Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 2.

Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012

Valné zhromaždenie

Schvaľuje:

1. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
2. Správu o činnosti výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti za roky 2010 – 2011 s pripomienkami.
3. Správu revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.
4. Návrh na zriadenie sekcie Pedagogický výskum.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012

Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie

Dňa 15. 1. 2010 vyšlo na webovej stránke www.casopisPEDAGOGIKA.SK prvé číslo tohto časopisu. Založila ho Slovenská pedagogická spoločnosť s cieľom umožniť publikovanie štúdií, správ a recenzií – a to nielen členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale širokej pedagogickej verejnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť takýto časopis potrebovala. Zároveň časopis vyplnil vydavateľské vákuum po kolapse dovtedy dominantného periodika Pedagogickej revue. Táto správa bilancuje dva vydané ročníky, a to podľa jeho rubrík, ktoré tvoria štúdie, správy a recenzie.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie

Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV

Sekcia sociálnej pedagogiky existuje od roku 2003. Jej členmi sú vysokoškolskí pedagógovia zo slovenských univerzít, kde sa realizuje študijný program zameraný na sociálnu pedagogiku. Sekcia pracuje s nasledujúcim vedením: predsedníčka doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD., podpredseda PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., tajomníčka Mgr. Silvia Dončevová, PhD., revízna činnosť: Mgr. Silvia Neslušanová.

Medzi členmi sekcie (46) sú emeritní profesori (prof. PhDr. O. Baláž, DrSc., prof. Ing. J. Konôpka, CSc., prof. PhDr. M. Zelina, DrSc.), ale aj profesori, ktorí sú zároveň členmi iných sekcií (prof. Mgr. L. Macháček, CSc., prof. PhDr. P. Ondrejkovič, DrSc., doc. PaedDr. Danek, CSc., prof. PhDr. E. Kratochvílová, CSc.). Celkový počet aktívnych členov je 30. Noví členovia sú najmä doktorandi a asistenti z PdF UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, FHPV PU Prešov. V našej sekcii aktívne pracovala aj prof. PhDr. V. Žbirková, CSc., Ďakujeme jej aj pri tejto príležitosti za jej propagovanie sociálnej pedagogiky na FF UKF v Nitre.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV

KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Autorov B. Kosovú a Š. Porubského zrejme nie je potrebné osobitne predstavovať našej odbornej pedagogickej komunite, pretože sú dostatočne známi svojou publikačnou, výskumnou a aj pedagogickou činnosťou. Tentoraz sa opätovne prezentujú prácou, ktorá je výsostne aktuálna, keďže sme každodenne svedkami rôznych úvah, polemík a aj diskusií o našom školstve. Publikácia, ako naznačuje aj jej názov, je významnou reflexiou školstva po roku 1989. Zrejme až história seriózne a objektívne zhodnotí procesy, ktoré sa v našom školstve udiali po spomenutom roku. O recenzovanej publikácii sa dá jednoznačne povedať, že je to vlastne prvé dielo, ktoré skutočne komplexnejšie hodnotí procesy, ktoré sa udiali po spoločensko-politických zmenách v roku 1989.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

ŠTOFKO, Miloš: Psychodiagnostika procesuálnej výtvarnej výchovy

Hľadanie novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy po vyše dvadsiatich rokoch existencie súčasnej koncepcie je prirodzený stav. Autor reagoval na túto naliehavú potrebu svojou víziou nového prístupu k výučbe výtvarnej výchovy. Vychádzal z predpokladu, že umenie 20. storočia poskytuje dostatok podnetov pre zmenu výtvarnej práce s deťmi, lebo už samo absorbovalo spoločenské a iné impulzy modernej a postmodernej spoločnosti, a tak sa môže stať paradigmou pre výtvarno-umeleckú výchovu na školách.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 apríla, 2012   Komentáre vypnuté na ŠTOFKO, Miloš: Psychodiagnostika procesuálnej výtvarnej výchovy