Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 2.

Obsah

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Obsah

Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku

Anotácia: Medzinárodné štúdie (IEA a OECD) zhromažďujú v priebehu svojich cyklov množstvo informácií o výkone žiakov a faktoroch, ktoré tento výkon ovplyvňujú. Dotazníky pre učiteľov zbierajú informácie o tých faktoroch, ktoré súvisia s bežnou školskou praxou a s vyučovaním v triede. Napriek mnohým (analytickým) obmedzeniam vyplývajúcim z dizajnu medzinárodných meraní a subjektívnosti informácií získaných dotazníkovou metódou, získaným dátam je potrebné venovať pozornosť pri pedagogickom výskume a pri tvorbe vzdelávacej politiky. Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad dostupných dát a predstaviť možnosti a nástroje na ich získavanie a analýzu. Na príklade vyučovania matematiky príspevok uvádza niekoľko príkladov praktického využitia dostupných dát a nástrojov a ich implikácií pre vzdelávanie na Slovensku.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 72-99

Kľúčové slová: medzinárodné merania, dotazník učiteľa, vyučovacie metódy, pedagogická teória, výkon žiakov, vzdelávacia politika.

International Study Outcomes as Feedback for Education in Slovakia. The large scale international assessments (by IEA and OECD) periodically collect data on pupil/student achievement and factors influencing the reported achievement. Teacher questionnaires gather information about factors connected with classroom practices. In spite of certain analytical shortages of the self-reported questionnaire data as well as the cross-sectional study design, the obtained data should be considered as a legitimate source for research and development in pedagogy and in shaping educational policy. This article aims to review the available data and sources to be used for analyses. The article shows some practical examples of data use and their implications based on the mathematics teaching and learning context in the schools in Slovakia.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 2: 72-99)

Key words: large scale international assessments, teacher questionnaire, teaching strategies, pedagogical theory, achievement, educational policy.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku

Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie

Anotácia: Medzinárodný výskum ICCS 2009 skúma a analyzuje, ako sú mladí ľudia pri-pravení prevziať občianske roly v rozličných krajinách v 21. storočí. Táto štúdia skúmala aj občianske znalosti slovenských 14-ročných žiakov (na výskumnej vzorke 2970 respondentov). Medzinárodné porovnania dokazujú, že 14-roční žiaci na Slovensku dosahujú pozoruhodné výsledky úrovne občianskych vedo-mostí v teste ICCS vo všetkých skúmaných oblastiach. Porovnania Slovenska s Českom umožňujú konštatovať, že naši žiaci dosahujú lepšiu úroveň občian-skych vedomostí. Lepšie výsledky dosahujú slovenskí žiaci aj v porovnaní so žiakmi 23 krajín EÚ s výnimkou jedinej oblasti – odôvodňovanie a analýza.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123

Kľúčové slová: občianska spoločnosť, občianske princípy, občianska angažova-nosť, občianska identita, občianske vedomosti.

14-Year-Old Students’ Civic Knowledge: International Comparisons. The in-ternational study ICCS 2009 investigated and analysed how young people are prepared to undertake their roles as citizens in different countries in the 21st century. This study investigated also the civic knowledge of Slovakian 14-year-old students (on the basis of a sample of 2970 respondents). The international comparisons show that the 14-year-old students in Slovakia are achieving remarkable results across all domains of civic knowledge measured by the ICCS test. The overall level of civic knowledge of students in Slovakia is higher compared to the results of students from the Czech Republic. Slovakian students are performing better than students from 23 EU countries in all but one domain: reasoning and analyzing.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123

Key words: civic society, civic principles, civic participation, civic identities, civic knowledge.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie

Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie

Po obnovení v roku 2002 vstúpila Slovenská pedagogická spoločnosť do druhej dekády svojej činnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčasnosti k stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa stabilizoval na úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce 161, ale 12 z nich už neplatí členské viac ako 4 roky, niektorí neplatia menej ako 4 roky, ďalších 11 neodovzdalo evidenčné listy so svojimi údajmi. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie

Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v tomto období 161 evidovaných členov a 96 platiacich členov. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie