Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 10, číslo 3.

Obsah

15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Obsah

Komora, Juraj, Kozárová, Nina: Vzťah výkonovej motivácie a veku žiakov


Anotácia: Motivácia je v učebnom procese žiakov navonok veľmi ťažko pozorovateľná. Nevieme ju objektívne posúdiť, s istotou ju nevidíme, t. j. nevieme ani s určitosťou povedať, s akou mierou a akým druhom motivácie konkrétny žiak k požadovanému výkonu pristupuje. Čo ale vieme s istotou povedať je, že na celú problematiku nemôžeme nazerať len z hľadiska vonkajšej a vnútornej motivácie, ale musíme ju vnímať z pohľadu rôznych dimenzií. V nadväznosti na spomínanú skutočnosť sa naša štúdia zaoberá otázkami výkonovej motivácie a analyzuje ju vo vzťahu k veku žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 172-180

Kľúčové slová: motivácia, školský výkon žiakov, výkonové potreby, výkonová motivácia

Relation between performance motivation and pupil age. Is very difficult to observe motivation in the pupils‘ learning process. We cannot objectively assess motivation, we do not see it with certainty, we do not know how much and what kind of motivation individual pupils‘ approaches require to achieve the desired school performance. However, we can say with certainty that we cannot look at the whole issue only from the perspective of external and internal motivation, but we must perceive it from the perspective of different dimensions. Consequently, our study deals with the issue of performance motivation and it is based on the analysis in relation to the age of the pupils.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 172-180)

Key words: motivation, school performance of pupils, performance needs, performance motivation.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Komora, Juraj, Kozárová, Nina: Vzťah výkonovej motivácie a veku žiakov

Tatarko, Michal: Vplyv jazykových predpokladov na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka


Anotácia: Štúdia sa zaoberá skúmaním jazykových predpokladov a ich vplyvu na učenie sa cudzieho jazyka. Jej primárnym cieľom je teoreticky a empiricky vymedziť úlohu jazykových predpokladov v procese učenia sa cudzieho jazyka. V teoretickej rovine sú opísané vybrané komponenty jazykových predpokladov. Z teoretického rozboru sme vyvodili premenné, ktoré vystupujú ako možné prediktory úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Následný výskum bol uskutočnený na základe štatistického spracovania kvantitatívnych údajov zozbieraných na slovenských gymnáziách v Prešovskom kraji. Obsahom výskumu je štatistická analýza korelácie medzi jednou nezávislou (úroveň lingvistického komponentu jazykových predpokladov) a jednou závislou premennou (úroveň úspešnosti učenia sa anglického jazyka). Na zber dát boli použité nástroje založené na metóde testovania a škálovania. Jednotlivé výsledky potvrdili predpokladané skutočnosti a identifikovali lingvistický komponent jazykových predpokladov ako prediktor úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Tieto výsledky sú v porovnaní s inými zahraničnými štúdiami do značnej miery podobné.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 181-200

Kľúčové slová: jazykové predpoklady, komponenty jazykových predpokladov, fonetické kódovanie, lingvistický komponent, pamäťový komponent, úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka

The Effect of Language Aptitude on Foreign Language Learning. The paper deals with language aptitude and its effect on the foreign language learning. The main aim is to explore the language aptitude and identify its role in foreign language learning from theoretical and empirical point of view. Based on the theoretical analysis, we identified a variable that can serve as a potential predictor of success in the foreign language learning. Data, which we collected at selected grammar schools in Prešov district, were statistically analyzed – we examined the correlation between the linguistic component of language aptitude (independent variable) and language learning success (dependent variable). The data were collected by means of testing and scaling. The result confirmed the assumed hypothesis that the language aptitude is a relevant predictor of success in foreign language learning. This result is in comparison to other studies very similar.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 181-200)

Key words: language aptitude, components of language aptitude, phonetic coding, linguistic component, memory, success in foreign language learning.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Tatarko, Michal: Vplyv jazykových predpokladov na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka

Reid, Eva: Potreba národných učebníc angličtiny a špecifiká tvorby učebníc pre potreby slovenského žiaka


Anotácia: Vyučovanie anglického jazyka má na Slovensku dominantné postavenie, čo sa týka vyučovania cudzích jazykov. Anglický jazyk je povinným cudzím jazykom od tretieho ročníka základných škôl. Medzinárodné a národné výskumy poukazujú na silné postavenie učebníc na slovenských školách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby učebnice anglického jazyka boli dobré a vhodné pre potreby slovenského žiaka. Náš trh je zaplavený učebnicami anglického jazyka od veľkých medzinárodných vydavateľstiev, ktoré nie vždy spĺňajú požiadavky pre slovenského žiaka. Táto práca sa zaoberá porovnávaním zahraničných učebníc a slovenských učebníc prihliadajúc na ich vhodnosť pre potreby slovenského žiaka. Už roky sa volá po potrebe vytvoriť národné učebnice anglického jazyka, ale tie v našom školstve stále absentujú a tie učebnice, ktoré existujú, sa len veľmi ťažko dostávajú do slovenských škôl.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 201-222

Kľúčové slová: učebnice anglického jazyka, špecifiká slovenského žiaka, tvorba učebníc

The need of national English textbooks and specifics of creating of textbooks for needs of the Slovak pupil. English language has a dominant place in the Slovak educational system and it is a compulsory foreign language from the third grade of primary schools. International and national research studies show that textbooks have a strong position in Slovak schools, and for this reason, it is very important to use good English language textbooks which would fulfil the needs of Slovak pupils. The market in Slovakia is full of English language textbooks from big international publishers, which are not always suitable for the needs of Slovak learners. This paper compares international textbooks and Slovak textbooks focusing on the specific needs of Slovak learners. There have been requirements to create national textbooks for many years, but such books are still missing, or the existing ones have great difficulties to get into Slovak schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 201-222)

Key words: English language textbooks, needs of Slovak pupils, writing textbooks.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Reid, Eva: Potreba národných učebníc angličtiny a špecifiká tvorby učebníc pre potreby slovenského žiaka

Zelinová, Zuzana: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?


Anotácia: Napriek tomu, že Sokrates sa preslávil tvrdením „viem, že nič neviem“, je považovaný za jedného z najväčších morálnych učiteľov všetkých čias. Jeho netradičné vychovávateľské umenie spočívalo v tom, že svojich žiakov viedol k rovnakému poznaniu – t.j. k tomu, aby dosiahli „vedomú nevedomosť“, ktorá ich oslobodzovala od nepravdivých mienok a približovala k areté. Dôležitú súčasť sokratovskej výchovy predstavovala vzájomná priateľská láska. Hlavným cieľom predkladanej štúdie je poukázať na využitie a aplikáciu sokratovskej paideie v súčasnosti, teda snaha zodpovedať otázku: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 223-232

Kľúčové slová: sokratovská paideia, pôrodnícke umenie, elenchos, dialóg, Platón

Is Socratic Education Still Actual? Although Socrates is famous for saying „I know that I know nothing“, he is considered one of the greatest moral teachers of all time. By his uncoventional educational art led his students to the same knowledge – to achieve a „conscious ignorance“ that freed them from false beliefs and helped them to acquire aretê. An important part of Socratic education was mutual friendly love. The main aim of this paper is to point out the use and the application of Socratic paidea today by answering the question: Is Socratic education still actual?

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 223-232)

Key words: Socratic paideia, maieutic art, elenchus, dialogue, Plato.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Zelinová, Zuzana: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?