978-80-247-4248-9

Odborná literatúra pre vychovávateľstvo ako profesiu a vedný odbor pedagogiky zostáva niekoľko desaťročí v tieni učebníc učiteľstva, presnejšie učebníc všeobecnej didaktiky, prípadne pedagogiky. Aj keď aj v tomto prípade sú komplexné texty pre štúdium učiteľstva skôr vzácne. Pre súčasnú tvorbu pedagogickej literatúry je tiež príznačná redukcia teoretických východísk a orientácia na výrazne praktické zameranie textov. Z tohto pohľadu predstavuje kniha kolektívu autorov pod vedením Stanislava Bendla neoceniteľnú hodnotu a v istom zmysle aj príjemnú zmenu a to predovšetkým v reflexívne ladených odborných textoch, ktoré ponúkajú hlbšie myšlienky a dostatočný priestor pre vlastné úvahy čitateľa. Reflexívnosť, orientácia na myšlienkovú podstatu analyzovaných javov, zreteľné zameranie na rozvíjanie vlastných myšlienok predstavujú inovačný prínos recenzovanej publikácie. Zároveň však treba uviesť, že kniha obsahuje aj konkrétne poznatky z pedagogickej praxe, aj implikácie, ktoré túto prax môžu obohatiť. Počíta však s čitateľom, ktorý je pripravený, ochotný zahĺbiť sa do pedagogického uvažovania.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Bendl, Stanislav a kol.: Vychovatelství – učebnice teoretických základů oboru (Mária Matulčíková)

Šupšáková, Božena: Vizuálna gramotnosť (Slávka Krásna)

Brno: Tribun EU, 2015. Prvé vydanie. 138 s. ISBN 978-80-363-0934-5

Je možné konštatovať, že snáď ešte nikdy v histórii ľudstva nebolo vizuálne vnímanie pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak dôležité, ako v súčasnosti. Z celospoločenského pohľadu nastáva pomerne razantný posun, a to smerom k vizuálnemu vnímaniu (k vizuálnej kultúre). Ekonomicky vyspelá civilizácia je vnímaná ako „spoločnosť pozerania“. Preto sa vizuálna gramotnosť ukazuje ako nevyhnutná súčasť komunikačnej kompetencie človeka súčasnej doby, posilňuje sa význam vizualizácií, vizuálnej gramotnosti a schopnosti spracovávania informačných prameňov. Vizuálna gramotnosť je významnými domácimi i zahraničnými autormi vymedzovaná ako schopnosť „prečítať“, porozumieť, vytvárať a používať obrazy, myslieť a učiť sa v termínoch obrazov, pričom zahŕňa aj súbor skúseností, ktorými disponuje jedinec, aby vizuálnemu obrazu porozumel obrazu a dokázal ho aplikovať vzámernej komunikácii a interakcii s inými ľuďmi. Ako píše autorka publikácie vo svojom texte, nové médiá umožňujú rýchle a masové šírenie správ, názorov a významov a obrazy sú dnes bežnou súčasťou každodenného života, nielenže sa spájajú s realitou, ale sa priamo stali realitou.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Šupšáková, Božena: Vizuálna gramotnosť (Slávka Krásna)