Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 9, číslo 3.

Obsah

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Obsah

Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií

 

Anotácia: Celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí na vstup do manželstva. Zároveň sa počas posledných desaťročí masívne rozšírili neformálne partnerské zväzky, kohabitácie, nielen na Slovensku, ale vo väčšine postindustriálnych štátov a stali sa bežnou formou partnerského spolužitia. V príspevku je prezentovaný výskum, zameraný na skúmanie postojov k manželstvu a kohabitácii z pohľadu troch generácií. Výskum bol realizovaný v období január – apríl 2017 na vybranej vzorke respondentov, ktorú tvorili reprezentanti troch generácií – študenti, rodičia, starí rodičia. Jeho cieľom bolo zmapovať názory verejnosti na aktuálne trendy v rodinnom správaní z pohľadu troch generácií, s akcentom na postoje k manželstvu a nemanželskému spolužitiu. Výskumom bolo preukázané, že názory respondentov na skúmanú problematiku manželstva a kohabitácie štatisticky významne závisia od príslušnosti respondenta k danej generačnej skupine.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 122-134

Kľúčové slová: rodina, manželstvo, kohabitácia, x2 test.

“Marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The overall change of the political and social environment is causing that young people are not motivating to enter the marriage. At the same time, informal partnership, cohabitation, not only in Slovakia, but in most post-industrial countries, have become massively expanded during the last decades and have become a common form of partnership. The paper presents a research focusing on exploring attitudes towards marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The research was conducted in January – April 2017 on a sample of respondents, which was composed of representatives of three generations – students, parents, old parents. The aim was to map public opinion on current trends in family behavior from the perspective of three generations, with emphasis on attitudes towards marriage and non-marital cohabitation. Research has shown that respondents‘ views on the examined marriage and cohabitation are statistically significant depending on the respondent’s belonging to the generational group.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 122-134)

Key words: family, marriage, cohabitation, x2 test.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií

Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí

 

Anotácia: Príspevok je zameraný na analýzu výchovných programov školských klubov detí. Prieskumnú vzorku tvorili výchovno-vzdelávacie zariadenia – ŠKD, ktorých výchovné programy boli vytvorené v rozmedzí rokov 2016 – 2018. Náhodným výberom bolo získaných 17 výchovných programov. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina skúmaných ŠKD preberá obsah výchovného programu zo vzorového výchovného programu (2009), čím nevyužíva možnosť vytvorenia a upravenia výchovného programu podľa vlastných preferencií či preferencií školy. Ďalším zistením vyplývajúcim z prieskumu je to, že ŠKD stotožňujú vzdelávaciu tematickú oblasť výchovy s režimovou činnosťou príprava na vyučovanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 135-149

Kľúčové slová: školský klub detí, tematické oblasti výchovy, výchovný program, výkonový štandard.

“Analysis of educational programs of after school clubs. The paper is focused on the analysis of educational programs of after school clubs. The survey sample consist of education facilities – after school clubs whose educational programs were created between 2016 and 2018. There were analyzed 17 educational programs which were get through the random selection. The survey revealed that most of the after school clubs have taken the content of the educational program from the example educational program (2009). In this way after school clubs do not use the possibility to create and modify an educational program according to their own preferences or preferences of schools. Another finding from the survey is that after school clubs identifies the educational thematic area of education with the regime activity – preparation for teaching.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 135-149)

Key words: after school club, tematic areas of education, educational program, performance standard.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí

Vorlíček, Radek: „Chráníme sebe a děti“: kamerový systém v problémové základní škole

 

Anotácia: Článek zkoumá úlohu kamerového systému v základní škole, která se nachází v západní části Slovenské republiky. Zaměřuje se zejména na otázku šikany a věnuje pozornost tomu, zda kamerový systém dokáže šikanu zmírnit či odbourat. Výsledky výzkumu ukazují, že kamerový systém šikanu nedokáže ani zachytit, ani potlačit. Dokáže ji pouze přesunout do méně viditelné formy. Předkládaný text je založen na kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 150-159

Kľúčové slová: Kamerový systém; základní škola; šikana, romský žák; selekce.

“We protect ourselves and the kids“: The Camera System in Problematic Elementary School. The purpose of my study is to analyze the camera system at one of the elementary school in Slovak republic. I especially describe how the lives of children at school have been influenced by the camera system. The special attention is paid to the role of the camera system in relation to school bullying. The study is based on long-term, qualitative, inductive, and ethnographic fieldwork. The central method of the fieldwork was ethnographic observation. The results of this study show that the camera system cannot prevent socio-pathological phenomena in educational settings. The study also sheds light on aspects of interactions of school and non-school settings.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 150-159)

Key words: Camera system; elementary school; bullying; Roma pupil; selection.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Vorlíček, Radek: „Chráníme sebe a děti“: kamerový systém v problémové základní škole

Šuličová, Andrea, Derňarová, Ľubica, Šantová, Tatiana, Cinová, Jana, Novotná, Zuzana, Šimová, Zuzana: Informovanosť pedagógov o prevencii akútnych komplikácií diabetes mellitus 1. typu u detí

 

Anotácia: Výskyt ochorenia diabetes mellitus 1. typu v súčasnosti vykazuje narastajúcu incidenciu a prevalenciu vo vekovej kategórii detí predškolského a školského veku. Výrazným spôsobom ovplyvňuje biologickú, psychologickú a sociálnu dimenziu kvality života dieťaťa. Významne ovplyvňuje aj pobyt dieťaťa v škole. Rodič tu nemá možnosť dozoru nad dodržiavaním liečebných opatrení u dieťaťa. Pedagógovia majú byť preto informovaní o zdravotnom stave dieťaťa a potrebných opatreniach, ako napríklad aplikácia inzulínu, meranie glykémie, diétne obmedzenia a špecifiká pohybovej aktivity. Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť úroveň informovanosti pedagógov o ochorení DM 1. typu u detí. Na základe výsledkov prieskumu môžeme potvrdiť potrebu zvýšenia úrovne informovanosti o danej problematike na školách a zvýšiť tak pocit bezpečia detí s DM a ich rodičov počas školskej dochádzky a eliminovať vznik prípadných komplikácií.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 160-173

Kľúčové slová: informovanosť, pedagóg, prevencia, akútne komplikácie, diabetes mellitus 1. typu.

Awareness of pedagogues on the prevention of acute complications of Children with Diabetes mellitus of the first type. The occurrence of Diabetes mellitus of the first type is currently showing increasing incidence and prevalence in the pre-school and school age children. It significantly affects the biological, psychological and social dimensions of the child’s quality of life. It also significantly affects the child’s stay at school. There is no possibility for a parent to supervise the child’s treatment. Pedagogues should therefore be informed about the child’s health status and necessary measures such as insulin application, blood glucose measurement, dietary constraints, and specifics of physical activity. The main objective was to determine the level of awareness of pedagogues about Diabetes mellitus of the first type in children. Based on the results of the DM Disease Survey, we can confirm the need to increase the level of awareness of the issue in schools, thus increasing the sense of safety of children with DM and their parents during schooling and eliminating possible complications.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 160-173)

Key words: information, teacher, prevention, acute complications, diabetes mellitus of the first type.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Šuličová, Andrea, Derňarová, Ľubica, Šantová, Tatiana, Cinová, Jana, Novotná, Zuzana, Šimová, Zuzana: Informovanosť pedagógov o prevencii akútnych komplikácií diabetes mellitus 1. typu u detí