Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 3

Obsah

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Obsah

Bomba, Lukáš – Zemančíková, Vladimíra: Vplyv socioekonomického statusu rodiny na prospech žiaka v škole – súčasný stav na Liptove

Anotácia: Príspevok opisuje a analyzuje súčasný stav prospechu žiaka v škole na pozadí socioekonomického statusu rodiny. Vychádza z výskumu uskutočneného v máji a v júni v roku 2010 v regióne horného a dolného Liptova. Ako determinanty prospechu žiaka analyzuje znaky socioekonomického statusu – príjem rodiny, vzdelanie rodiča, profesia rodiča. Ako posledný determinant skúma vplyv vzdelania starých rodičov. Príspevok obsahuje aj preferencie vysokoškolského štúdia v súčasnej spoločnosti štruktúrované podľa príjmu a vzdelania rodiča.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 3: 145-171

Kľúčové slová: prospech žiaka, socioekonomický status, kultúrny kapitál, vzdelanie, vplyv rodiny

Impact of the Family Socio-economic Status on Academic Attainment of the Pupil. The Current State in the Liptov Region. The paper describes and analyzes the academic attainment of pupils in relationship to family socio-economic status. Empirical data come from a survey conducted in May and June 2010 in the Liptov region. The socio-economic parameters used were family income, parent education, parent profession, and grandparents education. In addition to these data, findings included higher education preferences as categorized according to income and education of parents.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 3: 145-171)

Key words: academic attainment, socio-economic status, culture capital, education, impact of the family

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Bomba, Lukáš – Zemančíková, Vladimíra: Vplyv socioekonomického statusu rodiny na prospech žiaka v škole – súčasný stav na Liptove

Hlaďo, Petr: Podmínky přijímacího řízení: faktor determinující volbu střední školy českých žáků

Anotácia: Přestože dochází k postupnému poklesu populace absolventů základních škol, v České republice přetrvává poměrně velká diskrepance mezi poptávkovou a nabídkovou stranou středoškolského vzdělávání. Důsledkem je, že na střední školy s vysokou poptávkou nemohou být přijati všichni uchazeči o studium. Formálním nástrojem k selekci žáků stále zůstává přijímací řízení, o jehoţ podobě a podmínkách je vedena odborná i veřejná diskuze. V letech 2007 – 2009 bylo realizováno kvalitativně orientované empirické šetření s cílem hlouběji proniknout do procesu volby střední školy českých žáků. Příspěvek přináší poznatky o vlivu podmínek přijímacího řízení na volbu střední školy, jeho proţívání žáky a konstruktivní kritiku pohledem rodičů. Na jejich základě jsou posouzeny provedené legislativní změny v systému přijímání do středních škol v České republice.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 3: 173-188

Kľúčové slová: volba střední školy, volba povolání, přijímací řízení, přijímací zkoušky, střední škola, základní škola

Admission Conditions: A Factor Determining the Selection of Upper Secondary Schools by Czech Pupils. In spite of gradual decrease in the population of elementary school graduates, there is rather large discrepancy between demand and offer in upper secondary education in the Czech republic. For this reason, not all applicants can be admitted to high demand upper secondary schools. The tool for selection of pupils to these schools is the admission procedure. Its content and form has been much disputed both in the professional community and in the public. To thoroughly analyze the process of upper secondary school selection by the Czech pupils, in 2007 – 2009 we conducted a qualitative research project. The paper brings findings on how admission requirements affect the selection of upper secondary schools by pupils. Also, it describes how pupils perceive the selection procedure and how parents evaluate it. Based on these findings, the new legislature on admission to upper secondary schools in the Czech republic is considered.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 3: 173-188)

Key words: secondary school selection, choice of profession, admission procedure, admission examination, secondary school, primary school

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Hlaďo, Petr: Podmínky přijímacího řízení: faktor determinující volbu střední školy českých žáků

Horváthová, Kinga: Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov školy pri implementácii školského vzdelávacieho programu

Anotácia: Vo vnútornom systéme kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, ktoré škola vo svojom školskom vzdelávacom programe vytvára, je nevyhnutné, aby boli vymedzené formy hodnotenia, ktoré budú pri hodnotení výkonu učiteľov využívané. Zároveň musia byť stanovené kritériá, metódy a nástroje hodnotenia, ktoré budú pre jednotlivé formy hodnotenia výkonu všeobecne platné a pri hodnotení využívané. Hodnotenie učiteľov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí ich profilu. Jednotlivé kompetencie sú definované prostredníctvom činností, majú svoje indikátory, ukazovatele úrovne kompetencií.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 3: 189-202

Kľúčové slová: zásady, funkcie, fázy, formy hodnotenia zamestnancov, hodnote-nie učiteľov, kritériá hodnotenia učiteľov, kľúčové kompetencie učiteľa, metódy a nástroje hodnotenia učiteľov, hodnotenie výkonu učiteľov, odmeňovanie učiteľov, vnútorný systém kontroly a hodnotenia učiteľov

Control and Assessment of Teachers in the Process of Implementation of the Educational Programme of the School. In an internal system of control and assessment of school employees, that a school incorporates in its educational programme, it is necessary to define forms of teacher assessment. Valid criteria, methods and tools to be used in particular forms of teacher assessment must be defined as well. Assessment of teachers focuses on all areas of their activities. Particular teacher competences are defined through activities which have their competences indicators.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 3: 189-202)

Key words: principles, functions, phases and forms of assessment of employeers, assessment of teachers, criteria for assessment of teachers, key competences of teachers, methods and tools of assessment of teachers, assessment of teacher performance, reward of teachers, internal system of control and assessment of teachers

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Horváthová, Kinga: Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov školy pri implementácii školského vzdelávacieho programu

Kiššová, Mária – Bilíková, Andrea: Divadelný festival v anglickom jazyku pre základné a stredné školy

Potreba praktickej aplikácie kreatívnych pedagogických postupov vo vyučovaní je nespochybniteľná. Tvorivosť, zážitkové učenie, autentickosť, osobnostný rozvoj žiaka a rozvoj komunikatívnej kompetencie by mali byť samozrejmou súčasťou komplexnej pedagogickej činnosti. Dané atribúty výstižne charakterizujú prednosti a ciele drámy vo vyučovaní, ktoré sú ideálnym motivačným a socializačným nástrojom nielen pre učiteľa, ale aj žiaka.

Prvky drámy sa v súčasnosti bežne aplikujú vo vyučovacom procese v rôznych podobách, s rôznymi cieľmi. Dramatické techniky nie sú žiadnou novinkou ani vo vyučovaní cudzích jazykov, konkrétne angličtiny. Pomocou nich sa cudzojazyčná komunikácia stáva autentickou, spontánnou a tvorivejšou. Odbúravajú stres a prispievajú k vytvoreniu priateľského prostredia. Sú ideálne na nácvik a rozvoj komunikačných stratégií v cudzom jazyku, pripravujú žiakov na tvorivé riešenie nepredvídateľných komunikačných problémov, učia rozprávať, ale aj počúvať.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Kiššová, Mária – Bilíková, Andrea: Divadelný festival v anglickom jazyku pre základné a stredné školy