Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 1.

Obsah

 

prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

S hlbokým smútkom oznamujeme našim čitateľom a kolegom, že 30. januára 2015 nás opustil profesor Ladislav Macháček, zakladajúci člen a vydavateľ časopisu Pedagogika.sk, predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti.

Zavŕšil sa úspešný a plný akademický život, o čom svedčí množstvo publikácií a študentov. Ale aj tak, napriek tomu či práve preto cítime: škoda Ťa, Lacko, už teraz nám chýbaš!

RR

(Posledná rozlúčka 4. 2. 2015 v Krematóriu Bratislava Lamač o 12:30 hod.)

=====================================================

Ročník 6, 2015, č. 1, s. 1-79

Vydavateľ časopisu PEDAGOGIKA.SK

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV (IČO: 37837281)
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava

má od 20.3.2014 v banke FIO.SK (BIC FIOZSKBAXXX) nové číslo účtu: 2800564057/8330 (IBAN SK0383300000002800564057)

Štúdie

Správy

Recenzie

Stiahnuť celé číslo v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Obsah

Predslov k ročníku 2015

S prvým tohtoročným číslom časopisu by som chcela poďakovať kolegom, ktorí sa zaslúžili o pravidelné vydávanie časopisu Pedagogika.sk. V prvom rade jeho výkonnej redaktorke a produkčnému tímu za jazykové korektúry, grafickú úpravu a aktualizáciu webovej stránky. Všetkým členom redakčnej rady Pedagogika.sk ďakujem za čas, ktorí strávili pri posudzovaní príspevkov a príprave spätnej väzby autorom. A v mene celej redakčnej rady nášho časopisu ďakujem týmto odborníkom, ktorí prispeli svojimi vedomosťami a skúsenosťami pri posudzovaní príspevkov:

Peter Michalička, Mária Matulčíková, Marta Bačová, Jana Straková, Jan Prucha, Erich Mistrík, Katarána Minarovičová, Janka Peráčková, Pavol Tománek, Jiří Mareš, Eleonóra Černáková, Július Matulčík, Ivan Pavlov.

Nie, nezabudla som ani na autorov! Časopis Pedagogika.sk ponúka jedinečnú príležitosť zdielať výsledky výskumov uskutočňovaných v oblasti pedagogiky, cibriť terminológiu v slovenskom jazyku, a v neposlednom rade aj podeliť sa so svojimi názormi a úvahami na témy aktuálne pre vedu a výskum v oblasti pedagogiky. Nová rubrika Diskusia je otvorená aj všeobecným otázkam a problémom diania v slovenskom vzdelávacom systéme, ktorého sme všetci súčasťou.

V čase pretekov o kredity (áno, aj kredit na účte je v oblasti vzdelávania problém) je dôležité nezabudnúť na hlbší význam práce výskumníka a vysokoškolského pedagóga. Podmienky prideľovania kreditov sa môžu zmeniť, ale to, čo sa nepodarilo dosiahnuť v odbore, výskume, vede, či životoch tých, za ktorých rozvoj nesieme zodpovednosť, toto už ostane nenaplnenou príležitosťou. Výsledky rôznych štúdií svedčia o tom, čím nás začiatkom tohto roka potešili mladí slovenskí hokejisti: spolupráca prináša lepšie výsledky (naposledy sa v štúdii IEA ICILS ukázalo, že v školách, kde učitelia spolupracujú a koordinujú využívanie prostriedkov ICT ako tím, žiaci dosahujú štatisticky významne vyššiu úroveň počítačovej a informačnej gramotnosti v porovnaní so školami, kde učitelia nespolupracujú).

Nuž ak spolupráca pomáha žiakom a hokejistom, nemyslíte, že by stálo za to skúsiť viac spolupracovať? Som presvedčená, že veru áno, a preto v závere želám všetkým kolegom na Slovensku, všetkým našim potenciálnym autorom a čitateľom časopisu Pedagogika.sk nasledovné: veľa chuti do zdieľania výsledkov vlastnej práce, ale aj otvorenosti azáujmu o prácu svojich kolegov (čo sa prejaví v teoretických úvodoch a diskusiách zaslaných štúdií).

Kolegom z redakčnej rady a našej výkonnej redaktorke želám veľa dobrých príspevkov na posúdenie.

Paulína Koršňáková
Hlavná redaktorka časopisu Pedagogika.sk

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Predslov k ročníku 2015

Kubalíková, Andrea: Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov

Anotácia: Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov.Príspevok poukazuje na možné inovácie v systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov s rešpektovaním andragogických aspektov, ktoré vychádzajú z edukácie dospelých a na ktoré sa sústreďuje pozornosť mnohých zahraničných štúdií o profesijnom rozvoji učiteľov. Na základe analýzy vybraných odborných štúdií a skúseností autorky z realizácie medzinárodnej projektovo-výskumnej štúdie komparuje viacero prístupov, teoretických koncepcií a modulov, ktoré sa zameriavajú na oblasť profesijného rozvoja učiteľov a ich kontinuálneho vzdelávania.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 1: 7-23

Kľúčové slová: pedeutológia; andragogický a epistemologický prístup k vzdelávaniu učiteľov; profesijný rozvoj pedagóga

The Possible Innovations in the Teacher Professional Development. The contribution underlines the potential innovation in post-initial teacher training with respect andragogical aspects that are based on the education of adults and that is focused the attention of many foreign studies on the professional development of teachers. Based on an analysis of selected studies and professional experience of the author’s cooperating international design-research study compares several approaches, theoretical concepts and modules that focus on the area of lifelong teacher education and their professional development.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 1: 7-23)

Key words: : teacher professional development; andragogical and epistemological approach to post-initial teacher education

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Kubalíková, Andrea: Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov

Svitačová, Eva Mravcová, Anna Moravčíková, Danka: Globálne rozvojové vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre – jedna z foriem internacionalizácie vzdelávania

Anotácia: Globálne rozvojové vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manaž-mentu SPU v Nitre – jedna z foriem internacionalizácie vzdelávania.Požiadavka internacionalizácie vzdelávania je v súčasnosti nanajvýš aktuálna aj pre slovenské vysoké školy a univerzity. Dôkazom je aj Fakulta ekonomiky a manaž-mentu SPU v Nitre, ktorá sa v tejto súvislosti, okrem iného, usiluje do edukačného procesu zavádzať nové formy vzdelávania a nové vzdelávacie prístupy. Jedným z nich je globálne rozvojové vzdelávanie. Za účelom komplexnejšej prípravy budúcich ekonomických aktérov na prax v novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí, prebieha postupná implementácia tohto fenoménu aj do edukačného procesu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (ďalej len FEM SPU). Na to sa zameriava aj výskumný projekt KEGA, ktorého riešiteľmi sú pedagógovia z viacerých katedier FEM. Opierajúc sa o uvedený výskum, príspevok prináša nielen aktuálne predstavy o cieľoch, spôsoboch a formách implementácie tohto nového vzdelávacieho prístupu do edukačného procesu na FEM SPU. Vďaka tomu, že v rámci daného výskumu sa riešitelia stretli s kolegami z ďalších ekonomických fakúlt na Slovensku, spoločnými silami sa usilovali nachádzať najvhodnejší spôsob implementácie globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 1: 24-43

Kľúčové slová: internacionalizácia; globálne rozvojové vzdelávanie; ekonomické fakulty; globalizácia; implementácia

Global development education at the Faculty of Economics and Management at SUA in Nitra – one of the forms of internationalization of education. Requirement for internationalization of education is currently highly actual also for the Slovak colleges and universities. The evidence is also the Faculty of Economics and Management at SUA in Nitra, which among other things also aspires to implement new forms of education and new educational approaches to the educational process, in this context. One of them is the global development education. For the purpose of more comprehensive training of future economic actors for the practice in a new global economic and social environment, the gradual implementation of this phenomenon into the educational process at the Faculty of Economics and Management SUA in Nitra (further as FEM SUA), is in progress. Also the research project KEGA is focused on this. Its solutionists are the educators from several departments of FEM. On the basis of this research the paper brings not only the current ideas about the goals, methods and forms of implementation of this new educational approach into the educational process at FEM SUA. Thanks to the fact that the solutionists could meet with the colleagues from other faculties of economics in Slovakia within this research, they tried to find the most appropriate method of implementation of global development education into the educational process at the faculties of economics, together.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 1: 24-43)

Key words: : internationalization; global development education; economic faculties; globalization; implementation

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Svitačová, Eva Mravcová, Anna Moravčíková, Danka: Globálne rozvojové vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre – jedna z foriem internacionalizácie vzdelávania

Sklenářová, Nikola: Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2014, Ostravice – Sepetná, 9. – 10. 10. 2014

Ve dnech 9. – 10. 10. 2014 se konal v malebném prostředí Beskyd již v pořadí 11. ročník konference Pedagogická diagnostika a evaluace, tentokrát s uvedeným rokem 2014.

V úvodu jednání konference přivítal její odborný garant Josef Malach domácí i zahraniční účastníky z Česka, Polska a Slovenska. S radostí bylo konstatováno, že se účastníci scházejí na již v pořadí 11. konferenci, jejíž historie započala v roce 1993 konferencí Pedagogická diagnostika ´93 v Orlové. Od té doby docházelo k dílčím modifikacím jejího názvu a po více než dvaceti letech se koná pod názvem Pedagogická diagnostika a evaluace, který vyjadřuje vzájemnou a často obtížně oddělitelnou souvislost procesů hodnocení klíčových kompetencí žáků, studentů i dospělých účastníků pro edukaci, hodnocení jejího průběhu i dosažených výsledků a současně podmínek pro edukaci, které mohou být dány kvalitou učitelů a vychovatelů, vzdělávacích médií, včetně učebnic i vzdělávacích institucí jako celku.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2015   Komentáre vypnuté na Sklenářová, Nikola: Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2014, Ostravice – Sepetná, 9. – 10. 10. 2014