Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 2.

Obsah

27 marca, 2011   Komentáre vypnuté na Obsah

Cencič, Majda: Ako priblížiť pedagogický výskum k učiteľom a iným pedagógom v globalizovanom svete: Prípadová štúdia zo Slovinska

Anotácia: Ako priblížiť pedagogický výskum k učiteľom a iným pedagógom v globalizovanom svete: Prípadová štúdia zo Slovinska. Článok opisuje projekt kolaboratívneho partnerstva medzi pedagogickou fakultou a školami. Projekt niesol názov „Partnerstvo fakúlt a škôl, Model IV (2006 – 2007): Výskumy pedagogickej praxe a priamej implementácie výsledkov pedagogickej činnosti”. Zahrnoval Pedagogickú fakultu Univerzity v Primorsku, v Koperi (Slovinsko) a rôzne školy. V rámci projektu sa vypracovali tri rôzne formy spolupráce: spolupráca medzi fakultou a školami, kooperácia medzi školami samotnými a kooperácie v rámci každej školy. Išlo o siete, ktoré spojili školu, fakultu, učiteľov, iných pedagógov a vysokoškolských učiteľov. Výsledky projektu boli včlenené do dvoch kníh, jednu napísali učitelia a druhú vysokoškolskí pedagógovia. Učitelia tiež vytvorili postery, na ktorých prezentovali výsledky svojej práce. Na základe reflexie projektu bol vytvorený model, ktorý približuje pedagogický výskum učiteľom. Model má formu vstup/výstup a môže sa použiť aj modifikovane podľa konkrétneho edukačného prostredia.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2: 73-87

Kľúčové slová: pedagogický výskum, učitelia, pedagógovia, model partnerstva

How to Bring Educational Research Closer to Teachers and other Educators in the Globalized World: A Case Study from Slovenia. The article describes a collaborative partnership project between the Faculty of Education and schools. The project was entitled “Partnership of Faculties and Schools, Model IV (2006 – 2007): Studies of Pedagogical Practice and Direct Implementation of the Results in Educational Work,” and involved the University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenia, and a variety of schools. Within the project three different networks were developed. The first was the collaboration between the faculty and schools, the second the cooperation amongst schools and the last the cooperation within each school. Each network linked schools, the faculty, classroom teachers, other educators, and university staff thus creating one large network of partnerships. The results of this project are presented in two books; one with articles written by teacher participants and the other written by the faculty staff. Posters to display the research work done were also created by the teachers. On the basis of project reflection a model was constructed to bring research in educational settings closer to education workers. The model has an input/output form and could be modified for different educational settings.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 2: 73-87)

Key words: educational research, teachers, educators, model of partnership

Stiahnuť celý článok v PDF

27 marca, 2011   Komentáre vypnuté na Cencič, Majda: Ako priblížiť pedagogický výskum k učiteľom a iným pedagógom v globalizovanom svete: Prípadová štúdia zo Slovinska

Gavora, Peter: Zisťovanie profesijnej zdatnosti učiteľa pomocou dotazníka OSTES

Anotácia: Tento článok vychádza z konceptu hodnotenia svojej zdatnosti človekom (self-efficacy), ktorý tvorí základ socio-kognitívnej teórie A. Banduru. Vnímaná zdatnosť učiteľa sa definuje ako úsudok učiteľa o svojej potencialite dosiahnuť požadované výsledky v učení sa žiakov. V článku opisujeme proces validácie dotazníka na zisťovanie tejto osobnostnej vlastnosti učiteľov. Dotazník The Ohio State Teacher Efficacy Scale (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001) sme preložili a zadali súboru 158 učiteľov základných škôl na Slovensku. Faktorová analýza priniesla jediný faktor s faktorovými záťažami položiek od 0,46 po 0,74. Vysvetlená variancia bola 44,6 %. Reliabilita zisťovaná pomocou Cronbachovho koeficientu alfa bola 0,94. Na deväťbodovej škále dosiahli učitelia priemerné skóre 7,15, čo vysoko prevyšuje stredovú polohu škály. To naznačuje, že učitelia majú veľmi dobrú vnímanú zdatnosť, veria v svoje schopnosti dosiahnuť v škole dobré výsledky so žiakmi. Je zaujímavé, že priemerné skóre bolo totožné so skóre vzorky amerických učiteľov a študentov učiteľstva, s ktorou sa dotazník validoval v USA. V našom súbore sa nezistili štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi s kratšou a dlhšou praxou, medzi učiteľkami a učiteľmi a medzi učiteľmi na prvom a druhom stupni základnej školy.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2: 88-107

Kľúčové slová: učiteľ, základná škola, vnímaná zdatnosť (self-efficacy), validácia, faktorová analýza

Stiahnuť celý článok v PDF

27 marca, 2011   Komentáre vypnuté na Gavora, Peter: Zisťovanie profesijnej zdatnosti učiteľa pomocou dotazníka OSTES

Kučerová, Stanislava: Antropologické a axiologické východiská pedagogiky

Anotácia: Štúdia najprv poukazuje na potrebu integrovania poznatkov vied o člo-veku. Poňatie človeka ako bytosti charakterizuje z viacerých uhlov pohľadu na jej biogénnu, psychogénnu a sociogénnu povahu. Kritizuje extrémne pedagogické smery cez prizmu filozofie hodnôt. Poukazuje na dnešný posun od sociocentrizmu k egocentrizmu a sebectvu. Navrhuje, aby sa žiaduce princípy mravného správania stali pomocou výchovy skutočnou hodnotou, normou a ideálom, a teda osobným vyznaním.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2:108-118

Kľúčové slová: filozofia výchovy, antropológia, axiológia, pedagogika, výchova k hodnotám, morálka, mravná výchova, estetická výchova.

Anthropological and Axiological Foundations of Education. The study advocates the need for integration of knowledge in sciences of man. It describes the conception of man, as a being, from a number of perspectives on her/his biogenic, psychogenic, and sociogenic natures. It criticizes the radical educational conceptions through the prism of the value philosophy. It describes the current shift from socio-centrism to ego-centrism and to selfishness. It desires that the desired principles of moral behaviour will become real values, norms and ideals, i.e., personal confessions, through education.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 2: 108-118)

Key words: philosophy of education, anthropology, axiology, education, value education, morals, moral education, aesthetic education

Stiahnuť celý článok v PDF

27 marca, 2011   Komentáre vypnuté na Kučerová, Stanislava: Antropologické a axiologické východiská pedagogiky

Michalička, Vladimír – Macháček, Ladislav: Spomienka na prof. Vieru Žbirkovú

Viera Žbirková, prof. PhDr., CSc., nar. 14.8.1941, nás opustila dňa 10.1.2011 v Bratislave.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV zastúpená prof. Mgr. Ladislavom Macháčkom, CSc., predsedom spoločnosti, podala návrh na ocenenie prof. Viery Žbirkovej in memoriam – Veľkej medaily sv. Gorazda. Návrh prešiel komisiou MŠVVŠ SR. Slávnosť odovzdávania sa bude konať 28. marca 2011 v historickej budove NR SR v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF

27 marca, 2011   Komentáre vypnuté na Michalička, Vladimír – Macháček, Ladislav: Spomienka na prof. Vieru Žbirkovú