Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 3

Pčolinská, Marianna – Žuborová, Greta: Konferencia Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Dňa 10. 2. 2011 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil prvý ročník doktorandskej konferencie Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Organizátorom podujatia bola Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty TU v Trnave, vedeckým garantom konferencie bola doc. Blanka Kudláčová, PhD, mim. prof, vedúca Katedry pedagogických štúdií a prodekanka Pedagogickej fakulty TU a doc. Andrej Rajský, PhD., vedúci oddelenia filozoficko-etických disciplín Katedry pedagogických štúdií.

Cieľom a zameraním konferencie bolo prezentovať koncepty dizertačných prác študentov doktorandského štúdia v odbore Pedagogika pred odborným publikom, a vyvolať diskusiu a kritickú spätnú väzbu, ktorá môže napomôcť kvalite spracovania jednotlivých tém.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Pčolinská, Marianna – Žuborová, Greta: Konferencia Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Švec, Šefan: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky (Veronika Hašková)

Anglický jazyk je dominantným jazykom internetu, jazykom medzinárodného obchodu a pohybu, výmeny informácií, medzinárodných poznávacích kurzov a konferencií, i ďalších oblastí ľudskej činnosti. Jeho význam je v súčasnosti nepopierateľný, veď je jazykom medzinárodnej komunikácie. Nesmierne dôle-žitý je aj v oblasti pedagogiky, pre odbornú pedagogickú verejnosť, študentov pedagogického zamerania i pedagogických odborníkov na univerzitách. Odborná angličtina v pedagogike je využívaná v rôznej miere, od prekladu anotácie a abstraktu cez hľadanie informácií na zahraničných internetových stránkach až po štúdium zahraničných časopisov a kníh. Preto prekladový a výkladový slovník Prof. Štefana Šveca, CSc. predstavuje obohatenie a významný prínos pre pedagogiku a andragogiku.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Švec, Šefan: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky (Veronika Hašková)

Hansen Čechová, B.: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků (Daniela Fischer)

Neustále sa rozvíjajúca národná spoločnosť je priam nútená reagovať na najnovšie svetové trendy. Výnimkou nie je ani rezort školstva. Rozmach a doslova expanziu zažíva pojem kľúčových kompetencií. Po viacerých teoretických spracovaniach od rôznych autorov vydala v roku 2009 B. Hansen Čechová publikáciu, ktorú určite ocenia učitelia základných a stredných škôl. Autorka si kládla za cieľ inšpirovať pedagógov v rozvíjaní kompetencií u svojich žiakov. Recenzovaná publikácia nadväzuje na Nápadník klíčových kompetencí ve výuce, ktorý vydala autorka v spolupráci s ďalšími autormi v roku 2006.

Práca obsahuje štyri kapitoly a tri bloky praktických aktivít, smerujúce k rozvoju jednotlivých kompetencií. Samotný úvod napovedá, že publikácia nepredpokladá pasívneho čitateľa, ale práve naopak. Povedané slovami autorky, ide o „interaktívny text“ (s. 7). Publikácia doslova núti čitateľa premýšľať o tom, ako uskutočniť zmeny vo svojom stereotype a uplatniť jednotlivé nápady v praxi. Odborné knihy písané takýmto štýlom sú obzvlášť pútavé.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Hansen Čechová, B.: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků (Daniela Fischer)

Sejčová, Ľuboslava: Dieťa ako obeť násilia (Silvia Dončevová)

Publikácia má svoju konkrétnu cieľovú skupinu, vysokoškolských študentov a študentky (primárne v študijnom odbore pedagogika). Nasvedčuje tomu nielen cieľ autorky (špecializujúcej sa na pedagogické poradenstvo) sprístupniť problém násilia páchaného na deťoch študentom/študentkám čo možno naj-komplexnejšie (hoci, ako priznáva samotná autorka, túto problematiku je nutné vnímať ako interdisdiplinárnu), ale aj štruktúra publikácie. S ohľadom na cieľovú skupinu prijímateľov/prijímateliek ide totiž o nenáročnú a viac menej zrozumiteľnú líniu rozpravy o tom:

  • čo hovorí o obetiach násilia kriminológia (trestnoprávna legislatíva),
  • aké sú prostredia, kde je násilie na deťoch páchané,
  • ako spoločnosť vníma deti ako obete násilia v minulosti a súčasnosti,
  • ako sa na dieťa ako obeť akejkoľvek formy násilia pozerá veda,
  • aké sú rizikové faktory vzniku násilia páchaného na dieťati či mladistvom a jeho následky, v závislosti od formy násilia,
  • že aj šikanovanie (násilie v školskom prostredí) je závažnou formou násilia páchaného na dieťati,
  • čo znamená prevencia (z výchovno-vzdelávacieho hľadiska) pre zlepšova-nie stavu tejto problematiky u nás.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Sejčová, Ľuboslava: Dieťa ako obeť násilia (Silvia Dončevová)

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch (Branislav Malík)

Je normálne napísať recenziu na určitý publikovaný text. Čo bežné nie je, je to, keď je táto recenzia kritická. Recenzie sa totiž väčšinou píšu v réžii autorov recenzovaných textov alebo sú „objednávané“ ich vydavateľmi a v tomto zmysle sú mienené ako inzercia, ktorá má tieto produkty zhodnotiť na knižnom trhu. V tomto zmysle nemôže byť iná ako kladná. Ak sa teda predsa len niekde objaví niečo naozaj kritické, je to naozaj nezvyklé. Stalo sa teda to, čo sa bežne nestáva a na nezvyčajnú situáciu sa nedá reagovať inak, ako neštandardne. To, do čoho sa tu púšťame, nie je totiž tiež obvyklé – pokúsime sa tu o recenziu recenzie, kritiku jednej kritiky. Protagonistami tohto „intelektuálneho incidentu“ sú autori Ondrej Kaščák a Braňo Pupala, ich spoločná práca Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch (2009), a ich, resp. jej kritik Michal Rehúš, ktorý uvedenú publikáciu v časopise PEDAGOGIKA.SK, roč. 1, 2010, č. 3 recenzoval.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2011   Komentáre vypnuté na Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch (Branislav Malík)