Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 4.

Hanesová, Dana: Podpora hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na univerzitách

Jedným zo spôsobov napĺňania zámerov Bolonského procesu je vytváranie systémov kvality vzdelávania na univerzitách. Cieľom tohto procesu je vytvoriť medzinárodne uznávaný európsky spoločný vysokoškolský vzdelávací priestor na základe spoločne akceptovaných štandardov a noriem kvality vzdelávania. Druhou oblasťou hodnotenia univerzitného prostredia je kvalita výskumno-publikačnej činnosti univerzitných výskumníkov, vrátane doktorandských študentov.

K zvyšovaniu kvality vzdelávania a výskumu na Univerzite Mateja Bela v uplynulých troch rokoch mal prispieť aj projekt „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na Univerzite Mateja Bela (UMB)”, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom (ITMS kód: 26110230082). Cieľom tejto správy je priblížiť hlavné prínosy aktivity 1.3 „Edukácia – výskum – evalvácia“ projektu, využiteľné aj inými pracoviskami.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Hanesová, Dana: Podpora hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na univerzitách

Kosturková, Martina: Prednáška M. Chrásku Málo využívané metódy zberu dát

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove každoročne usporadúva prednášky popredných slovenských a českých metodológov pre doktorandov, postdoktorandov, mladých vedeckých pracovníkov, ale aj pre akademickú obec. Dňa 12. 5. 2015, na jej pôde, významný český metodológ M. Chráska predstavil auditóriu svoju prednášku s názvom Málo využívané metódy zberu dát. V úvode autor zdôraznil dôvod prednášky, jej koncepciu a základné východiská. Najskôr vo všeobecnej rovine poukázal na dve základné para-digmy v pedagogike: 1. pozitivistickú, z ktorej vychádzajú klasické pedago-gické výskumy, často označované ako vedecké, či výskumy kvantitatívne orientované; 2. post-pozitivistickú – výskumy kvalitatívne orientované. Ako sám autor konštatuje, oba predstavené typy výskumov majú svoje silné a slabé stránky, nemôžeme z nich jeden považovať za univerzálne použiteľný (vo všetkých situáciách a na všetky účely).

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Kosturková, Martina: Prednáška M. Chrásku Málo využívané metódy zberu dát

Breaux, Annette – Whitaker, Todd: 50 spôsobov na zlepšenie správania študentov: zmena výučbového prostredia – učiť jednoduchšie (Imrich Ištvan)

Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2012. 160 s. ISBN 978-3-407-62745-2

Publikácia s názvom 50 spôsobov ako zlepšiť správanie žiakov (voľný preklad autora recenzie) od amerických autorov Annete Breaux (Nicholls State University in Thibodaux, Louisiana) a profesora Todda Whitakera (Indiana State University in Terre Haute, Indiana) je cenným i prakticky obohacujúcim prínosom poznania špecifík didaktickej praxe. V americkom originálne vyšla publikácia pod názvom 50 ways to improve student behavior: simple solutions to complex challenges. Autori publikácie patria v USA k uznávaným odborníkom v oblasti prípravy učiteľov a praktickej školskej pedagogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Breaux, Annette – Whitaker, Todd: 50 spôsobov na zlepšenie správania študentov: zmena výučbového prostredia – učiť jednoduchšie (Imrich Ištvan)

Zacharová, Jarmila: Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939 (Igor Marks)

Žilina: Žilinská univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-554-0906-1

Dejiny školstva a pedagogiky sa v poslednom období dostali z piedestálu základnej pedagogickej disciplíny na okraj pedagogického záujmu a v rámci študijných plánov vysokých škôl sa ich časová dotácia pomaly a isto znižuje. Vysokoškolské pracoviská, kde sa dejiny školstva seriózne vyučujú, by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. O to cennejšie je, keď sa na knižnom trhu objaví seriózna monografia zaoberajúca sa problematikou dejín školstva a pedagogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Zacharová, Jarmila: Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939 (Igor Marks)

Kasperová, Dana: Výchova a vzdělávání průmyslového člověka v kontextu vývoje firmy Baťa v meziválečném Zlíne (Blanka Kudláčová)

Liberec: Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4

Problematika fenoménu firmy Baťa a jej protagonistov – Tomáša Baťu a jeho nevlastného brata Jana Antonína Baťu, začala byť predmetom záujmu odborníkov z jednotlivých vedných oblastí ihneď po r. 1989. Išlo však zväčša o prvoplánové diela deskriptívneho charakteru, nesúce často subjektívne názory autora. Bolo to spôsobené tým, že v období socializmu baťovský fenomén nemohol byť objektívne analyzovaný a kriticky prehodnotený. Z tohto dôvodu vítam snahu mladej historičky pedagogiky Dany Kasperovej a jej pokus analyzovať výchovu a vzdelávanie vo firme Baťa v medzivojnovom Zlíne. Zvlášť oceňujem, že uvedený fenomén sleduje v optike širšieho sociologického a sociálneho kontextu a rekonštruuje ho vychádzajúc z vlastných archívnych bádaní.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Kasperová, Dana: Výchova a vzdělávání průmyslového člověka v kontextu vývoje firmy Baťa v meziválečném Zlíne (Blanka Kudláčová)