Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 3.

Obsah

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Obsah

Feketéné Szakos, Éva: Integrácia predmetu Vzdelávanie dospelých do študijného programu odborného vzdelávania učiteľov

Annotation: In our age of lifelong and lifewide learning, adult education has become an increasingly important part of vocational education and training (VET). Educating adults calls for special knowledge and competences, which most persons (including certified teachers) helping adults learn, do not possess, and they do that work as “amateurs” from the perspective of andragogy. The purpose of the article is to describe and reflect on the process how a course on adult education has been integrated into the curriculum of VET teacher training in Hungary. Comparative perspectives for innovators and policy makers, who are in similar situation, might be enhanced by reading about the Hungarian innovation. Traditional curricula of VET teacher training in Hungary did not include professional knowledge about adult education and lifelong learning till the middle years of the first decade of the millennium. But global and EU trends for lifelong learning and changes in the practical field of adult education inspired the innovators at VET teacher training institutes of Hungarian universities to elaborate and introduce adult education (andragogy) as a new, optional, and later compulsory course for pre-service VET teachers. A case study has been carried out during the middle years of the first decade of this millennium at a university to underpin the necessity of integration of a new course on adult education into the curriculum of VET teacher training. The present study focuses on the context, results and consequences of the process of the development of the new, effective curriculum about adult education for vocational teacher training.

PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 3:151-165)

Key words: adult education, andragogy, adult educator, teacher training, vocational education and training (VET).

Integrácia predmetu Vzdelávanie dospelých do študijného programu odborného vzdelávania učiteľov. V ére celoživotného vzdelávania a vzdelávania vo všetkých aspektoch života sa vzdelávanie dospelých stáva dôležitou súčasťou odborného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých si vyžaduje špeciálne vedomosti a kompetencie, ktoré väčšina ľudí (vrátane kvalifikovaných učiteľov) nemá, a preto pracujú v tejto oblasti ako andragogickí “amatéri”. Cieľom tohto článku je opísať a zamyslieť sa nad procesom integrovania kurzu andragogiky do študijného programu odborného vzdelávania v Maďarsku. Skúmanie tejto školskej inovácie v Maďarsku môže pomôcť inovátorom a politikom, ktorí stoja v podobnej situácii v zahraničí. Tradičný študijný program odborného vzdelávania učiteľov v Maďarsku až do začiatku milénia neobsahoval odborné vedomosti o vzdelávaní dospelých. Ale globálne trendy v celoživotnom vzdelávaní v EÚ a zmeny v praxi vzdelávania dospelých inšpirovali inovátorov v inštitúciách odborného vzdelávania učiteľov na maďarských vysokých školách k tomu, aby vypracovali a zaviedli kurz vzdelávania dospelých (andragogiky) ako nový voliteľný a neskôr povinný kurz v odbornom vzdelávaní. Na začiatku milénia bola zrealizovaná prípadová štúdia na jednej vysokej škole, ktorá podporila nutnosť integrácie tohto nového kurzu do študijného programu odborného vzdelávania. Táto štúdia opisuje kontext, výsledky a dôsledky procesy vyvíjania nového kurikula vzdelávania dospelých v odbornom vzdelávaní.

PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 3: 151-165

Kľúčové slová: vzdelávanie dospelých, andragogika, vzdelávateľ dospelých, vzdelávanie učiteľov, odborné vzdelávanie.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Feketéné Szakos, Éva: Integrácia predmetu Vzdelávanie dospelých do študijného programu odborného vzdelávania učiteľov

Hollá, Katarína: Kyberšikanovanie učiteľov

Anotácia: Štúdia sa zaoberá problémom kyberšikanovania učiteľov. Upozorňuje na jednotlivé aspekty šikanovania a kyberšikanovania. Približuje typológiu a dôsledky kyberšikanovania na osobnosť učiteľa ako obeť tejto novej formy online násilia. Prezentuje výsledky empirických zistení kyberšikanovania učiteľov v zahraničí a poukazuje na možnosti jeho prevencie.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 3: 166-180

Kľúčové slová: šikanovanie, kyberšikanovanie učiteľov, happy slapping, typológia kyberšikanovania, prevencia kyberšikanovania.

Cyberbullying of Teachers. The paper describes the forms of bullying and cyberbullying of teachers. It presents a typology of cyberbullying and indicates the effects of cyberbullying, as a new form of online violence on the personality of teachers. Data are presented of empirical investigations of cyberbullying abroad. Manners of cyberbullying prevention of teachers are considered.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 3: 166-180)

Key words: bullying, cyberbullying of teachers, happy slapping, typology of cyberbullying, prevention of cyberbullying.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Hollá, Katarína: Kyberšikanovanie učiteľov

Mažgon, Jasna: Akčný výskum učiteľa v teórii a v praxi

Anotácia: Príspevok analyzuje problematiku akčného výskumu učiteľov. Zaoberá sa možnosťami akčného výskumu ako metodologického nástroja na realizáciu výskumov a následných zmien v pedagogickej praxi učiteľov. Vychádza z aktuálnych reformných podmienok práce učiteľov, pre ktoré je príznačná vyššia miera pedagogickej autonómie. Vymedzuje akčný výskum vo vzťahu k neformálnemu výskumu, kvalitatívnemu a kvantitatívnemu výskumu. Približuje aktuálne dilemy, ktoré sa vynárajú pri výskumoch učiteľov, predovšetkým vo fáze publikovania a poskytnutia výsledkov výskumu kritickej odbornej verejnosti. Poukazuje na skutočnosť, že v akčných výskumoch prevláda predovšetkým kvalitatívna metodológia, čo však neznamená, že by výskum nemal podliehať princípom plánovitej a systematickej práce a nemusel rešpektovať kritériá platnosti a spoľahlivosti. Zovšeobecňuje analyzované otázky a načrtáva možné spôsoby riešenia širšieho a kvalifikovanejšieho zapojenia učiteľov do výskumov tohto typu, a tým aj zlepšenie ich každodennej praxe.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 3: 181-192

Kľúčové slová: reformné zmeny v školstve, akčný výskum, učiteľský výskum, neformálny výskum, kvalitatívny výskum, kvantitatívny výskum.

Teachers´ Action Research in Theory and Practice. The paper discusses the possibilities of action research of teachers. Action research is considered a methodological tool offered to teachers for conducting their own research which results in the change of their instructional practice. Although qualitative methodology is predominant in action research, it does not mean that it should not be governed by principles of planned and systematic investigation and should not take into account the criteria of validity and reliability. The article addresses some fundamental dilemmas occurring in teachers’ research, particularly as concerns the publication of research results and their dissemination to a critical professional audience. The paper is based on the thesis that teachers – mostly due to their limited methodological expertise – only rarely carry out action research projects and, consequently, do not exploit the potential that this type of research has for the improvement of their everyday practice.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 3: 181-192)

Key words: school reforms, action research, teachers´research, informal research, qualitative research, quantitative research.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Mažgon, Jasna: Akčný výskum učiteľa v teórii a v praxi

Danek, Ján: Výročie významného pedagóga prof. Ondreja Baláža

Sú chvíle, ktoré sa stávajú významnou súčasťou pozitívneho vnímania sveta i ľudí okolo nás. Takouto šťastnou chvíľou, pre všetkých odborníkov z oblasti pedagogiky, bol 10. máj 2012, kedy sme si pripomenuli významné životné jubileum najstaršieho pedagóga na Slovensku prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc. S úctou a pokorou sa s jubilantom zdravili jeho kolegovia, žiaci i priatelia, ktorí, s plnou vážnosťou chvíle, hodnotili minulosť, súčasnosť a prognózovali budúcnosť pedagogickej vedy, ktorej predmetom výskumu sú výchova a vzdelávanie. Všetci priaznivci kvalitnej a zodpovednej výchovy a vzdelávania sa stretli pri príležitosti 90. výročia prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Danek, Ján: Výročie významného pedagóga prof. Ondreja Baláža