Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 2.

Obsah

12 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Obsah

Rodríguez, Déborah Martín – Campión, Raúl Santiago: Evaluation of a Study on Flipped Learning and the Use of Digital Tools in Higher Education: Teacher Training

 

Abstract: This paper discusses a university-level study on training secondary school teachers in innovative teaching practices based on the Flipped Learning pedagogical model. The study was conducted on the subject entitled Learning and Personality development, which is part of the Master in Secondary and Baccalaureate Teacher Training, in a Blended Learning context and, specifically, based on the Flipped Learning, Just in time teaching and Bring Your Own Device (BYOD) models. This paper describes the competencies to be developed, the instructional design, the ICT and LKT tools (Information and Communication Technologies and Learning and Knowledge Technologies) used during the learning process and selected according to the educational purpose of the subject and the evaluation system considered. We provide a descriptive analysis of the learning results in addition to the quantitative and qualitative evaluation made by the students of this learning experience. The conclusions drawn from the study serve to highlight the similarities in the findings and observations of other similar studies.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 66-91)

Key words: Learning and knowledge technologies, Teacher Training, Flipped Learning, Active Learning, Motivated Learning.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Rodríguez, Déborah Martín – Campión, Raúl Santiago: Evaluation of a Study on Flipped Learning and the Use of Digital Tools in Higher Education: Teacher Training

Žitniaková Gurgová, Beata – Behúňová, Lucia: Stresory a syndróm vyhorenia v práci učiteľa ZŠ

 

Anotácia: Výskumná štúdia je zameraná na analýzu problematiky stresorov v práci učiteľa a miery syndrómu vyhorenia v práci učiteľa na základnej škole. Výskum bol realizovaný dostupným výberom na vzorke 50 učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy. Metodiku výskumu tvorila testová batéria pozostávajúca z dotazníka vlastnej proveniencie inšpirovanej výskumom O. Clipa a A. Boghean (2015) a C. Henniga a G. Kellera (1996) a dotazníka od A. Pines a E. Aronson (Křivohlavý, 1998) na zistenie miery vyhorenia. Za najstresujúcejšie vo svojej práci považujú učitelia najčastejšie prítomnosť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, časté legislatívne zmeny a spoločenské ohodnotenie ich práce. Za častý prejav stresu pokladali fyzické vyčerpanie, psychické vyčerpanie, náchylnosť k chorobám, bolesti hlavy a vnútorné napätie. Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov – začiatočníkov (BM = 2) nižšia ako u učiteľov – pokročilých (BM = 2,7). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi učiteľmi začiatočníkmi a pokročilými (F = 2,75; p-hodnota = 0,006). Priemerná miera vyhorenia bola u učiteľov I. stupňa ZŠ (BM = 2,72) vyššia ako u učiteľov II. stupňa ZŠ (BM = 2,16). Na základe použitia t-testu bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi týmito skupinami učiteľov (F = 1,12; p-hodnota = 0,036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 2: 92-108

Kľúčové slová: stresory, učiteľ, ZŠ, burnout syndróm, prejavy stresu, copingové stratégie.

Stressors and Burnout in Teacher´s Work at Elementary School. The research study examined perceptions of teachers upon the stress factors and the rate of burnout at the elementary teacher’s work. A sample of 50 teachers of first and second grade of primary school completed the questionnaire by our provenance inspired by research of O. Clipa and A. Boghean (2015) , C. G. Hennig and Keller (1996) and a questionnaire by A. Pines and E. Aronson (Křivohlavý, 1998). It was found that most stressful in teachers work are pupils with special educational needs, frequent legislative changes and social evaluation of their work. They were considered physical exhaustion, mental exhaustion, susceptibility to diseases, headaches and internal tensions, such frequent consequences of the stress. The average rate of burnout among teachers was – Beginners (BM 2) lower than of teachers – Advanced (BM = 2.7). Based on t-test was confirmed by the significant difference between beginners and advanced teachers (F = 2.75; p-value = 0.006). The average rate of burnout among teachers was in the teachers of first grade of primary school (BM = 2.72) higher than in teachers second grade of primary school (BM = 2.16). On the basis of the t-test was confirmed a significant difference between these groups of teachers (F = 1.12; p-value = 0.036).

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 92-108)

Key words: stressors, teacher, primary school, burnout, consequences of the stress, coping strategies.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Žitniaková Gurgová, Beata – Behúňová, Lucia: Stresory a syndróm vyhorenia v práci učiteľa ZŠ

Antalíková, Lenka: Výchovné správanie matiek, prosociálne a agresívne správanie detí predškolského veku

 

Anotácia: Výchova formuje názory, postoje a aj správanie dieťaťa. Na základe správania detí predškolského veku voči rovesníkom môžeme predpokladať ich nasledovné správanie v ďalších vývinových obdobiach, čo je spojené s možným patologickým správaním v pubertálnom období, či dospelosti. Štúdia sa preto zameriava na vzťah medzi vybranými aspektmi výchovy matiek v úplných rodinách a agresívnym a prosociálnym správaním detí v materskej škole k svojim rovesníkom. Ďalej porovnáva mieru prejavovania jednotlivých druhov správania u chlapcov a dievčat. Výskumný súbor tvorilo 28 učiteliek materských škôl a 96 matiek detí vo veku 4,5 až 6,5 roka z úplných rodín zo siedmich materských škôl v Bratislavskom kraji. Mieru používania zložiek výchovy u matiek voči svojmu dieťaťu sme zaznamenali prostredníctvom upraveného dotazníka ADOR (Matějček, Říčan, 1983) na sebavýpovede matiek. A na získanie údajov o správaní dieťaťa v MŠ sme použili Škálu sociálneho správania dieťaťa predškolského veku – učiteľská forma [PSBS-TF, The Preschool Social Behaviour Scale – Teacher Form] (Crick, Casas, Mosher, 1997). V miere prejavovania agresie a prosociálneho správania sa u dievčat a chlapcov rozdiely nepreukázali. Preukázalo sa však rozličné pôsobenie výchovy matiek na dievčatá a chlapcov. Naše hypotézy sa sčasti potvrdili. Štatisticky významné korelačné vzťahy so správaním detí sa preukázali pri prejavovaní hostility, pozitívneho záujmu, direktívnosti a nedôslednosti vo výchove matiek. Žiadny štatisticky významný vzťah so správaním detí sa nepreukázal pri autonómii vo výchove zo strany matiek. Tieto výsledky sú do značnej miery podobné ako výsledky zo zahraničných výskumov.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 2: 109-133

Kľúčové slová: fyzická agresia, predškolský vek, prosociálne správanie, výchova, vzťahová agresia.

Educational Behavior of Mothers, Prosocial and Aggressive Behavior of Children of Preschool Age. The education shapes the opinions and attitudes and behavior of the child. Based on the behavior of preschool children to their peers, we can expect the following behavior in other developmental stages, which is to involve with possible pathological behavior in the adolescence or adulthood. Therefore the study is focused on relationship between scales of parenting styles of mothers in complete family and aggressive and prosocial behavior of children to their peers in kindergarten. It also compares degree of manifestation of different kinds of behavior in boys and girls. The sample consist of 28 kindergarten teachers and 96 mothers of kids in age from 4,5 to 6,5 years coming from complete families in seven kindergartens in Bratislava region. Degree of using elements of parenting styles in mothers towards their children was measured by modified questionnaire ADOR (Matějček, Říčan, 1983) for self-assessment of mothers. For getting data of children behavior in kindergartens we used Preschool Social Behavior Scale –Teacher Form (Crick, Casas, Mosher, 1997). We haven‘t found a difference in degree of aggression and prosocial behavior between boys and girls. But we found different effect of mother´s parenting style on girls and boys. Our hypothesis was partially confirmed. Statistically significant correlations were demonstrated between the children´s behavior and exercising hostility, positive interest, directivity and inconsistency in parenting style of mothers. He wasn´t demonstrated statistically significant correlation between the children´s behavior and autonomy in parenting style of mothers. These results are largely similar to those of the foreign studies.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 2: 109-133)

Key words: Physical aggression, Preschool age, Prosocial behavior, Upbringing, Relation aggression.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Antalíková, Lenka: Výchovné správanie matiek, prosociálne a agresívne správanie detí predškolského veku

Koršňáková, Paulína: Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA

17. a 18. marca 2017 sa v Berlíne stretla rada EERA, ktorá od roku 1994 združuje zástupcov európskych (vedeckých) spoločností činných vo výskume vzdelávania. Vďaka prezieravosti a strategickej aktivite predchádzajúceho predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti Ladislava Macháčka je naša spoločnosť (SPS) jednou zo zakladajúcich členských spoločností tejto asociácie.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA