Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 1.

Bánovčanová, Zuzana – Krajčovičová, Lucia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou

Anotácia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou. Príspevok sa zaoberá pohľadom matiek na adaptáciu dieťaťa na základnú školu, na spôsoby a obsah prípravy dieťaťa na ZŠ. Nielen dieťa prijíma novú rolu žiaka, školáka, ale aj rodičia (v našom prípade len matky) prijímajú nové povinnosti a zodpovednosti, ktoré s prechodom dieťaťa na základnú školu súvisia. Naším zámerom je opísať rôzne prístupy matiek podľa stupňa ich dosiahnutého vzdelania k príprave ich dieťaťa na tento prechod, na čo najplynulejšiu adaptáciu. Vychádzame pritom z obdobných štúdií autorov z česko-slovenského prostredia, ktoré ukazujú rôznosť prístupov matiek s vysokoškolským a nižším vzdelaním k výberu školy, či k príprave na ňu. V našom prípade opisujeme niektoré postupy a stratégie takýchto matiek, ktoré sú rôzne najmä v neskorších mesiacoch školovania, avšak všetky matky v našom výskume prenechávajú prípravu dieťaťa na školu vo veľkej miere na materskej škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 40-53

Kľúčové slová: materská škola; základná škola; vzdelanie matiek; adaptácia, príprava

The Primary School Adaptation from the Perspective of Mothers with Different Educational Level. The contribution is dealing with a view of mothers on adaptation of the child to the primary school. Not only a child is accepting a new role of a pupil (schoolboy, schoolgirl), but parents are also accepting new duties and responsibilities which are connected to the change of a child starting a primary school. Our intention is to describe different approach of mothers, depending on their level of education, for the preparation of their child for this change to the most continuous adaptation. Our outcome is coming from analogous studies of authors from Czech-Slovak environment, which shows the diversity of approaches of mothers with higher education and lower education to the choice of school and preparation to it. In our case we describe some proceedings and strategies of these mothers, which are diverse especially in the late months of schooling, however, all mothers in our research leave the preparation of a child for school to a high extent to the nursery school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 40-53)

Key words: : nursery school, primary school, education of mothers, adaptation, preparation

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Bánovčanová, Zuzana – Krajčovičová, Lucia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou

Marks, Igor: Nová webová stránka Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Po smrti zakladateľa Slovenskej pedagogickej spoločnosti (ďalej len SPdS) Ladislava Macháčka (2015), ktorý bol administrátorom a zároveň správcom pôvodnej webovej stránky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV (ďalej len SPdS), nastali isté technické a organizačné problémy so spravovaním pôvodnej webovej stránky SPdS.

Z iniciatívy Jána Daneka (zastupujúceho predsedu SPdS), Silvii Dončevovej (členky výboru SPdS) a Igora Marksa bola v decembri 2015 vytvorená a spustená nová webová stránka www.spaeds.sk

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Marks, Igor: Nová webová stránka Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Ivanovičová, Júlia – Pavličková, Alexandra – Polakovičová, Renáta: Valné zhromaždenie UNIE COMENIUS

Dňa 15. novembra si pripomenieme už 345. výročie úmrtia J. A. Komenského. Život, dielo a odkaz J. A. Komenského v Európskom priestore prezentuje a interpretuje zhromaždenie občanov Českej republiky a cudzích štátnych príslušníkov, ktoré nesie čestný názov Unie Comenius. Vďaka svojim členom prehlbuje a posilňuje predovšetkým Komenského odkaz nielen v rovine odbornej a pedagogickej, ale posilňuje i náhľady na úctu voči odkazu národných dejín, zachovanie mieru na Zemi, zvyšovanie vzdelanosti národa, posilňovanie vlastenectva a mravnosti občanov.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Ivanovičová, Júlia – Pavličková, Alexandra – Polakovičová, Renáta: Valné zhromaždenie UNIE COMENIUS

Kozárová, Nina: Oslavy narodenia Ľudovíta Štúra v Nitre

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Po celom Slovensku, hlavne však v miestach jeho niekdajšieho pôsobenia, boli zorganizované rôzne spomienkové akcie. Ide o mestá: Modra, Uhrovec, Bratislava, Devín, Myjava, Ostrá Lúka, Nitra, Martin, Zvolen, Trenčín.

Ludevít Velislav Štúr sa narodil 28.októbra 1815 v Uhrovci a zomrel 12. januára 1856 v Modre. Ak by sme chceli určiť pole jeho pôsobenia, musíme vymenovať viacero profesií. Bol významným historikom, pedagógom, básnikom, publicistom, filozofom, politikom, redaktorom a jazykovedcom. O Ľudovítovi Štúrovi môžeme konštatovať, že bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného obrodenia v 19. storočí. V roku 1843 kodifikoval slovenský spisovný jazyk a v rokoch 1847 – 1848 bol menovaný poslancom uhorského snemu za mesto Zvolen.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Kozárová, Nina: Oslavy narodenia Ľudovíta Štúra v Nitre

Ludvíková, Ingrid: Seminár o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách

Päťdesiat pedagógov zo stredných a základných škôl z celého Slovenska aktívne diskutovalo a zdieľalo svoje skúsenosti na tému – ako dostať viac vzdelávania o európskych témach do ich súčasných školských vzdelávacích programov a ako posilňovať európske povedomie v mladých ľuďoch. Seminár Štátneho pedagogického ústavu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci Slovenskej republiky“ priniesol potrebné informácie, podnety, spätnú väzbu a prísľuby riešení do budúcna.

V piatok, 23. októbra 2015, sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil seminár pre slovenských učiteľov stredných a základných škôl pod názvom „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR“. Zorganizoval ho Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie (ZEK) na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Ludvíková, Ingrid: Seminár o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách