Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 3.

Obsah

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Obsah

Ďuricová, Lenka, Petrík, Štefan, Vašašová, Zlata: Vnímanie autority učiteľom – lídrom edukácie

Anotácia: Príspevok je venovaný problematike autority učiteľa, v súčasnej demokratickej spoločnosti opäť aktuálnej. Tento pedagogicko-psychologický konštrukt považujeme za dôležitý aj vo vzťahu k roli lídra, ktorá neodmysliteľne k tejto profesii patrí, minimálne vo vzťahu k žiakom, študentom. Cieľom tejto štúdie je preskúmať vnímanie pojmu autorita učiteľa u pedagógov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Ako výskumný nástroj používame metódu sémantického diferenciálu, ktorý je schopný naznačiť umiestnenie pojmu v jeho sémantickom priestore. Náš výskumný súbor tvorí 607 respondentov (86% žien a 14% mužov), učiteľov pôsobiacich na druhom stupni základných škôl. Výsledky vo všeobecnosti naznačujú skôr kladné vnímanie pojmu autorita (pozitivita a dynamika). Ako premenná, ktorá má vplyv na vnímanie tohto pojmu, sa ukazuje kvalifikácia samotná (ukončené úplné učiteľské vysokoškolské vzdelanie) a spôsob jej získania.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 127-138

Kľúčové slová: autorita učiteľa, učiteľ – líder, sémantický diferenciál.

Perception of authority by teacher – leader of education. The paper focuses on teacher´s authority in our democratic society. This pedagogical and psychological construct is considered to be important in the relation to the role of a leader that is an inseparable part of teacher´s profession. The aim of our study is to find out how authority is perceived by teachers at lower secondary education. The research method of the semantic differential has been used. The research sample consists of 607 respondents (86 % female and 14 % male).The analyses of results proved more positive than negative perceiving of the term “authority”. The variable that has a considerable impact on perceiving this term is teacher´s qualification.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11, (N 3: 127-138)

Key words: teacher´s authority, teacher-leader, semantic differential.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Ďuricová, Lenka, Petrík, Štefan, Vašašová, Zlata: Vnímanie autority učiteľom – lídrom edukácie

Heinzová, Zuzana, Kubejová, Simona: Interakčný štýl učiteľa v kontexte s črtovou emocionálnou inteligenciou

Anotácia: Predkladaná štúdia analyzuje vzťah interakčného štýlu učiteľa a jeho črtovej emocionálnej inteligencie. Výskumná verifikácia vzťahu týchto dvoch premenných sa uskutočnila prostredníctvom dát získaných z dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie TEIQue-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – short form, Petrides, 2009; v slovenskom preklade Kaliská, Nábělková, 2015) a sebavýpoveďového dotazníka zisťujúceho interakčný štýl učiteľa IŠU (Wubbels, Levy, 1993; slovenský preklad Gavora, Mareš, 2000) na vzorke 105 učiteľov (16,19% vzorky tvorili muži) základných a stredných škôl Slovenska. Výskumné zistenia naznačujú, že čím lepšie učiteľky a učitelia našej výskumnej vzorky rozumejú vlastným citom a sú schopní vcítiť sa do citov iných ľudí, tým viac dokážu počas vyučovania vytvárať uvoľnenú atmosféru, sú trpezliví, priateľskí a ohľaduplní a akceptujú nedostatky a chyby svojich žiakov, preukazujú nadšenie pri vyučovaní a dominuje u nich snaha poskytovať žiakom pomoc.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 139-150

Kľúčové slová: interakčný štýl učiteľa, črtová emocionálna inteligencia.

The Teacher’s Interaction Style In The Context Of Trait Emotional Intelligence. The present study analyzes the relationship of the teacher´s interaction style and his/her trait emotional intelligence level. The verification of the relationship of these two variables was carried out using data from TEIQue-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – short form, Petrides, 2009; slovak translation Kaliská, Nábělková, 2015) and self-response Questionnaire for Teacher Interaction (Wubbels, Levy, 1993; slovak translation Gavora, Mareš, 2000) on a sample of 105 teachers (16.19% men) of elementary and secondary schools from different regions in Slovakia. Research findings suggest that the better the teacher understands his/her own feelings and is able to empathize with other people’s feelings, the more s/he can create a relaxed atmosphere during the lessons, is more patient, friendly and considerate and can accept failures and mistakes of pupils and also is more enthusiastic for the classroom atmosphere.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11, (N 3: 139-150)

Key words: Teacher Interaction Style, Trait Emotional Intelligence.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Heinzová, Zuzana, Kubejová, Simona: Interakčný štýl učiteľa v kontexte s črtovou emocionálnou inteligenciou

Juščáková, Zuzana: Hodnotenie kvality šlabikárov učiteľmi

Anotácia: Hodnotenie kvality učebníc učiteľmi nadväzuje na prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR organizovaným sporadicky Štátnym pedagogickým ústavom. Za cieľ si kladie zistiť mieru spokojnosti učiteľov s aktuálne používanými učebnicami, priniesť spätnú väzbu autorom a vydavateľstvám, vtiahnuť učiteľov do zamyslenia sa nad kvalitou učebníc a upozorniť ministerstvo školstva na potrebu kvalitných didaktických pomôcok zdola, hlasom učiteľov. Do výskumnej sondy kvality šlabikárov sa zapojilo 343 škôl vybraných reprezentatívne podľa aktuálne používaných šlabikárov v školskom roku 2018/2019, regiónov a zriaďovateľov. Nástrojom zisťovania bol elektronický hodnotiaci formulár. Ukázalo sa, že so všetkými troma hodnotenými šlabikármi sú učitelia prevažne spokojní, avšak s rôznou mierou spokojnosti. Získané informácie tak môžu otvoriť dialóg medzi jednotlivými aktérmi učebnicovej politiky.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 151-168

Kľúčové slová: didaktické pomôcky, kvalita učebníc, funkcie učebnice, kvantitatívny výskum.

The evaluation of textbook quality by teachers. The evaluation of textbook quality by teachers is a follow-up to a survey of teachers‘ satisfaction with textbooks with a certification of the Ministry of Education of the Slovak Republic organized sporadically by the State Pedagogical Institute. Its aim is to find out the level of satisfaction of teachers with current textbooks, to bring feedback to authors and publishers, to draw teachers to reflect on the quality of textbooks and to draw the attention of the Ministry of Education about the quality didactic tools. The survey of the quality of the text books involved 343 schools selected by the currently used text books in the school year 2018/2019, by regions and founders. The survey tool was an electronic evaluation form. It has been shown that teachers are mostly satisfied with all three evaluated textbooks, but with varying degrees of satisfaction. The information gathered can thus open a dialogue between the various actors in the textbook policy.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 3: 151-168)

Key words: didactic tools, quality of textbook, function of textbook, quantitative research.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Juščáková, Zuzana: Hodnotenie kvality šlabikárov učiteľmi

Koldeová, Lujza: Využívanie pozitívneho hodnotenia v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike

Anotácia: V príspevku sa zaoberáme vybranými aspektami problematiky pozitívneho hodnotenia využívaného v rodinnej výchove z teoreticko-empirického hľadiska. Základným východiskom teoretickej časti je pohľad na pozitívne hodnotenie v zmysle jeho motivačného pôsobenia na osobnosť. V empirickej časti prezentujeme vybrané výsledky výskumu realizovaného na výskumnej vzorke žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania a ich rodičov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 169-185

Kľúčové slová: hodnotenie, pozitívne hodnotenie, rodina, rodinná výchova, motivácia, žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania, rodičia, Slovenská republika, Nemecká spolková republika.

Selected aspects of positive evaluation in family education in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The paper deals with the issue of selected aspects of positive evaluation used in family education from the theoretical and empirical point of view. The basic starting point is an outlook at the positive evaluation in terms of its motivational influence on personality. In the empirical part we present selected results of research conducted on a research sample of upper secondary pupils and their parents in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 3: 169-185)

Key words: evaluation, positive assessment, family, family education, motivation, upper secondary pupils, parents, Slovak Republic, Federal Republic of Germany.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Koldeová, Lujza: Využívanie pozitívneho hodnotenia v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike