Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (1) Studies – abstracts

Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Anotácia: Školy ako pozitívne deviantné systémy. V článku sa zaoberáme mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo segregovaného prostredia a ich možnosťami štúdia na stredných školách. Rómska populácia na Slovensku má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Rómovia/ky, najmä tí z marginalizovaných komunít, často nedosahujú stredoškolské vzdelanie. Práca používa prístup pozitívnej deviácie a skúma práve tých Rómov a Rómky, ktorí/é boli v stredoškolskom štúdiu úspešní/é. Cieľom tejto časti výskumu je zistiť, aké okolnosti (kontext) a stratégie či praktiky na strane škôl umožnili mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pokračovať alebo ukončiť stredoškolské vzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 77-102

Kľúčové slová: marginalizovaná rómska komunita, stredná škola, prístup pozitívnej deviácie, disciplinačný systém, uplatniteľnosť na trhu práce, prihliadanie na ťažké životné podmienky, stereotypy o rómskych žiakoch/čkách

School as a Positive Deviants Systems. Abstract: In this article I deal with youngsters from segregated environment and their high school study options. There is very low level of education in Slovak Roma population. They do not achieve high school degree. My work use positive deviance approach and is focused on young Roma people successful in high school education. Aim of this part of the research, is find out what circumstances (context), strategies and practices help young people to reach high school degree.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 77-102)

Key words: : marginalized roma community, high school, positive deviance approach, system of disciplination, employability, consideration of difficult living condition, stereotypes of roma students

Stiahnuť celý článok v PDF

18 apríla, 2016   Komentáre vypnuté na Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy

Stoláriková, Zuzana: Žalovanie a hierarchia – etnografická Analýza

Anotácia: Žalovanie a hierarchia v detskej vrstovníckej skupine – etnografická analýza. Predškolské deti majú tendenciu organizovať svoje skupiny do veľmi dobre zadefinovanej hierarchie. Žalovanie, ako pozorovateľnú formu klebiet, využívajú ako nástroj na trestanie neprijateľného správania. Zároveň však predstavuje stratégiu dominantných detí, prostredníctvom ktorej obraňujú spoločenské zdroje. Niektoré výskumy však naznačujú, že dominantní jednotlivci sú častejšie predmetom klebiet. Príspevok si preto kladie za cieľ overenie nasledujúceho výskumného predpokladu: Menej dominantní jednotlivci využívajú žalovanie na viac dominantných členov skupiny s cieľom oslabenia ich povesti v detskej vrstovníckej skupine. Výsledky naznačujú, že cieľom žalovania menej dominantných detí je nielen oslabenie reputácie tých detí, ktoré sú v hierarchii na vyššej alebo relatívne vysokej pozícii, ale aj to, že vytvárajú pritom koalície.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 22-39

Kľúčové slová: dominancia; sociálna hierarchia; žalovanie; klebety; agonistické správanie

Tattling and Hierarchy – Ethnographic Analysis. Abstract: Preschool children tend to organize their groups in very well defined hierarchy. Children use tattling, which is an observable form of gossip, as a tool to punish unacceptable behavior. However, it is also a strategy of dominant children to protect common resources. On the other hand, other studies suggest dominant individuals are the subject of gossip more frequently. This study aims to verify following hypothesis: Less dominant individuals use tattling to weaken the reputation of more dominant individuals in their common children peer group. The results suggest the tattling goal of less dominant children really is to weaken the reputation of those children who are higher in the hierarchy, but it is used to create coalitions also.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 22-39)

Key words: : dominance; social hierarchy; tattling; gossip; agonistic behavior

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2016   Komentáre vypnuté na Stoláriková, Zuzana: Žalovanie a hierarchia – etnografická Analýza

Hlaďo, Petr: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost

Anotácia: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost. Empiricky orientovaná studie je zaměřena na zmapování názorů žáků základních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť a jejich rodičů na vzdělání, jeho vliv na pracovní uplatnění, životní spokojenost a úspěšnost. Dále je zhodnocen subjektivně vnímaný význam kongruence zvolené vzdělávací a profesní dráhy se zájmovým zaměřením. Použitým výzkumným nástrojem byly párové dotazníky pro žáky absolventských ročníků základních škol (n = 779), středních odborných škol a středních odborných učilišť (n = 442) a jejich rodiče. Sběr dat proběhl v roce 2011 na 40 základních a 20 středních školách. Z provedených analýz vyplývá, že respondenti připisují hodnoceným oblastem poměrně velký význam. Tyto poznatky jsou pozitivní, neboť se zkoumané proměnné významně promítají do rozhodování o vzdělávací a profesní dráze.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 213-231

Kľúčové slová: vzdělání, profese, životní úspěch, kariéra, kariérové rozhodování, volba střední školy, volba vysoké školy, vzdělanostní aspirace, životní spokojenost

Opinions of Pupils and Parents on Importance of Education and Profession for Life Success and Satisfaction. The empirical study focuses on examining opinions of graduates of primary school, secondary technical schools and secondary vocational schools as well as their parents on education, its effect on employment chances, life satisfaction and life success. In addition, subjectively conceived importance of congruence between the chosen educational and professional careers with the interest of pupils was explored. Questionnaires were administered to primary school graduates (n = 779), secondary technical school and secondary vocational school graduates (n = 442) and to their parents. Data were gathered in 2011 in 40 primary and 20 secondary schools. The analyses showed that respondents attribute relatively high importance to the investigated domains. These findings are found satisfactory because the variables that were investigated affect the decision on educational and professional careers of pupils.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 213-231)

Key words: education, profession, life success, career, career decision making, choice of secondary schools, choice of university, academic aspiration, life satisfaction

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Hlaďo, Petr: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost

Cencič, Majda – Istenič Starčič, Andreja – Borota, Bogdana: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku

Anotácia: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku. Jedným z mimoriadnych cieľov vedomostnej spoločnosti je umožniť každému prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT). Od učiteľov sa preto požaduje, aby prijali nové úlohy a reagovali na nové požiadavky. V tomto rámci nás zaujímalo, ako učitelia v Slovinsku používajú IKT vo svojom vyučovaní. Výskumu sa zúčastnilo 468 učiteľov, väčšinou učiacich vo svojej triede všetky predmety. Výsledky ukázali priemerné využívanie IKT vo vyučovaní; IKT sa využíva najmä pri kontrole ovládania učiva žiakmi a pri jeho upevňovaní ako aj pri motivovaní žiakov. Naopak, málo sa používa pri skúšaní a kontrole vedomostí žiakov. Možno konštatovať, že výcvik učiteľov v používaní IKT, ktorý sa začal v Slovinsku v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, priniesol isté pozitívne výsledky, avšak proces rozvoja kompetencií používať IKT vo vyučovaní musí pokračovať, a to ako u študentov učiteľstva tak i u učiteľov v praxi.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 232-246

Kľúčové slová: učitelia, kompetencie, vyučovacia prax, informačné a komunikačné technológie (IKT)

One of the outstanding goals of a knowledge-based society is to enable everyone access to information and communication technology (ICT). This requires teachers to take on new tasks and respond to new demands. With regard to the above, we were interested in the use of ICT in classroom practice of Slovene teachers. The results based on a survey administered to a sample of 468 educational staff, mostly classroom teachers, show only a medium use of ICT in classroom practice. It is used mostly for revision and consolidation of the subject matter, and motivation of pupils, and less for examination and assessment of knowledge. We can conclude that training teachers for the use of ICT, which started in Slovenia in the seventies, yielded some positive results, while the development of competencies for using ICT in classroom practice is a process which has to be continued both with pre-service and in-service teachers.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 232-246)

Key words: teachers, competencies, classroom practice, information and communication technology (ICT)

Stiahnuť celý článok v PDF

13 októbra, 2012   Komentáre vypnuté na Cencič, Majda – Istenič Starčič, Andreja – Borota, Bogdana: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku

Family and its Trust in School (Jana Majerčíková)

Family and parents are becoming more active partners nowadays. This close partnership is a part of consequences of broader social and political changes that occurred during the last twenty years. The society, including its subsystems, i.e., the school and the society, has undergone substantial modifications. The paper describes the possible forms of the current family ranging from the traditional one to the modern and the post-modern one. In the main part, the paper focuses on identifying and describing the multidimensionality of the family-school relationship. This relationship can be viewed and evaluated at the levels of social institutions, social organisations, and individuals. The paper then shifts the focus to the sociological category of trust. This category is much perceived nowadays due to changing conditions of the modern society in which individuals lack trust. In the final part, a proposition is presented that trust must be considered in facilitating good relationships between the family and the school.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 1: 9-27)

Key words: family, school, (post)modernity, family-school relationship, teacher, parent, trust

Download Paper in PDF

13 januára, 2011   Komentáre vypnuté na Family and its Trust in School (Jana Majerčíková)