Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 1.

Obsah

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Obsah

Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie


Anotácia: Udržanie demokracie ako politického zriadenia závisí od vzdelaných občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a racionálne argumentovať. Každý človek v danej spoločnosti by mal disponovať istými občianskymi kompetenciami. Tie by mali byť rozvíjané predovšetkým v období všeobecného vzdelávania. Zmyslom gramotnosti je okrem rozvoja zručností čítania a písania aj príprava žiakov na občiansky a politický život. Na to, aby sa jednotlivci stali súčasťou spoločnosti, musia vedieť čítať pre svoje účely a zároveň hodnotiť informácie s cieľom uskutočniť rozhodnutia. V súčasnosti si v zahraničnej edukačnej sfére čoraz viac získava pozornosť koncept deliberatívnej demokracie, ktorý vychádza z predstavy, že cieľom deliberácie nemusí byť nevyhnutne prijatie konsenzu, ale jej podstatou je diskusia o probléme s ostatnými jednotlivcami, argumentovanie a zdôvodňovanie. Práve v rámci občianskeho vzdelávania si deliberácia môže nájsť vhodné uplatnenie ako typ komunikačnej techniky podporujúci skupinovú diskusiu. Ide tak o rozlišovanie medzi demokratickým a pedagogickým konceptom deliberácie, pričom v príspevku vychádzame z pedagogického konceptu.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 5-15

Kľúčové slová: deliberatívna demokracia, deliberácia, občianske vzdelávania, občianska gramotnosť

Civic Education Using the Principles of Deliberative Democracy. Maintaining democracy as a political establishment depends on educated citizens who are able to think critically and reasonably. Every person in a society should have certain civic competences. These should be developed especially in the period of general education. In addition to developing reading and writing skills, literacy aims to prepare pupils for civic and political life. In order to become part of society, individuals need to be able to read for their own purposes and at the same time evaluate information to make decisions. Nowadays, the concept of deliberative democracy is increasingly gaining attention in the foreign educational sphere, based on the notion that deliberation does not necessarily aim at adopting consensus, but rather involves discussing the problem with other individuals, arguing and reasoning. It is in the context of civic education that deliberation can find a suitable application as a type of communication technique supporting group discussion. It is thus a distinction between the democratic and pedagogical concept of deliberation, while the paper is based on the pedagogical concept.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 5-15)

Key words: deliberative democracy, deliberation, civic education, civic Literacy.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie

Karpeľová, Radoslava, Haláková, Zuzana: Obsahová analýza náročnosti textu v téme Karboxylové kyseliny v učebniciach chémie pre základné a stredné školy na Slovensku


Anotácia: Didaktické texty spracované v učebniciach pre základné a stredné školy sú častokrát podrobované kritike zo strany učiteľov, rodičov i samotných adresátov, t.j. žiakov, sú posudzované ako náročné, presýtené informáciami, nezaujímavé a označované ďalšími negatívnymi prívlastkami. Na obsahovú analýzu náročnosti sme vybrali tému z organickej chémie Karboxylové kyseliny. Vychádzali sme z dostupných a učiteľmi aktuálne používaných učebníc chémie pre základné školy a gymnáziá na Slovensku. Z tohto dôvodu sa javí ako opodstatnené potvrdiť alebo poprieť kritiku konkrétnymi meraniami a zisteniami. Cieľom bolo preskúmať náročnosť vybraných textov s rovnakým obsahovým zameraním v dostupných učebniciach chémie na Slovensku. Ukázalo sa, že nami analyzované texty sa svojou obťažnosťou zaraďujú do priemerných hodnôt, ktoré uvádzal Průcha (1998) pre učebnice chémie.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 46-57

Kľúčové slová: analýza textu; náročnosť chemického textu, učebnice chémie

Content analysis of a textual matter difficulty in the topic Carboxylic Acids in chemistry textbooks for the primary and secondary grammar schools in Slovakia. The pedagogical texts in the textbooks for the primary and secondary grammar schools are very often critisised by teachers,, parents and pupils as well. The texts are evaluated as difficult, overburdened and uninteresting etc. There was chosen the content analysis of a textual matter for the organic chemistry topic Carboxylic Acids. The groundwork was an analysis of the accessible and currently used chemistry textbooks at the primary and secondary schools in Slovakia. From this point of view it seems resonable to validate or to disprove the critics with factual measuring and findings. The aim was to explore the difficulty of chosen textual matter with the same content in the accessible Slovak chemistry textbooks. We found out that the texts we analysed were in average values, that Průcha (1998) determined for chemistry textbooks.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 46-57)

Key words: analysis of textual matter, chemistry textbook, difficulty of chemical textual matter.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Karpeľová, Radoslava, Haláková, Zuzana: Obsahová analýza náročnosti textu v téme Karboxylové kyseliny v učebniciach chémie pre základné a stredné školy na Slovensku

Temiaková, Dominika: Aktuálne témy občianskeho vzdelávania dospelých

Anotácia: Občianske vzdelávanie ako jeden z druhov vzdelávania dospelých zastáva v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Rozvíja občianske sebauvedomenie a slobodu, odolnosť voči manipuláciám a frustrácii z diania v spoločnosti, je tiež prevenciou extrémizmu. Ak má byť účinné a efektívne, svojou povahou a charakterom si vyžaduje, aby bolo realizované neobmedzene, aj ako neoddeliteľná súčasť ďalšieho vzdelávania, a zároveň musí byť určené a dostupné všetkým skupinám obyvateľstva bez rozdielu. Príspevok sa venuje vybraným charakteristickým črtám občianskeho vzdelávania dospelých, obsahovému zameraniu a stručnému náčrtu inštitucionálneho zabezpečenia občianskeho vzdelávania v Českej republike a v Nemecku.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 58-64

Kľúčové slová: občianske vzdelávanie, dospelí, význam, obsah a témy občianskeho vzdelávania dospelých

Current topics of adult civic education. Civic education as one of the types of adult education plays an irreplaceable role in society. It develops civic self-awareness and freedom, resilience to manipulation and frustration in society, as well as preventing extremism. If it is to be effective and efficient, it, by its nature and nature, requires that it be carried out indefinitely, as an integral part of further education, and at the same time it must be identified and accessible to all groups of the population without delay. The paper deals with selected characteristic features of adult civic education, its content and brief outline of institutional provision of civic education in the Czech Republic and Germany.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 58-64)

Key words: civic education, adult, importance, content and topics of adult civic education.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Temiaková, Dominika: Aktuálne témy občianskeho vzdelávania dospelých

Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia


V priestoroch zámku v Smoleniciach sa v dňoch 17. -18. októbra 2019 uskutočnila mimoriadne cenná konferencia z oblasti dejín školstva a vzdelávania 20. storočia zameraná predovšetkým na totalitné ideológie. Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu bola venovaná obetiam, prenasledovaným a perzekvovaným a skrytým hrdinom obdobia komunizmu. Konferenciu zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu výchovy (CEUPES) a časopis Historia Scholastica. Medzinárodná konferencia bola súčasťou riešenia dvoch projektov VEGA: VEGA No. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 a VEGA No. 1/0056/19 Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia